Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 67 - 88 2018-04-08

Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması
The Application of Creative Drama Method In Values Teaching Through Interdisciplinary Approach

Özkan ÇELİK [1] , Bekir BULUÇ [2]

324 549

Bu araştırmada disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının, öğrencilerin “Duygu ve düşüncelere saygı, hoşgörü” ve “Bilimsellik” değerlerine ilişkin tutumlarına etkisi tespit edilmiştir. Araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma yöntem (Mixed Method) desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılarak modellenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ankara iline bağlı bir merkez ilçe olan Akyurt ilçesinde bulunan bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan ilkokul 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde öğrencilerin “Duygu ve düşüncelere saygı, hoşgörü” değerlerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “Duygu ve Düşüncelere Saygı, Hoşgörü Tutum Ölçeği”, “Bilimsellik” değerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “Bilimsellik Tutum Ölçeği”, öğrencilerin sürece ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla “Görüş Belirleme Formu” araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Araştırmanın nicel veri analizlerinde bağımlı gruplar t-testi, bağımsız gruplar t-testi, Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin, ele alınan değerlere yönelik tutum puanlarının yükseldiği tespit edilmiştir. Disiplinler arası yaklaşımla değer öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının değerlerin kazandırılmasında oldukça etkili olduğu, öğrenme sürecini somutlaştırdığı, öğrenciler için eğlenceli ve mutlu oldukları bir öğrenme ortamı oluşturduğu gözlemlenmiştir.

In this study, the effect of the application of creative drama method in values teaching through interdisciplinary approach on students’ values, namely “respect, tolerance for emotions and opinions” and “scientificity” was determined. The study was conducted by using convergent parallel design, one of the mixed method research designs. The participants of the study consisted of 4th grade students studying at a public school in the district of Akyurt, on the fall semester of 2013-2014 education year. Within this framework, a great deal of scales and forms were developed and applied by the researchers in this study such as “Attitudes Towards Respect, Tolerance for Emotions and Opinions Scale”, “Attitudes Towards Scientificty Scale” and “Opinion Identification Forms” to determine students’ opinions regarding the process. In the analysis of the quantitative data, dependent samples t-test, independent samples t-test, Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Rank test were applied. In the analysis of the qualitative data, content analysis approach was utilized. As a result of this study, it was determined that the scores regarding the attitudes towards the aforementioned values of students, taking place in the experimental group, who were applied creative drama method in values teaching through interdisciplinary approach, demonstrated a significant increase.

 • Arslan, A. (2012). Felsefeye giriş. Ankara: Adres.
 • Aydın, M. Z., & Akyol-Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi yöntemler etkinlikler kaynaklar. Ankara: Nobel.
 • Aykaç, M. (2014). The values adopted by individuals receiving different levels of creative drama education. International Journal of Academic Research, 6(1), 240-252.
 • Aykaç, M., & Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.
 • Bal-İncebacak, B., & Kemiksiz, Ö. (2015). Türkçe derslerindeki etkinliklerde atasözleriyle değerler eğitimi. II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.
 • Belet, D., & Deveci, H. (2008). Türkçe ders kitaplarının değerler bakımından incelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2008.
 • Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 12-19. http://www.dem.org.tr/dem_dergi/1/dem1mak3.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Bouchard, N. (2010). A narrative approach to moral experience using dramatic play and writing. Journal of Moral Education, 31(4), 407-422.
 • Bulut, M. (2014). Türkçe eğitiminde dil ve kültürel değerlerin kazanılmasında Karagöz/Gölge oyununun işlevsel kullanımı üzerine bir değerlendirme. International Journal of Languages' Education and Teaching, 2(3), 88-100.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri. (A. Aypay, Çev.), Ankara: Anı.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage Publications.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede, & S. B. Demir, Çev.), Ankara: Anı.
 • Çapoğlu, E., & Okur, A. (2015). Ortaokul 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerde yer alan değerler. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 90-104.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Demirhan-İşcan, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik değerlerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük programın etkilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygumada Eğitim Yönetimi, 10(39), 356-383.
 • Erdem-Zengin, E. (2014). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Eren, Y. Z. (2005). Yaratıcı drama ile insani değerler (ahlak) eğitimi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi-Sabancı Üniversitesi.
 • Esmer, B., Çelik, Ö., & Yılmaz, E. (15-16 Mayıs 2014). Sınıf öğretmeni adaylarının değer öğretimine yönelik algıları. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE2014, 16-18.
 • Gervais, M. (2006). Exploring moral values with young adolescents through process drama. International Journal of Education & The Arts, 7(2), 1-34.
 • Halstead, M. J., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Jarolimek, J. (1990). Social studies in elementary education. NewYork: Macmillan Library.
 • Katılmış, A., Ekşi, H., & Öztürk, C. (2010). Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 50-87.
 • Kaygana, M., Yapıcı, Ş., & Aytan, T. (2013). Türkçe ders kitaplarında değer eğitimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 657-669.
 • Killeavy, M. (2005). The Irish context. J. Stephenson, L. Ling, E. Burman, & M. Cooper (Ed.), Values in education içinde (pp. 61-94). New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Velî Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (55), 193-208.
 • Kurtdede-Fidan, N. (2013). Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi: Nitel bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 361-388.
 • Lickona, T. (1992). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. New York: Bantam.
 • Meydan, A., & Bahçe, A. (2010). Hayat Bilgisi öğretiminde değerlerin kazandırılma düzeylerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 20-37.
 • Mindivanlı, E., & Aktaş, E. (2011). Sosyal bilgiler 6. sınıf müfredatında yer alan milli ve evrensel değerler. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 72-77.
 • Mindivanlı, E., Küçük, B., & Aktaş, E. (2012). Sosyal Bilgiler dersinde değerlerin aktarımında atasözleri ve deyimlerin kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 93-101.
 • Önder, A. (2001). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama: Kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Özbay, M., & Karakuş-Tayşi, E. (2001). Dede Korkut hikâyeleri’nin Türkçe öğretimi ve değer aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 21-31.
 • Ryan, K., & Bohlin, K. (1999). Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
 • Sağlam, E., & Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin kazandırılması sürecinde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118.
 • Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116.
 • Stephenson, J. (2005). A perspective from England. J. Stephenson, L. Ling, E. Burman, & M. Cooper (Ed.), Values in education içinde (pp. 131-155). London and New York: Routledge.
 • Şen, Ü. (2007). Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitiminde değer öğretimi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşpınar, M. (2009). Eğitimde örtük program ve değerler eğitimi. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, 25-30.
 • Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi değerler eğitiminde Kutadgu Bilig’in kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1-17.
 • Uygun, S. (2013). Değerler eğitimi program tasarılarının değerlendirilmesi (Antalya örneği). Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 263-277.
 • Watson, M. (2012). The child development project: Building character by building community. Action in Teacher Education, 20(4), 59-69.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8490-9419
Yazar: Özkan ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8160-5260
Yazar: Bekir BULUÇ
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd325878, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {67 - 88}, doi = {10.17556/erziefd.325878}, title = {Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Özkan and BULUÇ, Bekir} }
APA ÇELİK, Ö , BULUÇ, B . (2018). Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 67-88. DOI: 10.17556/erziefd.325878
MLA ÇELİK, Ö , BULUÇ, B . "Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 67-88 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/325878>
Chicago ÇELİK, Ö , BULUÇ, B . "Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 67-88
RIS TY - JOUR T1 - Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması AU - Özkan ÇELİK , Bekir BULUÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.325878 DO - 10.17556/erziefd.325878 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 88 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.325878 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.325878 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması %A Özkan ÇELİK , Bekir BULUÇ %T Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.325878 %U 10.17556/erziefd.325878
ISNAD ÇELİK, Özkan , BULUÇ, Bekir . "Disiplinler Arası Yaklaşımla Değer Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2018): 67-88. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.325878