Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-18

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA

Kemal ÖZGEN [1] , Mustafa OBAY [2]

879 635

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının alan ve alan eğitimi derslerine yönelik tutumlarını belirlemek ve cinsiyet, sınıf gibi değişkenlere göre incelemektir. Bu araştırma, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma bir araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya ortaöğretim matematik öğretmenliği programına devam eden 110 öğretmen adayının katılımı sağlanmıştır. Veri toplama araçları olarak alan ve alan eğitimi derslerine yönelik tutum ölçekleri ve görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, varyans ve korelasyon analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının matematik alan ve alan eğitimi derslerine yönelik tutum puanlarının ortalamalarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. Alan ve alan eğitimi derslerine yönelik tutum puanlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği ve tutum puanları arasında düşük düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının alan ve alan eğitimi derslerinin önemi, bu derslere yönelik ders çalışma planları, bu derslerin matematik öğretim programındaki yeterlik düzeylerine yönelik görüşlerinde ise benzer düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Ancak nitel verilerin analizi sonucunda ise alan derslerine yönelik olumlu tutumların daha ön planda olduğu görülmektedir.

 • Akar, G. K. (2010). Bir matematik öğretmeni ne bilmeli? Alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi arasındaki fark. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 33-47.
 • Ay, H. G. (2004). Eğitim fakültelerinin ilköğretim matematik öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının alan bilgisi ve mesleki etik açısından gözlenmesi (YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bölümleri Enstitüsü, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Baki, A. (2010). Öğretmen eğitiminin lisans ve lisansüstü boyutlardan değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-31.
 • Başaran, İ.E. (1978). Eğitim psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası.
 • Baykara, P. K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyokültürel
 • özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Diyarbakır.
 • Bozdoğan, A. E., Aydın, D., ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.
 • Bukova-Güzel, E., Elçi, A. N., ve Alkan, H. (2006, Mayıs). Matematik öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesi. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-27.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Creswell, J.W. (2013a). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları – Araştırma deseni (Çev. Ed., S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Creswell, J.W. (2013b). Nitel araştırma yöntemleri – Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3.Baskı). (Çev. Ed., M. Bütün ve S.B.Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J.W., & Clark, V.L.P. (2014). Karma yöntem araştırmaları – Tasarımı ve yürütülmesi (Çev. Ed. S.B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69 -73.
 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 33-53.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: AlkımYayınları.
 • Erdem, E. ve Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve alan sınavına ilişkin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 223- 236.
 • Fabiano, L. (1999). Measuring teacher qualifications. National Center for Education Statistics. Working paper series:1999-04. Retrieved from http://nces.ed.gov.
 • Ferdig, R.E. (2006). Assessing Technologies for teaching and learning: Understanding the importance of technological pedagogical content knowledge. British Journal of Educational Technology, 37(5), 749–760.
 • Hacıömeroğlu, T. ve Taşkın, Ç.Ş. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77-90.
 • İnceoğlu, M. (1993). Tutum algı iletişimi. Ankara: Verso Yayıncılık.
 • Karadağ, E., Baloğlu, N. ve Çalışkan, N. (2009, Mayıs). Öğretmen adaylarının stresle başa çıkma yolları ve yetkinlik duygusu yönelimleri: Bir MANAVO analizi. Paper presented at the 1st International Congress of Educational Research. Çanakkale/Turkey.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M.J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma – Desen ve uygulamalar için bir rehber (Çev. Ed., S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10,11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teacher College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Nakiboğlu, C. ve Karakoç, Ö. (2005). Öğretmenin sahip olması gereken dördüncü bilgi: Alan öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 181-205.
 • National Council for Accreditation of Teacher Education [NCATE]. (2008). Professional standards for the accreditation of teacher preparation institutions. Washington. Retrieved from http://www.ncate.org/public/standards.asp.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standarts for school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, Reston/VA.
 • Niess, M.L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/teacherpolicy.
 • Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları.Akademik Bakış, 14, 1-20.
 • Özgen, K., Narlı, S. ve Alkan, H. (2013). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknoloji kullanım sıklığı algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 31-51.
 • Serin, O., Serin, U., Saracaloğlu, S. ve Kesercioğlu, T. (2004). Fen grubu öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 121-136.
 • Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Taşdemir, C. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 91-114.
 • Taşkın, Ç.Ş. ve Hacıömeroğlu, G. (2010a). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online, 9(3), 922-933.
 • Taşkın, Ç.Ş. ve Hacıömeroğlu, G. (2010b). Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 165-174.
 • Tataroğlu, B.; Özgen, K. ve Alkan, H. (2011, Nisan). Matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih nedenleri ve beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Konferansında sunulan bildiri, Antalya, pp. 998-1006.
 • Turanlı, N., Türker, N.K. ve Keçeli, V. (2008). Matematik alan derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.
 • Turhan, E. ve Ağaoğlu, E. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim 2009, İzmir.
 • Türker, N.K. (2007). Belirtisiz istatistikten yararlanılarak matematik eğitimi derslerine yönelik tutumun belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Türker, N.K. ve Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.
 • Türnüklü, E. B. (2005). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri ile matematik alan bilgileri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 234-247.
 • Uras, M. & Kunt, M. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri ve beklentilerinin karşılanmasını umma düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 71-83.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal ÖZGEN

Yazar: Mustafa OBAY

Bibtex @ { esosder258823, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258823}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {OBAY, Mustafa and ÖZGEN, Kemal} }
APA ÖZGEN, K , OBAY, M . (2016). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258823
MLA ÖZGEN, K , OBAY, M . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258823>
Chicago ÖZGEN, K , OBAY, M . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA AU - Kemal ÖZGEN , Mustafa OBAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258823 DO - 10.17755/esosder.258823 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258823 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258823 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA %A Kemal ÖZGEN , Mustafa OBAY %T MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258823 %U 10.17755/esosder.258823
ISNAD ÖZGEN, Kemal , OBAY, Mustafa . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARMA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258823


Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematiksel Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ahmet IŞIK
DOI: 10.17556/erziefd.291219