About

Genel Kurallar

1. Dergide ağırlıklı olarak; endüstriyel bilimler, teknoloji, teknoloji eğitimi, üretim yönetimi ve planlama, aile bilimleri, tüketici eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojisi, eğitim bilimleri, endüstriyel teknoloji eğitimi ve işletme eğitimine yönelik konularda araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri nitelikli yazılara yer verilir.

2. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler ve teknik notlar yayımlanır.

3. Dergide yayınlanması istenen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayına kabul edilmiş veya kabul için değerlendirme aşamasına girmiş olmaması gerekir.

4. Yazıların için belirlenmiş bir limit olmamakla birlikte makul bir uzunlukta olmalıdır. 
5. Yazılar posta veya e-posta ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. E-posta ile gönderilen makalelerin pdf formatında olması gereklidir. Yazarlar başvuru dilekçesi ile birlikte metnin başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere müracaatı yapılmış olmadığını ve telif haklarını devretmeyi taahhüt eden Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Telif Devir Formu doldurup imzalamalıdır. E-mail ile gönderilen yazılarda yazarlar yukarıdaki şartları sağlayan başvuru dilekçesini ve telif devir sözleşmesini ayrıca posta ile göndermelidirler.

6. Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulunca bilimsel içerik ve şekil yönünden ön incelemeden geçirilir ve uygun bulunanlar değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Basımı uygun bulunan yazıların, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir.

7. Yazar/yazarlar, iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile e-posta adreslerini bildirmelidirler. İlgilenenlerin doğrudan yazarla iletişim kurmasını sağlamak amacıyla, yazarın bu izni vermediğine ilişkin bir açıklama yapmadığı sürece e-posta adresi dergide yayımlanır.

8. Yazılar üç kopya olarak A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne üstten ve alttan 4 cm., soldan ve sağdan 2.5 cm., boşluk kalacak şekilde, tek aralıkla, Times New Roman karakterinde 12 punto ile yazılmalıdır.

9. Bilgisayar ortamında yazılmış yazıların üç nüsha (ikisi isim ve adres içermeyen) bilgisayar çıktısı, ve dosya adı belirtilmiş bir CD ile birlikte gönderilmelidir. Bütün yazıların amaç, yöntem, sonuç gibi önemli yerlerini en iyi biçimde yansıtan yaklaşık 150?şer sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özeti, yine İngilizce ve Türkçe olarak, dahil edileceği disiplin ya da alan ile işlediği konuyu doğrudan gösterecek en çok beş anahtar sözcük metne eklenmelidir.

10. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tez çerçevesinde hazırlanmış ise bu durum sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir.

11. Yayınlanmasına karar verilen ve son düzeltmeler için yazarına/ yazarlarına gönderilen yazılarda istenenler dışında ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

12. Yayımlanan makalenin beş adet ayrı basımı ve bir adet dergi makale yazarına/yazarlarına ücretsiz olarak gönderilir.

Biçimsel Kurallar

1. Alıntıların metin içerisinde ve kaynaklar kısmında gösterilmesi

Metin içindeki alıntılar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağı, basım yılı, ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynaklar bölümü , metin sonunda, alıntı sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynaklar kısmında yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir.

a)Tek yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Tokol, 1994: 55)
Kaynaklarda: Tokol A., Tuncer, H. (1994). Pazarlama Araştırması, Uludağ Üniversitesi
Yayınları N.124, Bursa.

 

Metin İçinde: (Turgay, 2001: 18)
Kaynaklarda:Turgay, H. (2001). "Türev Ürünlerinin Mali Tablolara Yansıtılması",
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 34 (2): 9-28.*

*Dergi isminden sonraki ilk rakam cilt numarasını, parantez içerisindeki ikinci rakam ise sayıyı göstermektedir.

b)İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Tatar ve Üner, 1992: 151)
Kaynaklarda: Tatar, T., Üner, M. (1992). İşletmecilik İlkeleri, Gazi Üniversitesi Yayınları
No: 11, Ankara.

Metin İçinde: (Ertekin ve Yurtsever, 2001:41)
Kaynaklarda: Ertekin, Y., Yurtsever, G. (2001). "Yönetimde Narsizm Üzerine
Bir Deneme", Amme İdaresi Dergisi, 34 (3): 37-46.

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (King et al., 2002: 361)
Kaynaklarda: King, D., Warkentin, M., Chung, H. (2002). Electronic Commerce
A Managerial Perspective, PrenticeHall, New Jersey.

Çok yazarlı makaleler için de aynı yöntem izlenecek ve makalenin yayınlandığı dergi adı italik yazılacaktır.

d) Yazarsız/ kollektif yayınlar :

Metin içinde: (Anonymous, 1997:17)
Kaynaklarda: Anonymous (1997). Öğrenen Organizasyonlar, KalDer Yayınları, İstanbul

e) Bildirilerden yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Sevilengül, 2000:47)
Kaynaklarda: Sevilengül, O. (2000). "Banka ve Benzeri Finansal KuruluşlarınFinansal
Tablolarının Açıklanması Standarda Taslağı",Türkiye Muhasebe 
Standartları Sempozyumu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası, İzmir, S.35-44

f) Yayımlanmamış tezden yapılan alıntılar :

Metin içinde: (Yurdakul, 1999: 57)
Kaynaklarda: Yurdakul, S. (1999). Orta ve Büyük Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinin
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesine Yaklaşımları ve Hazır
Bulunuşluk Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi),Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.

h) Çeviri kitaplar ve makaleler :

Metin içinde : (Jenkins, 1988 : 50)
Kaynaklarda: Jenkins, L. (1988). Sınıflarda Öğrenmenin İyileştirilmesi,
Çev: Gönül Yenersoy, Kalder Yayınları, İstanbul.

2. Elektronik ortamdan yapılan alıntılar

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki yollamalar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da url adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde : (Nielsen, 1999)
Kaynaklarda: Nielsen, J. (1999). "Content Integration",
[http://www.useit.com/alertbox/990627.html (18.10.1999)]

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki alıntılarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

Metin içinde : (spk.gov.tr, 2002)
Kaynaklarda : (spk.gov.tr/HaberDuyuru/haberduyuru.htm?tur=aylıkbülten,
28.01.2002)

3. Sözlü görüşmeler kaynak olarak kullanılmamalıdır.

4. Dergiye gönderilecek makaleler; özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç, teşekkür (gerekirse), kaynakça şeklinde düzenlenmelidir.Bölümlere (1.Giriş, 2.v.s), alt bölümlere (1.1, 2.1 v.s) birbirini izleyecek şekilde numara verilmelidir.

5. Çizim, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak belirtilir, metin içerisine yerleştirilir ve numaralandırılır. Şekil ve çizelgelerin eninin 15.5 cm? yi aşmamasına dikkat edilmelidir. Şekil ve çizelgeler altında olabilecek dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.

6. Kaynaklar, ilk yazarın soyadına göre düzenlenmelidir.

7. Yazar soyadlarının son harfi üzerine rakam koyularak adresleri ilk sayfanın altında dipnot olarak çalıştıkları kurum ve e-posta adresleri belirtilir.

8. Yayın süreci tamamlanan eserler, tamamlanma sırası esas alınarak yayınlanır.

9. Yayınlanan eserin tüm sorumluluğu yazar/ yazarlarına aittir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
  • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
  • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.