Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-18

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ

Ata PESEN [1] , Behçet ORAL [2]

887 561

Bu çalışmada, harmanlanmış öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının başarısına ve güdülenmelerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, yarı-deneysel desen kapsamına giren “ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desen” kullanılmıştır. Çalışma, 2012 – 2013 öğretim yılı bahar yarıyılında, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde okuyan 158 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama toplam 10 hafta sürmüştür. Çalışma sonucunda; matematik deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin, “İnsan İlişkileri ve İletişim” dersi başarı testi son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Buna karşın sosyal deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin, “İnsan İlişkileri ve İletişim” dersi başarı testi son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Uygulama sonrası matematik-sosyal deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin akademik başarı testi son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise matematik deney - matematik kontrol; matematik deney - sosyal deney ve matematik deney - sosyal kontrol grupları arasında matematik deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Uygulama sonrası deney ve kontrol gruplarında yer alan matematik ve sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin güdülenme ölçeği son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Deney gruplarının güdülenme ölçeği ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında matematik deney grubu ön test son test puanları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmasına rağmen sosyal bilgiler deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

 • Akbaba, S. (2010). Eğitimde Motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13.
 • Aksoğan, M. (2011). Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Öğrenmedeki Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Aygün, M., (2011). Algo–Heuristik Kurama Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Sunum Hazırlama Becerilerine, Bilgisayara Karşı Tutumlarına Ve Bilişim Teknolojileri Dersine Güdülenme Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.
 • Altun, A., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2008). Use Of A Content Management System For Blended Learnıng: Perceptions Of Pre-Service Teachers. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, 9(4), Article 11.
 • Balaman, F. (2010). Hibrit Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına, Tutumlarına Ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Balaman, F., & Tüysüz, C. (2011). Harmanlanmış Öğrenme Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına, Tutumlarına Ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 02(04), S.75-90.
 • Büyüköztürk, Ş. Ve Diğerleri (2004). Güdülenme Ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Cilt 4, Sayı 2. İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Cabi, E. (2009). Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Başarısı Ve Motivasyonuna Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Carman, J. M. (2005). Blended Learning Design: Five Key İngredients, Erişim Tarihi: 01.11.2013 Erişim Adresi: Http://Www.Agilantlearning.Com/Pdf/Blended%20learning%20design.Pdf
 • Cavalli, E., Gnudi, A., Iovino, D., Lorenzi, A. & Malvisi, L. (2007). Lecturer Perception Of The Effectiveness Of Blended Learning And İnstitutional Support Mechanisms, Eden 2007 Annual Conference, Naples, Italy.
 • Çoban, S., (2012). Uzaktan Ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi. Erişim Tarihi: 01.11.2013, Erişim Adresi: Http://İnet-Tr.Org.Tr/İnetconf17/Bildiri/26.Pdf
 • Delialioğlu, Ö. (2004). Effectiveness Of Hybrid Instruction On Certain Cognitive And Affective Learning Outcomes In A Computer Networks Course. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Odtü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dağ, F., (2011). Harmanlanmış (Karma) Öğrenme Ortamları Ve Tasarımına İlişkin Öneriler. Journal Of Kirsehir Education Faculty, 12(2).
 • Demirkol, M., (2012) Ortaöğretim Kurumlarında Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Akademik Başarıya Ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Demirer, V. (2009). Eğitim Materyali Geliştirilmesinde Karma Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı, Bilgi Transferi, Tutum Ve Öz-Yeterlik Algısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ekici, M. & Karaman, M. K. (2011). Farklı Düzeylerde Harmanlanmış Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi. Akademik Bilişim’11 - Xııı. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Elmas, Ç., Doğan, N., Biroğlu, S. Ve Koç. M.S. (2008). Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Mayıs 2008.
 • Finch, A.E. (2008). Using Course Software (Moodle) To Provıde An Effective Blended Learning Curriculum. Media İn Foreign Language Teaching And Learning, Proceedings Of Clasic 2008, (Pp.155-159).
 • Graham, C.R. & Dziuban, C. (2008). Blended Learning Environments. In Spector, M., Merrill, D., Van Merriënboer, J. & Drscoll, M.P. Handbook Of Research On Educational Communications And Technologies. New York: Taylor & Francis Group.
 • Garrison, D. R. Ve Kanuka, H. (2004). Blended Learning: Uncovering İts Transformative Potential İnhigher Education. Internet And Higher Education,7(2), 95−105.
 • Gülbahar, Y. (2005). Web-Destekli Öğretim Ortamında Bireysel Tercihler. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – Tojet, Volume 4 Issue 2, Article 9. Erişim Tarihi: 24.10.2013, Erişim Adresi: Http://Www.Tojet.Net/Articles/V4i2/429.Pdf
 • Karaman, S., Özen, Ü., Yıldırım, S. & Kaban, A. (2009). Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemi Üzerinden İnternet Destekli (Harmanlanmış) Öğrenim Deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı 2009, Harran Üniversitesi: Şanlıurfa.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kurt, M., (2012). Arcs Motivasyon Modeline Göre Harmanlanmış Öğretimin, İlköğretim 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Leh, A. S. (2002). Action Research On Hybrid Courses And Their Online Communities. Educationalmedia International, 39(1)
 • Lilje, O. & Peat, M. (2007). Use Of Traditional And Elearning Components İn A Blended Learning Environment. Proceedings Of The Assessment İn Science Teaching And Learning Symposium, The University Of Sydney:Austuralia.
 • Mahiroğlu A. Ve Usta E. (2008). Harmanlanmış Öğrenme Ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı Ve Doyuma Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. (Kefad) 9(2), 1-15.
 • Olapiriyakul, K. & Scher, J. M. (2006). A Guide To Establishing Hybrid Learning Courses: Employing İnformation Technology To Create A New Learning Experience, And A Case Study. Internet And Higher Education, 9, 287–301.
 • Orhan, F. (2007). Applying Self-Regulated Learning Strategies İn A Blended Learning Instruction. World Applied Sciences Journal, 2(4), 390-398.
 • Önal, A., Kaya, A. Ve Draman, S.E. (2006). Açık Kaynak Kodlu Çevrimiçi Eğitim Yazılımları. Akademik Bilişim Konferansı, Denizli. Erişim Tarihi: 23.11.2013 Erişim Adresi: Http://Ab.Org.Tr/Ab06/Bildiri/179.Pdf
 • Pokuaa, J. (2011). Blending The Traditional Face-To-Face Learning With Instructional Technology. Master Of Philosophy Department Of Computer Engineering, Kwame Nkrumah University College Of Engineering.
 • Rovai, A. P., Jordan, H. M., (2004) Blended Learning And Sense Of Community: A Comparative Analysis With Traditional And Fully Online Graduate Courses. International Review Of Research İn Open And Distance Learning Volume 5, Number 2. Issn: 1492-3831.
 • Sancho, P. Corral, R., Rivas, T., Gonza´Lez, M.J., Chordi, A. & Tejedor,C. (2006). Instructıonal Desıgn And Assessment: A Blended Learning Experience For Teaching Microbiology. American Journal Of Pharmaceutical Education, 2006; 70 (5), Article 120.
 • Sarıtepeci, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılımına, Akademik Başarısına, Derse Karşı Tutumuna Ve Motivasyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Singh, H., Reed, C. (2001). A White Paper: Achieving Success With Blended Learning. Centra Software, 1. Erişim Tarihi: 10.06.2013 Erişim Adresi: Http://Facilitateadultlearning.Pbworks.Com/F/Blendedlearning.Pdf
 • Uğur, B., (2007). Öğrencilerin Karma Öğrenme Yöntemine Ve Yöntemin Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin Başarı, Cinsiyet Ve Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Usta, E. (2007). Harmanlanmış Öğrenme Ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı Ve Doyuma Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uluyol, Ç. & Karadeniz, Ş. (2009). Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği: Öğrenci Başarısı Ve Görüşleri, Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.
 • Uzun, A. & Şentürk,A. (2010). Blendıng Makes The Dıfference: Comparıson Of Blended And Traditional Instruction On Students Performance And Attıtude İn Computer Literacy. . Proceedings Of International Educational Technology Conferenece - Ietc 2010,Vol 1, 242-246.
 • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış Öğrenme Etkinliğinin Çoklu Düzeyde Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünsal, H. (2010). Yeni Bir Öğrenme Yaklaşımı: Harmanlanış Öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, Ankara. Sayı: 135, 130-137. Erişim Tarihi: 02.11.2013 Erişim Adresi: Http://Www.İrrodl.Org/İndex.Php/İrrodl/Article/View/192/795
 • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış Öğrenme Etkinliğinin Çoklu Düzeyde Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, B. M. (2009). Karma Öğrenme Ortamındaki Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Ders Başarılarının, Derse Devamlarının, Web Materyalini Kullanma Davranışlarının Ve Ortama Yönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Weibelzahl, S. & Dowling, N.A. (2007). Comparison Of On-Line And Blended Learning For Training İn Uml. In: C. Bunse And L. Thomas. Workshop Series On Software Engineering Education İn Academia And Industryworkshop Series On Software Engineering Education İn Academia And Industry, Pp. 23-28, Volume 1, Fraunhofer Irb Verlag.
 • Yapıcı, Ü. (2011). Biyoloji Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Uygulanması Ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Yıldız, B., (2011). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ata PESEN

Yazar: Behçet ORAL

Bibtex @ { esosder258819, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258819}, title = {HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ORAL, Behçet and PESEN, Ata} }
APA PESEN, A , ORAL, B . (2016). HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258819
MLA PESEN, A , ORAL, B . "HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258819>
Chicago PESEN, A , ORAL, B . "HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ AU - Ata PESEN , Behçet ORAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258819 DO - 10.17755/esosder.258819 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258819 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258819 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ %A Ata PESEN , Behçet ORAL %T HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258819 %U 10.17755/esosder.258819
ISNAD PESEN, Ata , ORAL, Behçet . "HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA VE GÜDÜLENME DÜZEYİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258819