Year 2018, Volume 20, Issue 2, Pages 366 - 386 2018-08-22

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi
Questioning Skills of Eighth-Grade Students’ in the Process of Problem Solving Verbal Problems

Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR [1] , Neslihan USTA [2] , Özge DEMİR [3] , Melis MİNİSKER [4]

151 235

Matematik eğitiminin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmektir. Bu kapsamda, öğrencilerin problemde eksik bilgi, fazla bilgi ve gerekli bilgiyi belirleme konusunda akıl yürütebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde verilen sözel problemleri sorgulama becerileri incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak,  eksik bilgi içeren, fazla bilgi içeren ve ne eksik ne de fazla bilgi içeren toplam sekiz sözel problemden oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Nitel yaklaşımın esas alındığı bu araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezine bağlı bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 12 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi esas alınmış olup, veri toplama süreci 2015-2016 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Veriler, klinik mülakat tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmada nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak, öğrencilerin çoğunun, problemlerdeki eksik bilgiyi ve fazla bilgiyi tespit etmede zorlandıkları ve problemleri çözerken problemdeki verileri pek fazla sorgulamadıkları ortaya çıkmıştır.


Verbal problem, problem solving, skill of inquiry of a problem
 • Altun, M. (2014). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Andersson, U. (2010). Skill development in different components of arithmetic and basic cognitive functions: findings from a 3-year longitudinal study of children with different types of learning difficulties. Journal of Educational Psychology, 102(1), 115–134
 • Arslan, Ç. & Altun, M. (2007). Learning to solve non-routine mathematical problems. İlköğretim Online, 6(1), 50-61.
 • Aydın, F. & Özmen, Z. M. (2012, Haziran ). 8. sınıf öğrencilerinin sözel problemlerde verilenler ile istenilenler arasındaki ilişkiyi belirleyebilme becerileri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiriler içinde (ss.27-30). Niğde: Niğde Üniversitesi.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. Baskı). Ankara: Harf Yayınları.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8 sınıflar) (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2004). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (8th ed). Boston, MA: Addison Wesley.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cook, J. L. (2006). College students and algebra story problems: strategies for identifying relevant information. Reading Psychology, 27(2-3), 95–125.
 • Cook, J. L. & Rieser, J. J. (2005). Finding the critical facts: Children’s visual scan patterns when solving story problems that contain irrelevant information. Journal of educational psychology, 97(2), 224-234.
 • Cummins, D. D., Kintsch, W., Reusser, K., & Wiemer, R. (1988). The role of understanding in word problems. Cognitive psychology, 20, 405-437.
 • Çelik, D. & Güler, M. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 180-195.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş(6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dinç-Artut, P. & Tarım, K. (2007). The effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia‐Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.
 • Dinç-Artut, P. & Tarım, K. (2009). Öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 22(1), 53-70.
 • Gökkurt, B. Örnek, T., Hayat, F., & Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774.
 • Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2013). Öğrencilerin problem çözme sürecinde anlam bilgisini kullanma düzeyleri. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 469-488.
 • Grimm, K. J. (2008). Longitudinal associations between reading and mathematics. Developmental Neuropsychology, 33(3), 410-426.
 • Gürsoy, K., Güler, M., Özüm-Bülbül, B., & Güven, B. (2015). 9. sınıf öğrencilerinin sözel problemlerdeki eksik-fazla bilgiye ilişkin farkındalıkları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 13-22.
 • Harskamp, E. G. & Suhre, C. J. M. (2006). Improving mathematical problem solving: a computerized approach. Computers in Human Behavior, 22(5), 801-815. doi: DOI 10.1016/j.chb.2004.03.023.
 • Jordan, N. C., Hanich, L. B., & Kaplan, D. (2003). A longitudinal study of mathematical competencies in children with specific mathematics difficulties versus children with comorbid mathematics and reading difficulties. Child Development, 74, 834–850.
 • Karataş, İ. & Güven, B. (2004). 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin belirlenmesi: Bir özel durum çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 163.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.
 • Lambert, M. (1990). When the problem is not the question and the solution is not the answer: mathematical knowing and teaching. American Educational Research Journal, 27(1), 29-63.
 • Littlefield, J. & Rieser, J. J. (1993). Semantic features of similarity and children's strategies for identifying relevant information in mathematical story problems. Cognition and Instruction, 11(2), 133-188.
 • Low, R. & Over, R. (1990). Text editing of algebraic Word problems. Australian Journal of Psychology, 42(1), 63-71.
 • Low, R. & Over, R. (1993). Gender differences in solution of algebraic word problems containing irrelevant information. Journal of Educational Psychology, 85(2), 331–339.
 • Low, R., Over, R., Doolan, L., & Michell, S. (1994). Solutation of algebraic word problems following training in indentifying necessary and sufficient information within problems. The American Journal of Psychology, 107(3), 423-439.
 • Mayer, R. E. (1983). Thinking, problem solving, and cognition. San Francisco, CA: Freeman.
 • Mcmillian, H. J.ve Schumacher, S. (2010). Research in education. Boston, USA: Pearson Education.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition). California: SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013a). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013b). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Muth, K. D. (1992). Extraneous information and extra steps in arithmetic word problems. Contemporary Educational Psychology, 17, 278–285.
 • Orton, A. & Wain, G. (1994). Issues in teaching mathematics. London: Cassell.
 • Polya, G. (1962). Mathematical discovery. New York: Wiley.
 • Reusser, K. & Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution: The suspension of reality and sense-making in the culture of school mathematics. Learning and Instruction, 7(4), 309-328.
 • Schoenfeld, A. H. (1983). Problem solving in the mathematics curriculum: A report, recommendations and an annotated bibliography. Washington, D. C.: Mathematical Association of America.
 • Sovchik, R. (1989). Teaching mathematics to children, New York: Harper & Row. Publishers.
 • Soylu, Y. & Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Van De Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. baskı). (Çev. Ed. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yazgan, Y. & Bintaş, J. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: Bir öğretim deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 210-218.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Author: Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Neslihan USTA

Author: Özge DEMİR

Author: Melis MİNİSKER

Bibtex @research article { erziefd330626, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {366 - 386}, doi = {10.17556/erziefd.330626}, title = {Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÖKKURT ÖZDEMİR, Burçin and USTA, Neslihan and DEMİR, Özge and MİNİSKER, Melis} }
APA GÖKKURT ÖZDEMİR, B , USTA, N , DEMİR, Ö , MİNİSKER, M . (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 366-386. DOI: 10.17556/erziefd.330626
MLA GÖKKURT ÖZDEMİR, B , USTA, N , DEMİR, Ö , MİNİSKER, M . "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 366-386 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/38912/330626>
Chicago GÖKKURT ÖZDEMİR, B , USTA, N , DEMİR, Ö , MİNİSKER, M . "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 366-386
RIS TY - JOUR T1 - Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi AU - Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR , Neslihan USTA , Özge DEMİR , Melis MİNİSKER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.330626 DO - 10.17556/erziefd.330626 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 366 EP - 386 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.330626 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.330626 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi %A Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR , Neslihan USTA , Özge DEMİR , Melis MİNİSKER %T Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.330626 %U 10.17556/erziefd.330626
ISNAD GÖKKURT ÖZDEMİR, Burçin , USTA, Neslihan , DEMİR, Özge , MİNİSKER, Melis . "Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Sözel Problemleri Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (August 2018): 366-386. https://doi.org/10.17556/erziefd.330626