Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 50 - 66 2017-12-07

Investigation of Attitudes of Students of Child Development Program toward the Creative Drama Course
Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Ayşe Dilşad ATALAR [1] , Ezgi DÜLGER CEYLAN [2]

180 230

Bu araştırmanın amacı, Çocuk Gelişimi Programı’nda okuyan öğrencilerin farklı değişkenler açısından (yaş, mezun oldukları lise türü, akademik başarı, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, dersten aldıkları not, öğrenim türü ve daha önceden drama ile ilgili eğitim alıp almama demografik özellikleri) yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’ nda öğrenim gören 400 öğrenciden elde edilmiştir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Adıgüzel (2006b) tarafından geliştirilmiş olan “Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” (YDDYTÖ)  kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 19. 0 programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Çocuk Gelişimi Program öğrencilerinin yaratıcı drama dersine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, genel not ortalaması, ders notu, daha önceden drama dersi almış olma değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği, ancak yaş, öğrenim türü, lise türü değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Araştırmada ulaşılan diğer önemli bulgu ise çocuk gelişimi program öğrencilerinin yaratıcı drama dersine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olmasıdır. 

Çocuk Gelişimi, Tutum, Yaratıcı Drama
 • Adıgüzel, H. Ö. (2000). Yaratıcı drama öğretmeni yetiştirmenin önemi ve gerekliliği. Eğitim ve Yaşam Dergisi, 5, 17-18.
 • Adıgüzel, Ö. (2006b). Yaratıcı drama derslerine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2), 7-16.
 • Andersen, C. (2000). Process drama and classroom inquiry. In Symposium conducted at the third international drama in education research institute (pp. 21-25). Columbus, OH.
 • Başçı, Z. & Gündoğdu, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İlişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği. Ilkogretim Online, 10 (2), 454-467.
 • Ceylan, Ş. & Ömeroğlu, E. (2007). Okul öncesinde drama dersinin üniversite öğrencilerine katkısının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (3/4), 57-78.
 • Genç, N. (2004). Drama eğitiminin üniversite öğrencilerinin öğretmen, arkadaş, eğitim ve okula yönelik tutumlarına etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi,314, 30-38. Gürol, A. (2002). Okul öncesi eğitim öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramaya ilişkin kendilerini yeterli bulma düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Güven, G. (2001). Okul öncesi eğitimde drama liderlerinin anaokulu öğretmenlerinin ve anne-babaların eğitimde drama çalışmaları hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, İ. (2003). Çocukta yaratıcılık ve drama. (Ed. Ali Öztürk). Drama öğrenme - öğretme. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları: Eskişehir.
 • Hundert, D. (1996). Teacher perceptions of the value and status of drama in education: A study of one Ontario school board. Youth Theatre Journal, 10(1), 25-35.
 • İnceoğlu, M. (1993). Tutum, algı, iletişim. Versa Yayınları: İstanbul.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Köksal Akyol, A. (2003). Türkiye 5. drama liderleri buluşması ve Ulusal drama semineri, okul öncesinde drama ve tiyatro. N. Aslan (Ed.).Okul öncesi eğitimde drama ve örnek çalışmalar. Ankara: Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları.
 • Okvuran, A. (1995). Çağdaş insanı yaratmada yaratıcı drama eğitiminin önemi ve empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. A.Ü. EBF Dergisi, 27 (1),185-194.
 • San, İ. (1991). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23 (2), 573-582.
 • Turgut, M.F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metodları. Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologları Derneği Yayınları.
 • Üstündağ, T. (2010). Drama dersinin öğretimi ve örtük programı. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 13-15. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir.
 • Yıldırım, Y. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yönel, A. (2004). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4062-9025
Yazar: Ayşe Dilşad ATALAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2107-9948
Yazar: Ezgi DÜLGER CEYLAN
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd326984, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {50 - 66}, doi = {10.17556/erziefd.326984}, title = {Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DÜLGER CEYLAN, Ezgi and ATALAR, Ayşe Dilşad} }
APA ATALAR, A , DÜLGER CEYLAN, E . (2017). Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 50-66. DOI: 10.17556/erziefd.326984
MLA ATALAR, A , DÜLGER CEYLAN, E . "Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2017): 50-66 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/326984>
Chicago ATALAR, A , DÜLGER CEYLAN, E . "Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2017): 50-66
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi AU - Ayşe Dilşad ATALAR , Ezgi DÜLGER CEYLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.326984 DO - 10.17556/erziefd.326984 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 66 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.326984 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.326984 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %A Ayşe Dilşad ATALAR , Ezgi DÜLGER CEYLAN %T Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.326984 %U 10.17556/erziefd.326984
ISNAD ATALAR, Ayşe Dilşad , DÜLGER CEYLAN, Ezgi . "Çocuk Gelişimi Program Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Aralık 2017): 50-66. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.326984