Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-18

DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

Bayram ÖZER [1] , İsmail GELEN [2] , Volkan DURAN [3]

753 2021

Öğretmenler deneyim sahibi oldukça sorunlarını daha kolay çözebilmektedir. Deneyimsiz öğretmenlerin sınıftaki problemler konusunda daha fazla şikâyetçi oldukları görülmektedir. Bu anlamda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin sık yaptıkları bazı davranışlar ve hatalar vardır. Bu davranışlar ve hatalar belirlendiği taktirde eğitim fakültelerinin programlarında özellikle bu tür hataların giderilmesine yönelik güncellemeler yapılabilir. Bu amaçla araştırmanın amacı eğitim fakültelerinden yeni mezun olan ve mesleğinin ilk yıllarında bulunan, mesleki deneyimi az olan öğretmenlerin sınıf içerisinde sıklıkla yaptıkları davranışları saptamak ve bunların içerisinden hangilerinin öğretmen adaylarına göre hata olarak algılandığını tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bunun için ilk aşaması iki sorudan oluşan anket ikinci aşaması ise 10 kişiden oluşan öğretmen adayıyla yüz yüze görüşme şeklinde olmak üzere nitel yöntemlerle yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, olasılıksız örneklem seçme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem seçme yöntemiyle seçilmiştir. Anket deneyimsiz öğretmenlerin en sık yaptığı davranış ve hatalar konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini, iki adet açık uçlu soru ile almayı amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Deneyimsiz öğretmenlerin sık yaptığı davranışlarda frekansı en yüksek olan tema iletişim ve öğretim süreci ile ilgili iken, sık yaptığı hatalarda frekansı en yüksek olan tema mesleğe uyum ve öğretim süreci ile ilgilidir. Diğer hatalar ise, iletişim kuramama, derse hazırlıksız gelme, aşırı sert ya da yumuşak davranma, öğrencileri sık sık uyarmak, tarafsızlığını kaybetmek, sürekli aynı yöntemle ders anlatmak, slayta ve ders kitabına bağlı kalmak gibi özetlenebilir.
 • Akın, U. & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2007(51), 353-370.
 • Akyüz, G.(2006). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen ve sınıf niteliklerinin matematik başarısına etkisinin incelenmesi, Elementary Education Online, 5(2), 75-86.
 • Alan, B. (2003). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin Anadolu Üniversitesi’ndeki bir hizmet içi eğitim kursuna yönelik algılamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Anderson, L. W., Ryan, D. W. & Shapiro, B. J. (1989). (Eds), The IEA Classroom Environment Study. Pergamon, New York.
 • Anılan, H. & Kılıç, Z. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının türkçe öğretimi dersine ve türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 13,
 • Bakioğlu, A. & Tokmak, N. (2009). Öğretmenlerin değer yargılarının eğitim süreçlerine etkisinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009(30), 65-83.
 • Bangir, G. (1997). Sınıf içi iletişime ilişkin öğretmen-öğrenci davranışları, görüşleri ve önerileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barber, M. & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems com out on top. London: McKinsey and Company.
 • Birol, C. (1996). Öğretim elemanlarının iletişimsel etkililiklerine yönelik karşılaştırmalı değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Byra, M., Sherman, M. (1991). Preactive and interactive decisions of experienced and inexperienced novice teachers. (Round table presentation at the Annual Meetingof the American Educational Research Association). Chicago.
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S. (20013). Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 185-203.
 • Erden, M. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara: Alkım Yayınları.
 • Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2009). Educational research: Competencies for analysis and applications. (9. Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Grasha, A. F. (2002). Teaching With Style. San Bernadino: Alliance Publishers.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keçeci, A. & Arslan, S. (2012). Hemşire öğretim elemanlarının iletişim becerileri: Öğrenci perspektifi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 34-45.
 • Kurul Tural, N. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 39-54.
 • Leigh, A. (2010). Estimating teacher effectiveness from two-year changes in students’ test scores’ (2010) Economics of Education Review, 29: 480–48.
 • Martin, N. K. & Baldwin, B. (1994). Beliefs regarding classroom management style: Differences between novice and experienced teachers (Paper presented at the Annual Conference of the Southwest Educational Research Association). San Antonio, TX, January 1994. For similar studies, see ED 355 213 and SP 036 231.
 • MEB. (2005). Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25905_0.html adresinden alınmıştır.
 • O’Connor, E. A. & Fish, M.C. (1998). Differences in the classroom systems of expert and novice teachers. (Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association). San Diego.
 • Özer, B. (2013). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretim kuram, strateji, yöntem ve tekniklerinin farkında olma ve kullanma düzeyleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 197-211.
 • Özoğlu, M., Gür, B. S. & Altunoğlu, A. (2013). Türkiye ve dünyada öğretmenlik retorik ve pratik, Eğitim – Bir – Sen Yayınları, Sistem Ofset Bas. Yay. Ankara.
 • Paliç, G. & Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 199-220.
 • Şahin, İ. & Altunay, U. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları, İlköğretim Online, 10(3), 905-918.
 • TEDMEM (2015). Kıdem ve öğrenci başarısı, http://www.tedmem.org/mem-notlari/kidem-ve-ogrenci-basarisi Web adresinden Kasım 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Westerman, D. A. (1991). Expert and novice teacher decision making. Journal of Teacher Education, 42(4) , 292-305.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 163-188.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bayram ÖZER

Yazar: İsmail GELEN

Yazar: Volkan DURAN

Bibtex @ { esosder258820, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258820}, title = {DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {GELEN, İsmail and DURAN, Volkan and ÖZER, Bayram} }
APA ÖZER, B , GELEN, İ , DURAN, V . (2016). DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258820
MLA ÖZER, B , GELEN, İ , DURAN, V . "DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258820>
Chicago ÖZER, B , GELEN, İ , DURAN, V . "DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI AU - Bayram ÖZER , İsmail GELEN , Volkan DURAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258820 DO - 10.17755/esosder.258820 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258820 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258820 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI %A Bayram ÖZER , İsmail GELEN , Volkan DURAN %T DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258820 %U 10.17755/esosder.258820
ISNAD ÖZER, Bayram , GELEN, İsmail , DURAN, Volkan . "DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258820