Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 184 - 201 2018-04-01

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mesut TABUK [1] , Mehmet İNAN [2] , Metin TABUK [3]

185 354

Yapılan çalışma okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu 2015-2016 akademik yılında Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesinde üç farklı devlet okulunun anasınıflarına devam eden beş ve altı yaşında 131 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların matematik beceri düzeylerini ortaya koymak için veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve Somwari (1977) tarafından geliştirilen “Erken Öğrenme Becerileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır. Cinsiyet, evde matematik çalışması yapma, doğum sırası, anne-baba eğitim durumu ve sosyoekonomik durum değişkenlerine göre oluşturulan grupların matematik becerileri arasında istatistik açıdan anlamlı farklılıklar vardır. Bununla matematik beceri puanları arasında yaş ve el kullanımı değişkenlerine göre farklılık bulunmamıştır.  

Erken öğrenme becerileri, matematik becerisi, cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum
 • Aktaş Arnas, Y. ve Aslan, D. (2005). Okulöncesi Dönemde Geometri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3(9), 36-46.
 • Aktaş Arnas, Y., Deretarla Gül, E. ve Sığırtmaç, A. (2003). 48-86 ay çocuklar için Sayı ve İşlem Kavramları Testini’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.
 • Aktaş, Y. A. (2004). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Aral, N., Baran, G., Alisinanoğlu, F., Aktaş, Y., Başar, F. ve Köksal, A. (1997). Beş-altı yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama eğitiminin alıcı dil gelişimine etkisi. Okulöncesi Sempozyumu “Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s.140-152), Ankara.
 • Arı, M., Üstün, E. ve Akman, B. (2003). 6-8 yaş grubu çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 15-19.
 • Avci, K. (2015). Okul Öncesi Eğitimi Alan 48–66 Aylık Çocukların Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale, Türkiye.
 • Aydın, A. (2008). Sembolik Oyun Testinin Türkçeye Uyarlanması ve Okul Öncesi Dönemdeki Normal, Otistik ve Zihinsel Engelli Çocukların Sembolik Oyun Davranışlarının Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Başaran, N. (2006). Erken öğrenme becerileri değerlendirme aracının tokat örnekleminde 48–66 aylık Türk çocuklarına uyarlanması.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bekman, S. (1991). Enriching the disadvantaged environments of children. Boğaziçi University Journal of Education, 14(1), 77-96.
 • Bekman, S. (1991). Enriching the disadvantaged environments of children. Boğaziçi University Journal of Education, 14(1), 77-96.
 • Bekman, S. ve Gürlesel, F. C. (2005). Doğru başlangıç: Türkiye’de okul öncesi eğitim. TÜSİAD Raporu.
 • Bloom, B. (1964). Stability and Change in Human Characteristics. Willey, New York.
 • Brewer, J.A. (2001). Introduction to Early Childhood Education. Allyn&Bacon. USA.
 • Broman, S. H., Nichols, P. L. and Kennedy, W. A. (1975). Preschool IQ. Hillsdale, New Jersey: Erbaum.
 • Brown, E. T., Molfese, V. J. & Molfese, P. (2008). Preschool student learning in literacy and mathematics: ımpact of teacher experience, qualifications, and beliefs on an at-risk sample. Journal of Education for Students Placed at Risk, 13, 106–126.
 • Bulut-Pedük, Ş. (2007). Altı yaş grubundaki çocuklara çoklu zekâ kuramına dayalı olarak verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Burchinal, M.R., Peisner-Feinberg E, Pianta R, and Howes C. (2002). Development of academic skills from preschool through second grade: Family and classroom predictors of developmental trajectories. Journal of School Psychology, 40, 415–436
 • Büyüköztürk, Ş. 2002. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (3rd ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cole, M. ve Cole, S. (2001). The development of children, 4th edn. New York: Worth Publishers.
 • Çelik, M. (2015). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların matematik gelişimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-18.
 • Dorothy, H. (1996). The effectivenessof preschool attendance on reading and mathematics achievement. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 400 929)
 • Edward M. L., Gallimore, R., Garnier, H., & Reese, L. (2007). Preschool antecedents of mathematics achievement of latinos: Th e infl uence of family resources, early literacy experiences, and preschool attendance. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 29(4), 456-471.
 • Edward M. L., Gallimore, R., Garnier, H., and Reese, L. (2007). Preschool antecedents of mathematics achievement of latinos: Th e infl uence of family resources, early literacy experiences, and preschool attendance. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 29(4), 456-471.
 • Erdoğan, S., Bekir, Ş., H. ve Aras, E., S., (2005). Alt Sosyo- Ekonomik Bölgelerde Ana Sınıfına Devam Eden 5–6 Yaş Grubundaki Çocukların Dil Gelişim Düzeylerine Bazı Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 231-246.
 • Frakes, C. and Kline, K. (2000). Teaching young mathematicians : The challenges and rewards. Teaching Children Mathematics, 6 (6), 376 – 381.
 • Gifford, S. (2004) A new mathematics pedagogy for the early years: ın search of principles for practice, International Journal of Early Years Education, 12, 99–115.
 • Güven, Y. (2000). 4-7 yaş grubu çocuklarda miktar tasarımının incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 6-15.
 • Hyde, J. S., Fennema, E. and Lamon, S. J. (1990). Gender differences in mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 107, 139-155.
 • Jacobson, L. (2001). Experts say young children need more math. Education Week, 21 (4), 3-5.
 • Jordan, N. C., Kaplan, D., Nabors Oláh, L., and Locuniak, M. N. (2006). Number sense growth in kindergarten: A longitudinal investigation of children at risk for mathematics difficulties. Child development, 77(1), 153- 175.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D. and Bekman, S. (2001) Long-term effects of early intervention: Turkish low- income mothers and children. Applied Developmental Psychology.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S. ve Cemalcılar, Z. (2005). Erken müdahalenin erişkinlikte süren etkileri: Erken destek projesinin ikinci takip araştırmasının ön bulguları. İstanbul: AÇEV Yayınları.
 • Kandır, A., ve Orçan, M. (2011). A Comparative Study into Early Learning Skills of Five-Six Year Old Children and Their Social Adaptation and Skills. Elementary Education Online, 10(1), 40-50.
 • Karaman, S. ve İvrindi, A. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri ile Onların Sosyo-demografik Özellikleri ve Sosyo-Dramatik Oyunları Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 40(177), 313-326.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırmalar Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de okul öncesi eğitiminin fayda maliyet analizi, İstanbul: AÇEV Yayınları.
 • McMillan, J. H. (2000). Educational research fundamentals for the Consumer. USA, New York: Longman.
 • McMillan, J. H., and Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • MEB, (2013). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. PISA 2012 projesi ulusal ön raporu. Ankara: MEB Basımevi.
 • Melhuish, E. C., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Phan, M. B. et al. (2008). Preschool infl uences on mathematics achievement. Science, 321(5893), 1161-1162.
 • Melhuish, E. C., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Phan, M. B. et al. (2008). Preschool infl uences on mathematics achievement. Science, 321(5893), 1161-1162.
 • Miller, R. G. Jr. (1991). Simultaneous Statistical Inference. New York: SpringerVerlog.
 • Myers, R. (1996). Hayatta kalan on iki. (Çev. N. Koşar). İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları.
 • OECD (2004). Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003. Paris: Author.
 • Oktay ve diğ. (2010). Okul öncesi eğitimden ilköğretime geçiş projesi. Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim (116‐131). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Penner, A. M. and Paret, M. (2008). Gender differences in mathematics achievement: Exploring the early grades and the extremes. Social Science Research, 37, 239-253.
 • Polat Unutkan, Ö. (2007). Okulöncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Polat Unutkan, Ö. (2007). Okulöncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Samwori, P. J. ( 1979). Test of Early Learning Skills. Assessment of Basic Competencies. Series Printed in The United States of America, 10-34.
 • Senemoğlu, N. (2000). İlk çocukluk döneminde gelişim. Ceyhan, E. (Ed), Çocuk gelişimi ve psikolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Starkey, P., Klein, A. and Wakeley, A. (2004). Enhancing young children’s mathematical knowledge through a pre-kindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly, 19, 99-120.
 • Stein, l. and Bailey, T. (1973). The socialization of achievement orientation in females. Psychological Bulletin, 80, 345-366.
 • Taşkın, N. ve Tuğrul, B. (2014). Investigating prescholl teacher candidates’ mathematics literacy self-sufficiency beliefs on various variables. Procedia- Social and Behavioral Sciences 116, 3067-3071.
 • Taşkın, N. ve Tuğrul, B., (2015). Okul öncesi çocukların dil ile matematik becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1).
 • Tuğrul, B. ve Duran, E. (2003). Her Çocuk Başarılı Olmak İçin Bir Şansa Sahiptir: Zekanın Çok Boyutluluğu Çoklu Zeka Kuramı. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 224-233.
 • Uğurtay-Üstünel, A. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulusoy, N. (1997). Kız Meslek Liseleri Uygulama Anaokullarına Devam Eden 3-6 Yaş Grubundaki Çocukların Bilişsel Becerilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Unutkan, Ö. P. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Wortham, C. S. (1998). Early childhood curriculum developmental bases for learning and teaching. USA: Prentice Hall, Inc.
 • Yıldız, V. (1999). Okulöncesinde matematik eğitimi, işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(11).
 • Young, J. and Loveridge, M. (2004). Effectson early numeracy of a program using number books and games. Early Childhood Research Quarterly, 19, 2-98.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1547-3073
Yazar: Mesut TABUK (Sorumlu Yazar)
Kurum: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-3214-1234
Yazar: Mehmet İNAN

Orcid: 0000-0002-0793-8865
Yazar: Metin TABUK

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd290963, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {184 - 201}, doi = {10.17556/erziefd.290963}, title = {Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TABUK, Mesut and İNAN, Mehmet and TABUK, Metin} }
APA TABUK, M , İNAN, M , TABUK, M . (2018). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 184-201. DOI: 10.17556/erziefd.290963
MLA TABUK, M , İNAN, M , TABUK, M . "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 184-201 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/290963>
Chicago TABUK, M , İNAN, M , TABUK, M . "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 184-201
RIS TY - JOUR T1 - Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Mesut TABUK , Mehmet İNAN , Metin TABUK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.290963 DO - 10.17556/erziefd.290963 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 201 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.290963 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.290963 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Mesut TABUK , Mehmet İNAN , Metin TABUK %T Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.290963 %U 10.17556/erziefd.290963
ISNAD TABUK, Mesut , İNAN, Mehmet , TABUK, Metin . "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2018): 184-201. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.290963