Year 2018, Volume 20, Issue 2, Pages 517 - 535 2018-08-22

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Arzu ÖNEL [1] , Arzu DERYA DAŞCI [2]

154 207

Okul ortamındaki her öğrenci tektir ve öğrenciler tüm özellikleri bakımından farklı yapılara sahiptirler. Bu sebeple öğrenme süreçleri, öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerine cevap verecek şekilde ve bireyselliği ön plana alarak düzenlenmelidir. 1990'lı yıllarda Nunley tarafından geliştirilen basamaklı öğretim programının temelinde de, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların dikkate alınarak, öğretimin bireyselleştirilmesi görüşü yer alır. Basamaklı öğretim programında, birey öğrenme edinimlerini kendisi tanımlamakta, öğrenme sürecini düzenlemeyi ve değerlendirmeyi öğrenmekte, böylece kendi öğrenmesinden kendisi sorumlu olmaktadır. Basamaklı öğretim programının önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirme olanağı bulmaları, eksikliklerini görebilmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini belirleyebilmeleridir. Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmen adaylarının basamaklı öğretim programının uygulanmasına ilişkin görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi lisans programında Doğal Hayatı Koruma dersini alan 2. sınıf öğretmen adayları ile nitel olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış, uygulama sonunda 21 öğretmen adayından 16’sı ile görüşme yapılmış ve görüşme sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Basamaklı öğretim programına göre planlanıp yürütülen dersin araştırma yapmayı, hayal gücünü, özgün düşünceyi, farklı görüşler ortaya koymayı ve el becerisini geliştirdiği; öğretmen adaylarının kolay olduğunu düşündükleri görevleri seçtikleri, bazı adayların belgesel izleme, bazılarının ise belgesel hazırlama görevinden keyif aldıkları, kavram haritası hazırlama ve kompozisyon yazma görevlerinde ise zorlandıkları görülmüştür.

Basamaklı öğretim programı, fen bilimleri, öğretmen adayları
 • Aydoğuş, R. & Ocak, G. (2011). İlköğretim 6. ve 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programına dayalı öğretimin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2). 343-368.
 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenme sürecine etkileri. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 95-116.
 • Başbay, A. (2006). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Başbay, A. (2010). Basamaklı Öğretim Programı. Özcan Demirel. (Ed). Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (s. 245-258), (1. Baskı), Pegem Yayınevi, Ankara.
 • Biçer, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Demirel Ö., Şahan H.H., Ekinci N., Özbay A. &e Begimgil M. (2006, 17 Ocak). Basamaklı öğretim programının süreç ve ürün açısından değerlendirilmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Demirel, Ö. (2006). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (9. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Duman, B. & Özçelik, C. (2017). 7. Sınıf Çember ve Daire Konusunda Basamaklı Öğretim Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1293-1308.
 • Durusoy, H. (2012). 6.sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gencel, İ.E. & Saracaloğlu A.S. (2018). The effect of layered curriculum on reflective thinking and on self-directed learning readiness of prospective teachers. International Journal of Progressive Education, 14(1).
 • Gömleksiz, M. N. & Biçer, S. (2012). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programının öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, (9)2, 1657-1683.
 • Gün, E.S. (2013). The Reflections of Layered Curriculum to Learning-Teaching Process in Social Studies Course. International Journal of Instruction, 6(2).
 • Johnson, K.J. (2007). Layered curriculum for the construction trades: a mathematics curriculum to teach trade students basic math skills to be successful apprentices. Carbondale: Southern Illinois University.
 • Kılınçaslan, H. & Özdemir-Şimşek P. (2015). 6.Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yöntemi ve Yaratıcı Drama Yönteminin Erişiye, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (180), 217-245.
 • Koç, E.S. & Şahin, A.E. (2014). The effect of layered curriculum supported by multiple intelligences on students’ achievements and permanence. Education and Science, 39(174), 286-296. doi:10.15390/EB.2014.2424.
 • LaSovage, A.J. (2006). Effect of using a layered curriculum format of ınstruction in a high school environmental science energy unit. Michigan State University.
 • Maurer, L.A. (2009). Evaluating the use of layered curriculum and technology to increase comprehension and motivation in a middle school classroom. Michigan State University (Master of Science). Interdepartmental Physical Sciences. ProQuest LLC UMI Microform 1471872.
 • Noe, B. (2008). The effects of a layered curriculum versus traditional teaching methods on academic achievement of fourth graders in the science content area. Columbia College, Master of Education In Divergent Learning. Degree of Master of Education in Divergent Learning in the Graduate School.
 • Nunley, K. F. (2003b). Layered curriculum brings teachers to tiers. Principal Leadership, 69(1), 31-36.
 • Nunley, K. F. (2007). Layered Curriculum. http://www.help4teachers.com/layeredcurriculum adresinden erişildi.
 • Nunley, K.F. (1998a). Advantages to a layered curriculum classroom. Web: http://help4teachers.com/whyy.htm adresinden 20 Mart 2016’da alınmıştır.Nunley, K.F. (1998b). How to grade student-centered assignments while maintaining high standards. Web:http://help4teachers.com/grading.htm adresinden 18 Mart 2016’da alınmıştır.
 • Nunley, K.F. (2002). Layered curriculum. Texas. Morris Publishing.
 • Nunley, K.F. (2003a). Giving credit where credits due. Web:www.iaae.net/site/files/StudentCenteredLearningAccountability.pdf adresinden 18 Mart 2016’da alınmıştır.
 • Overstreet, M.& Straquadine, G.S. (2002). An examination of a high school horticulture curriculum process designed for diverse student learning styles. Western Region Agricultural Education Research Conference Annual Research Conference, Washington.
 • Öner, Ü. (2012). Sosyal Bilgiler dersinde çoklu zeka kuramı destekli basamaklı öğretim programının öğrencilerin akademik başarısına, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, Z & Albayrak, M. (2017). Matematik dersinde basamaklı öğretim yönteminin kullanılmasının öğrencilerin duyuşsal gelişimlerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 133-154.
 • Yılmaz, F. & Gültekin, M. (2013). Fen ve Teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamaları. Journal of Computer and Education Research, 1(1), 27-59.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-4205-3939
Author: Arzu ÖNEL (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3667-2020
Author: Arzu DERYA DAŞCI
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { erziefd413492, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {517 - 535}, doi = {10.17556/erziefd.413492}, title = {Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÖNEL, Arzu and DERYA DAŞCI, Arzu} }
APA ÖNEL, A , DERYA DAŞCI, A . (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 517-535. DOI: 10.17556/erziefd.413492
MLA ÖNEL, A , DERYA DAŞCI, A . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 517-535 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/38912/413492>
Chicago ÖNEL, A , DERYA DAŞCI, A . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 517-535
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri AU - Arzu ÖNEL , Arzu DERYA DAŞCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.413492 DO - 10.17556/erziefd.413492 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 517 EP - 535 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.413492 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.413492 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri %A Arzu ÖNEL , Arzu DERYA DAŞCI %T Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.413492 %U 10.17556/erziefd.413492
ISNAD ÖNEL, Arzu , DERYA DAŞCI, Arzu . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (August 2018): 517-535. https://doi.org/10.17556/erziefd.413492