Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 77 - 85 2018-12-31

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği)

Selma TAŞKESEN [1] , Orhan TAŞKESEN [2] , Ayşenur BAKIRHAN [3] , Şeyda TANOĞLU [4]

5 22

Bu araştırmada görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin de araştırılması amaçlanmıştır.

Araştırmada ölçme aracı olarak Melek Gökay ve Şaziment selcen Özdemir(2007)tarafından geliştirilen “motivasyon testi” kullanılmıştır. Araştırma Erzincan merkez kamu ve özel ilköğretim okullarında görev yapan, gönüllü 37 görsel sanatlar öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada görsel sanatlar öğretmnelerinin cinsiyet ve okul türüne göre motivasyon düzeyleri ortalamalarını karşılaştırmak için bağımsız örneklemler t-testi, çalışma yıllarına göre karşılaştırmak için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek için ise, frekans analizi kullanılmıştır.

Araştırmada görsel sanatlar öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin beklentiyi karşılayacak düzeyde iyi olduğu, öğretmenlerin cinsiyetlerine, kıdemlerine ve çalıştıkları okul türüne göre motivasyon düzeylerinde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin yarısına yakınının haftalık ders saatini yeterli bulmadığı, resim yarışmalarının sıklığının ve ildeki sanatsal etkinliklerin motivasyonlarında etkili olduğu, yarısından fazlasının ise, okulun fiziki şartlarının görsel sanatlar dersine uygunluğunun , disiplerarası eğitimin görsel sanatlar eğitimi dersine katkı sağlamasının motivasyonlarını artırdıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

Araştırmada görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin motivasyonlarının beklenen düzeyde olduğu, motivasyonun en iyi düzeye getirilmesi için ders saatlerinin artırılması, görsel sanatlar dersine uygun şekilde okul fiziki şartlarının iyileştirilmesi, sanatsal etkinliklerin okulda ve çevrede artırılması ve görsel sanatlar dersinin diğer derslerle ilişkisinin artırılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Görsel Sanatlar Dersi, Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri, Motivasyon Düzeyi
 • Akçamete, Gönül, Koner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik. Ankara: Nobel.
 • Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Yayıncılık
 • Cemaloğlu, N (2017).Çocuk yetiştirme biçimimiz, çocukların içsel motivasyonunu nasıl etkiliyor?http://blog.classloom.com/tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Cüceloğlu, D. (2003). İnsan ve davranışı: psikolojinin temel kavramları(12. baskı). İstanbul: Remzi Kitap evi
 • Erkuş, A. (1994). Psikolojik terimler sözlüğü, (2.Baskı). Ankara: Doruk Yayınları
 • Frieseron, D., Prokop, C.M., Sorros, J.C. (1998). “Why Teachers Burn Out”, Educational Research Quarterly,V12, N3, pp9-19.
 • Gökay, M., Özdemir, Ş. S.(2007). Görsel sanatlar (resim-iş) öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörler: Konya örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 26
 • İldanlı, D. (2010). İlköğretim Okullarının ıı. Kademesinde Görsel Sanatlar Dersi Haftalık Ders Saati Süresinin Yeterliğinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Konya
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Arastirma YOntemi. Ankara: Nobel Yayincilik MEB(2010). MEB'den Görsel Sanatlar Ders Saati Hakkında Açıklama.
 • https://www.memurlar.net/haber/180916/meb-den-gorsel-sanatlar-ders-saati-hakkinda-aciklama.html adresinden 01.05.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Orhun B.F.(2005). Resim-İş Dersine İlişkin Tutumların Ölçülmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:18
 • Schwab, R. L., Jackson, S. E. and Schuler, R. S. 1986. ‘’Educator Burnout: Sources and Consequences’’. Educational Research Quarterly, 10(3), 14–30.
 • Tas, S. (2005). Sınıf Ögretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. Konya, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans tezi.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94.
 • Yılmaz, M. (2010).Sanat eğitiminde Motivasyon, Sanat Eğitiminde Kopya Ve taklit,Görsel Sanatlarda Teknik ve Yöntemler. K.Artut (ed.) Görsel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri içinde.(s.193-298) Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yılmaz, M. Taşkesen, O. &Taşkesen, S. (2016). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin bazı değişkenlere göre akademik motivasyonları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1056-1072
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selma TAŞKESEN

Yazar: Orhan TAŞKESEN

Yazar: Ayşenur BAKIRHAN

Yazar: Şeyda TANOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { erzisosbil505750, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {77 - 85}, doi = {}, title = {GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği)}, key = {cite}, author = {TANOĞLU, Şeyda and TAŞKESEN, Selma and TAŞKESEN, Orhan and BAKIRHAN, Ayşenur} }
APA TAŞKESEN, S , TAŞKESEN, O , BAKIRHAN, A , TANOĞLU, Ş . (2018). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 77-85. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/erzisosbil/issue/41970/505750
MLA TAŞKESEN, S , TAŞKESEN, O , BAKIRHAN, A , TANOĞLU, Ş . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği)". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 77-85 <http://dergipark.gov.tr/erzisosbil/issue/41970/505750>
Chicago TAŞKESEN, S , TAŞKESEN, O , BAKIRHAN, A , TANOĞLU, Ş . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği)". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 77-85
RIS TY - JOUR T1 - GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği) AU - Selma TAŞKESEN , Orhan TAŞKESEN , Ayşenur BAKIRHAN , Şeyda TANOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 85 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği) %A Selma TAŞKESEN , Orhan TAŞKESEN , Ayşenur BAKIRHAN , Şeyda TANOĞLU %T GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği) %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD TAŞKESEN, Selma , TAŞKESEN, Orhan , BAKIRHAN, Ayşenur , TANOĞLU, Şeyda . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Erzincan İli Örneği)". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (Aralık 2019): 77-85.