Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 33 - 49 2018-04-01

An Investigation of Sixth-Grade Students’ Mistakes in Solving Questions about the Angle Concept
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi

Rukiye Didem TAYLAN [1] , Utkun AYDIN [2]

149 280

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin açılarla ilgili kavramlaştırmalarının incelenmesidir. Nitel yöntemlerin kullanıldığı araştırma İstanbul’da aynı ilçeye bağlı iki ayrı devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerle 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir (n = 256). Araştırmanın verileri araştırmacıların geliştirdikleri açılar konusuyla ilgili açık uçlu sorulara öğrencilerin verdikleri yanıtlardan oluşmaktadır. Öğrenci yanıtlarının incelenmesinde kavramsal çerçeve olarak Bloom Taksonomisi temel alınmış ve betimsel istatistik teknikleri - kullanılarak analizler yürütülmüştür. Öğrencilerin bilgi (tanımlama ve sınıflandırma), uygulama ve değerlendirme düzeyindeki değişik sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde tüm düzeylerdeki soru tiplerinde zorluk yaşadıkları görülmüştür. Tek kelime olarak verilen sınıflandırma türü soruda öğrencilerin performanslarının nispeten daha yüksek görülmüştür. Özellikle açılarla ilgili kavramları tanımlamada ve açılarla ilgili öğrenilmiş bir kuralı nedenleriyle açıklamada zorluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır. . Bunun yanısıra, öğrencilerin bir kuralı ezberledikleri ve geometriyi tutarlı bir sistem olarak görüp şekil üzerinden kural açıklaması yapamadıkları gözlenmiştir. Öğretmenlerin Bloom Taksonomisi’ndeki bilişsel alanların göz önünde bulundurulduğu değişik soru tipleriyle tanıştırılması ve kavramların daha derin anlaşılması için tanımların ve geometrik argümanların kendi içinde tutarlı olduğunu öğretmeleri bu çalışmanın eğitimsel önerileri arasındadır. 

Açılar, Bloom Taksonomisi, ortaokul, kavramlaştırma, nitel
 • Bartolini Bussi, M. G., & Baccaglini-Frank, A. (2015). Geometry in early years: sowing seeds for a mathematical definition of squares and rectangles. ZDM, 47(3), 391-405.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8 sınıflar) (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company.
 • Bütüner, S. O. ve Gür, H. (2008). Açılar ve üçgenler konusunun anlamlı öğrenme araçlarından v diyagramları ve zihin haritaları kullanılarak öğretimi. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 2 (1), 1-18.
 • Casas-García, L. M., & Luengo-González, R. (2013). The study of the pupil’s cognitive structure: the concept of angle. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 373-398.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York: Macmillan.
 • Clements, D. H., Battista, M. T., & Sarama, J. (1998). Development of geometric and measurement ideas. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 201–225). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Clements, D. H., & Burns, B. A. (2000). Students' development of strategies for turn and angle measure. Educational Studies in Mathematics, 41(1), 31-45.
 • Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. New York: Routledge.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.
 • Doyuran, G. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Temel Geometri Konularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erbay, H. N. (2016). 6. Sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki kavram bilgilerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (36), s. 704-718.
 • Fidan Y. & Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.
 • Güler, G., Özdemir, E. & Dikici, R. (2012). İlkoöğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınav Soruları ile SBS Matematik Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Karşılaştırmalı Analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1).
 • Henderson, D. W., & Kieran, C. (2005). Experiencing geometry: Euclidean and non- Euclidean with history (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students' learning. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 371–404). Charlotte, NC: Information Age.
 • Incikabi, L. (2011a). The coherence of the curriculum, textbooks and placement examinations in geometry education: How reform in Turkey brings balance to the classroom. Education as Change, 15(2), 239-255.
 • Incikabı, L. (2011b). After the educational reform: An analysis of geometry content in the Turkish mathematics textbooks. International Journal of Eurosia Social Sciences, 2(5), 38-54.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41, (4) , 212-264.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). 24 Ekim 2015 tarihinde Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • Mitchelmore, M. C. (1997). Children's informal knowledge of physical angle situations. Cognition and Instruction, 7(1), 1-19.
 • Mitchelmore, M., & White, P. (2001). Development of angle concepts by progressive abstraction and generalization. Educational Studies in Mathematics, 41, 209-238.
 • Moore, K. C. (2013). Making sense by measuring arcs: A teaching experiment in angle measure. Educational Studies in Mathematics, 83(2), 225-245.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • National Governors Association Center for Best Practices, & Council of Chief State School Officers. (2010). Common Core State Standards for mathematics: Kindergarten introduction. Washington DC: Author.
 • Owens, K., & Outhred, L. (2006). The complexity of learning geometry and measurement. In A.Gutierrez & P.Boero (Eds.), Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: Past, Present and Future (pp. 83-116). Sense Publishers.
 • Ralph, E. G. (1999). Oral questioning skills of novice teachers: ...Any questions? Journal of Instructional Psychology, 26(4), 286.
 • Smith, C. P., King, B., & Hoyte, J. (2014). Learning angles through movement: Critical actions for developing understanding in an embodied activity. The Journal of Mathematical Behavior, 36, 95-108.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Tan Sisman, G. & Aksu, M. (2016). A Study on Sixth Grade Students’ Misconceptions and Errors in Spatial Measurement: Length, Area, and Volume. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(7), 1293–1319.
 • TTKB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8.sınıflar) Öğretimi programı. Ankara: MEB.
 • Tuluk, G. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nokta, Çizgi, Yüzey ve Uzay Bilgileri ve Çoklu Temsilleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 361- 384.
 • Ubuz, B., & Üstün, I. (2003). Figural and conceptual aspects in identifying polygons. Proceedings of the 27th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, USA, 1, 328.
 • White, P., & Mitchelmore, M. C. (2010). Teaching for abstraction: A model. Mathematical Thinking and Learning, 12, 205-226.
 • Yenilmez, K. & Korkmaz, D. (2013). Relationship between 6th, 7th and 8th grade students’ self-efficacy towards geometry and their geometric thinking levels. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 7 (2), 268-283.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, S. ve Nasibov, F. H. (2012). 7. Sınıf öğrencilerinin aynı düzlemdeki üç doğrunun oluşturduğu açılar ile ilgili hata ve kavram yanılgısı türleri. Uluslararası Fen Bilgisi ve Matematik Eğitimi Konferansı, Niğde.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3851-5662
Yazar: Rukiye Didem TAYLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEF ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1380-5911
Yazar: Utkun AYDIN
Kurum: MEF ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd332981, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {33 - 49}, doi = {10.17556/erziefd.332981}, title = {Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Utkun and TAYLAN, Rukiye Didem} }
APA TAYLAN, R , AYDIN, U . (2018). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 33-49. DOI: 10.17556/erziefd.332981
MLA TAYLAN, R , AYDIN, U . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 33-49 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/33187/332981>
Chicago TAYLAN, R , AYDIN, U . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 33-49
RIS TY - JOUR T1 - Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi AU - Rukiye Didem TAYLAN , Utkun AYDIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.332981 DO - 10.17556/erziefd.332981 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 49 VL - 20 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.332981 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.332981 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi %A Rukiye Didem TAYLAN , Utkun AYDIN %T Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.332981 %U 10.17556/erziefd.332981
ISNAD TAYLAN, Rukiye Didem , AYDIN, Utkun . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Açılar Konusundaki Hatalarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2018): 33-49. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.332981