Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-19

FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ

Mücahit ÇELİK [1] , Yavuz AKÇİ [2]

1326 757

Bu araştırma, insanlardaki temel duygulardan olan aidiyet duygusunun giderilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Çalışmada, iş görenlerin aidiyet hissini bir şekilde gidermesi, onların kurumlarına veya içerisinde oldukları örgütlerine olan bağlılığı olumlu etkilediği düşünülmektedir. Yani çalışan kendini mutlaka bir yere/şeye ait hissediyordur fikrinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda futbol taraftarlığının, insanların bu doğal ihtiyacını giderip gidermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu durumda işgörenlerin herhangi bir şeye aidiyet hissetmesi, onları işletmeye daha da bağlıyor olabilir. Çalışma için örgütsel aidiyet ve futbol taraftarlığı aidiyetini kapsayan anket soruları hazırlanıp uygulanmıştır. Uygulama sonucunda kurumsal aidiyet ile futbol taraftarlığı aidiyeti arasında kısmen anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak kendisini fanatik taraftar olarak nitelendiren katılımcıların verileri incelendiğinde anlamlı ilişkiler görülmüştür. 

 • AKDOĞAN, A. A. ve KÖKSAL, O. (2014). Aidiyet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Güvenin Aracılık Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 18, Sayı1: 25-43.
 • AKSOY, R., BAKIŞ, M. ve ÜNVEREN, M. (2012). Spor Sosyolojisi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • AKŞAR, T. (2005). Endüstriyel Futbol, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • ALTUNBAŞ, H. (2008). Pazarlama İletişimi ve Basketbol Pazarlaması: Basketbol Seyircisi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Ocak, 5(2); 95-101.
 • AYDIN, A. D., TURGUT, M. ve BAYIRLI, R. (2007). Spor Kulüplerinin Halka Açılmasının Türkiye’de Uygulanan Modeller Açısından İncelenmesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1): 59-70.
 • AYDIN, M.B., HATİPOĞLU, D. ve CEYHAN, Ç. (2008) Endüstriyel Futbol Çağında “Taraftarlık”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:26, Kış-Bahar, ss.289-316.
 • AYTAÇ, K.Y. ve YENEL, İ.F. (2012), Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürün Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Tutulan Takım Değişkenine Göre Satın Alma Tutumlarının İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Dergisi, 5(9):11-31.
 • BREWER, ANN M. (1996). Developing commitment between managers and employees, Journal of Managerial Psychology, Vol. 11, No. 4, 24-34
 • CEYLAN, A. VE ÖZBAL, S. (2008). Özdeşleşme Yoluyla Sadakat Oluşturma Üzerine Üniversite Mezunları Arasında Yapılan Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 9, Sayı 1. 81-110.
 • ÇINAROĞLU, S., İĞİCİ, S. Ö. VE ŞAHİN, B. (2015). Hemşirelerin Örgütsel Sadakat Düzeylerinin Belirleyicileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Sayı 1: 27-31.
 • DEMİRTAŞ, H. (2010). The Organizational Commitment and Job Satisfaction among Teachers Working at Private Courses. Inonu Unıversity Journal Of The Faculty Of Education. Volume 11, Issue 2: 177-206
 • DEVECİOĞLU, S. ve ÇOBAN, B. (2003). Türkiye’de Profesyonel Futbolun Finansı. Spor Araştırmaları Dergisi, 7(3): 1-8.
 • EKMEKÇİ, R. ve EKMEKÇİ, Y. A. (2010). Spor Pazarlaması. Pamukkale Journal of Sport Sciences. 1(1): 23-29.
 • EKMEKÇİ, R., BERBER, S. ve KUTLU, Ö. (2009) Spor Pazarlamasında İnternetin Kullanımı: Türkiye Futbol Süper Ligi Takımlarının Ağ Ortamında Pazarlama Açısından İncelenmesi, ATABESBD, 11(4) : 11-20
 • ERDEM, R. ve ULU, D. (2004). Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1):119-137.
 • HACISOFTAOĞLU, İ., AKCAN, F. ve BULGU, N. (2012). Hayali Cemaatler Olarak Taraftar Toplulukları: Ankaragücü Taraftar Grupları Örneği, Spor Bilimleri Dergisi, 23 (4), 159–176
 • IZGAR, H. (2008). Okul Yöneticilerinde İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 25: 317 -334
 • İNAN, T. (2007). Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Gişe Gelirlerini Arttırmaya Yönelik Uygulamaların İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • KADIOĞLU, Z. K. (2013). Kitle İletişim Araçlarının Şekillendirdiği Sosyal Kimlikler Ve Aidiyet Duygusu Ekseninde Tüketici Davranışları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 45: 101-114
 • KARATAŞ S. ve GÜLEŞ, H. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3 Sayı 2: 74-89.
 • KILCIGİL, E. (2003) Futbol Taraftarlarının Şiddet İle İlgili Tepkilerinin Psiko-Sosyal Boyutları, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1):21-29.
 • KOÇ, E. (2002). İnsan ve Sadakat Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı 35: 49-57
 • KOÇ, H. (2009). Örgütsel Bağlılık Ve Sadakat İlişkisi. Electronic Journal of Social Sciences. Vol. 8, Issue 28: 200-211
 • KOÇER, M. (2012), Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet Ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32(1):111-135.
 • KOTLER, P. and ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.). Pearson Press.
 • KURU, E. ve VAR, L. (2009), Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma: Kırşehir İli Örneği, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2):141-153.
 • ORÇUN, Ç. ve DEMİRTAŞ, M. C. (2015) Gelişen Futbol Ekonomisinde Taraftarların Kulüp Değerlerine Olan Bakış Açıları: Bucaspor Örneği, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1):113-126
 • ÖĞÜT EKER, G. (2010) Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm Ve Beşiktaş, Milli Folklor, 22(85):173-182.
 • ÖNAL, A. ve SALMAN, G. G. (2014). Taraftarlık, Motivasyon, Özdeşleşme ve Milliyetçilik Açılarından Türkiye’deki ve Almanya’daki Türk Taraftarların Anlaşılması ve Karşılaştırılması, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, 259-271.
 • ÖZDEMİR, A. (2013). Okul Yöneticilerindeki Adalet ve Liyakat ile Öğretmenlerdeki Sadakat ve Gayret Arasındaki İlişki. Journal of Educational Administration: Theory and Practice. Vol. 19, Issue 1: 99-117.
 • ROYCE, J. (1909); The Philosophy of Loyalty, The Macmillan Company, New York.
 • SARI, M. (2013). Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 13, Sayı1: 147-160.
 • TAŞĞIN, Ö ve TEKİN, M (2006) "Futbol Taraftarlarının Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, 1302-1796.
 • TAŞMEKTEPLİGİL, M. Y., ÇANKAYA, S. ve TUNÇ, T. (2014), Futbol Taraftarlığı Fanatiklik Ölçeği, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1):41-49.
 • TÜRKMEN, M., YILDIZ, K. ve ZEKİOĞLU, A. (2013), Sosyolojik Açıdan Sporda Şiddet ve Çirkin Tezahüratın Nedenlerinin Araştırılması: Manisaspor Taraftarları Örneği, Spor Yönetim ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(2):15-34.
 • TÜRKSOY, A., ÇİÇEK, M. ve BAYANSALDUZ, M. (2003) Üç Büyük Kulüp Futbol Taraftarının Sosyal Kimlikleri Ve Şiddete Bakış Açıları, İstanbul Üniversitesi Spor Bilim Dergisi, 11(3ÖS):94-99.
 • UYGUR, A. ve KOÇ, H. (2010). Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık: Siyasi Partiler Açısından Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi cilt 2, sayı 4:79-94
 • YILDIZ, K. ve ÖZSOY, S. (2013) Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim Ve Pazarlama Açısından İncelenmesi, Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(1):24-34.
 • YILDIZ, M., FİŞEKÇİOĞLU, B., ÇAĞLAYAN, H. S., TEKİN, M., ŞİRİN, E. F. ve AKYÜZ, M. (2007) Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Şiddete Etkisi: Karamanspor Örneği, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, (9)2: 145-158.
 • YILDIZ, Y., AY, C. ve ÖZBEY, S. (2012). Futbol Takımlarında Tüketici Temelli Marka Değeri: Bir Model Önerisi. Ege Akademik Bakış, 12(Özel Sayı): 1-10.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mücahit ÇELİK

Yazar: Yavuz AKÇİ

Bibtex @ { esosder258828, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258828}, title = {FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {AKÇİ, Yavuz and ÇELİK, Mücahit} }
APA ÇELİK, M , AKÇİ, Y . (2016). FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258828
MLA ÇELİK, M , AKÇİ, Y . "FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258828>
Chicago ÇELİK, M , AKÇİ, Y . "FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ AU - Mücahit ÇELİK , Yavuz AKÇİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258828 DO - 10.17755/esosder.258828 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258828 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258828 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ %A Mücahit ÇELİK , Yavuz AKÇİ %T FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258828 %U 10.17755/esosder.258828
ISNAD ÇELİK, Mücahit , AKÇİ, Yavuz . "FUTBOL TARAFTARLIĞI VE KURUMSAL AİDİYET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258828