Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-15

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Hilal AKTAMIŞ [1] , Ayşe Ceren ATMACA [2]

1130 1073

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu çalışma Ege Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubu 48 kişiden oluşmaktadır. Katılımcı grupta yer alan 48 öğrencinin 36’sı kız (% 75), 12’si erkek (% 25) öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcı grup oluşturulurken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü süreçte fen öğretimi laboratuvar uygulamaları 1 dersini alan fen bilgisi öğretmen adayları çalışmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu soruların bulunduğu argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımı görüşler anketi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulan ankette 5 adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Verilerin analizi argümantasyon tabanlı yaklaşımın öğretmen adaylarında kalıcı ve etkili öğrenmeler oluşturduğu, öğretmen adaylarının fikirlerini rahatça ifade etmesi için uygun ortamların oluştuğu, öğretmen adaylarını araştırma ve sorgulamaya teşvik ettiğini fakat zaman sıkıntısı yaşadıklarını ortaya koymuştur.

 • Aktamış, H. ve Hiğde, E. (2015). Fen eğitiminde kullanılan argümantasyon modellerinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 136 -172.
 • Aldağ, H. (2005). Düşünme aracı olarak metinsel ve metinsel-grafiksel tartışma yazılımının tartışma becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, SBE, Adana.
 • Aydın, Ö. ve Kaptan, F. (2014). Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi ve argümantasyona ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 163-188.
 • Aymen Peker, E., Apaydın, Z. ve Taş, E. (2012). Isı yalıtımını argümantasyonla anlama: İlköğretim 6. sınıf öğrencileriyle durum çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 79-100.
 • Driver, R., Newton, P. & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.
 • Eemeren, V. & Frans, H. (1996). Fundamentals of argumentation theory. LEA.
 • Erduran, S., Simon, S. & Osborne, J. (2004). Tapping into argumentation: Developments in the application of Toulmin's argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88(6), 915-933.
 • Günel, M., Kıngır, S. ve Geban. Ö. (2012). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda Argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(174), 316-330.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., Bugallo Rodriguez, A. & Duschl, R. A. (2000). “Doing the lesson” or “doing science”: argument in high school genetics. Science Education, 84(6), 757-792.
 • Jiménez-Aleixandre, MP. & Erduran, S. (2007). Argumentation in science education: An overview. Argumentation in Science Education, 35, 3-27.
 • Kabataş Memiş, E. (2014). İlköğretim öğrencilerinin argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 401-418
 • Kaya, O.N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • Keys, C.W., Hand, B., Prain, V. & Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool for learning from laboratory ınvestigations in secondary science. Journal of Research in Science Teaching, 36(10), 1065-1084.
 • Kelly, G. J. & Takao, A. (2002). Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students' use of evidence in writing. Science Education, 86(3), 314-342.
 • Kıngır, S., Geban, Ö. ve Günel, M. (2010). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (atbö) yaklaşımının 9. sınıf öğrencilerinin kimya kavramlarını öğrenmelerine etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 221-237.
 • Kuhn, D. (2009). Teaching And Learning Science as Argument.
 • Lawson, T. (2003). Reorienting economics. Psychology Press.
 • McNeill, K. L., Lizotte, D. J., Krajcik, J. & Marx, R. W. (2006). Supporting students' construction of scientific explanations by fading scaffolds in instructional materials. The Journal of the Learning Sciences, 15(2), 153-191.
 • Naylor, S., Downing, B. & Keogh, B. (2001). An empirical study of argumentation in primary science, using Concept Cartoons as the stimulus. In 3rd Conference of the European Science Education Research Association Conference, Thessaloniki, Greece.
 • Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argument in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020.
 • Sandoval, W. A. (2003). Conceptual and epistemic aspects of students' scientific explanations. The Journal of the Learning Sciences, 12(1), 5-51.
 • Schwarz, B. B., Neuman, Y., Gil, J. & Ilya, M. (2003). Construction of collective and individual knowledge in argumentative activity. The Journal of the Learning Sciences, 12(2), 219-256.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Toulmin, S. (1958). The Uses of Argument Cambridge University Press.Cambridge, UK.
 • Tümay, H. ve Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.
 • Ulu, C. ve Bayram, H. (2015). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımına dayalı laboratuar etkinliklerinin 7. Sınıf öğrencilerinin kavram öğrenmelerine etkisi: Yaşamımızdaki elektrik ünitesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,37,63-77.
 • Üstünkaya, I. ve Savran Gencer, A. (2012). İlköğretim 6. Sınıf seviyesinde bilimsel tartışma(argumentation) odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya etkisi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri. Niğde Üniversitesi.
 • Yeşildağ-Hasançebi, F. ve Günel M. (2013). Effects of argumentation based ınquiry approach on disadvantaged students’ science achivement. Elementary Education Online, 12(4), 1056-1073.
 • Yıldırır, H. E. ve Nakiboğlu, C. (2014). Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 124-154.
 • Zengin, F. K., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2011). Elementary students use of smart board the effect of achievement and attitude in science and technology course. In 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24.
 • Zengin, F.K., Keçeci, G. ve Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 647-654.
 • Zohar, A. & Nemet, F. (2002). Fostering students' knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hilal AKTAMIŞ

Yazar: Ayşe Ceren ATMACA

Bibtex @ { esosder258827, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258827}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {AKTAMIŞ, Hilal and ATMACA, Ayşe Ceren} }
APA AKTAMIŞ, H , ATMACA, A . (2016). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258827
MLA AKTAMIŞ, H , ATMACA, A . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258827>
Chicago AKTAMIŞ, H , ATMACA, A . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Hilal AKTAMIŞ , Ayşe Ceren ATMACA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258827 DO - 10.17755/esosder.258827 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258827 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258827 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Hilal AKTAMIŞ , Ayşe Ceren ATMACA %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258827 %U 10.17755/esosder.258827
ISNAD AKTAMIŞ, Hilal , ATMACA, Ayşe Ceren . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258827