Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 58, Sayfalar 0 - 0 2016-07-15

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuğba SELANİK AY [1] , Şerifenur ACAR [2]

852 500

Günümüzde en önemli becerilerden biri girişimcilik becerisidir. Bu çalışmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin girişimcilik becerisi kazandırmaya yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 21 sınıf öğretmeni ile yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda girişimcilik becerisine sınıf öğretmenlerinin %9,52’si sahip olmadığını, %33,33’ü orta düzeyde; 28,57’si iyi düzeyde; 23,80’i ise çok iyi düzeyde sahip olduğunu belirtmiştir. Girişimcilik becerisine sahip olmanın öğretmenlik mesleği açısından katkıları olarak rol model olmak; farklı fikirler üretmek; risk almak belirtilmiştir.  Girişimcilik becerisi kazandırmada en çok Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersini vurgulanmıştır. Gerçekleştirilen etkinlikler olarak ise drama, grup çalışması, kendilerini ifade etme, uzman kişileri sınıfa davet etme, gezi, kurum ziyareti, araştırma ödevleri ve röportajdan söz etmişlerdir. Girişimcilik becerisinin geliştirilmesini etkileyen faktörleri girişimciliğe olanak tanıyan aile, sosyo-kültürel çevre, arkadaş çevresinin yapısı olarak ifade etmişlerdir. Girişimcilik becerisi kazandırmada ailelere kaynak olarak hikâye, film ve internetten yararlanmayı önermişlerdir.

 • Akyürek, Ç. (2013).İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale.
 • Akyüz, C., Gedik, T., Akyüz, İ., Yıldırım, İ.(2006). Rize ilindeki lise ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik yeteneklerinin incelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 20(1), 233-246.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-Kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 139-160.
 • Bacanak, A. (2013). Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerde girişimcilik becerisinin gelişimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(1), 609-629.
 • Bacanak, A., Ülküdür, M., Öner, F. (tarih belirtilmemiş).
 • Fen ve teknoloji öğretmenlerinin girişimcilik becerisi ve etkisi ile ilgili görüşleri: nitel bir araştırma.
 • Başar, M. (2013). Girişimcilik ve girişimcilik süreçleri. Y. Ürper (Ed.), Girişimcilik içinde (ss.2-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Baysal, N. ( 2015). Okuldan yaşama uzanan köprü: hayat bilgisi dersinde beceri öğretimi. M. Gültekin (Ed.), Hayat Bilgisi Öğretimi içinde (ss.215-248). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Baysal, H., Özkul, A. (2009). Türkiye’de girişimcilik eğitiminde ilköğretimin rolü: ders kitapları üzerine bir içerik analizi. I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta.
 • Bozkurt, Ö., Kalkan, A., Koyuncu, O., Alparslan, A. (2012). Türkiye’de girişimciliğin gelişimi: girişimciler üzerinde nitel bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 229-247.
 • Börü, D. (2006). Girişimcilik eğilimi: Marmara Üniversitesi
 • işletme öğrencileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayını.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve
 • Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Clifford, O. (2015). Entrepreneurship Education: An Imperative in Social Studies Education Curriculum for Self-Reliant and National Security in Nigeria. Department of Social Science Education, Delta State University, 9(1), 1-9.
 • Çizgi Dışı Girişim (Çocuk Girişimciliği), http://www.cizgidisigirisim.com.tr/ Cocuk Girisimciligi aspx adresinden 17.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Deveci, H. (2015). Çocuklara Girişimcilik kazandırmada sosyal bilgilerin rolü: bir araştırma örneği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Edor, P. (2013). Social studies education and entrepreneurship for youth empowerment in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(12), 31-35. doi:10.5901/mjss.2013.v4n12p31
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. ve Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ideas for Entrepreneurship activities in the schools, http://www.entre-ed.org/_teach/ideas.htm adresinden 10.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • İşcan, Ö., Kaygın, E. (2011). Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 3(2), 275-286.
 • Jacob, S. ve Ariya, A. (2015). Teaching Entrepreneurship Education in Tertiary Institutions and the Disposition of Social Studies Students towards Self-Reliance in Plateau State, Nigeria. International Journal of Education and Research. 3(10), 95-108.
 • Konaklı, T. (2015). Effects of self-efficacy on social entrepreneurship in education: a correlational research. Research in Education, Manchester University Press.94, 30-43.
 • Kuvan, H. (2007). Türk girişimcilerinin yaşam ve çalışma değerleri: Malatyalı girişimciler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3.
 • Sınıflar Hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2010). Sosyal bilgiler 4 ve. 5 sınıf öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özdevecioğlu, M. ve Cingöz, A. (2009), Sosyal girişimcilik ve sosyal girişimciler: Teorik çerçeve, Erciyes Üniversitesi İbf Dergisi. 23, 81-95.
 • Ürper, Y. (2013). Girişimcilikte yaratıcılık. Y. Ürper. (Ed.), Girişimcilik içinde (42-67). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Yelkikalan, N., Akatay, A., Yıldırım, H. M., Karadeniz, Y., Köse, C., Koncagül, Ö., ve Özer, E. (2010). Dünya ve Türkiye üniversitelerinde girişimcilik eğitimi: karşılaştırmalı bir analiz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 51-59.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuğba SELANİK AY

Yazar: Şerifenur ACAR

Bibtex @ { esosder258829, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.258829}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ACAR, Şerifenur and SELANİK AY, Tuğba} }
APA SELANİK AY, T , ACAR, Ş . (2016). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.258829
MLA SELANİK AY, T , ACAR, Ş . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24419/258829>
Chicago SELANİK AY, T , ACAR, Ş . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Tuğba SELANİK AY , Şerifenur ACAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.258829 DO - 10.17755/esosder.258829 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 58 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.258829 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258829 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Tuğba SELANİK AY , Şerifenur ACAR %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 58 %R doi: 10.17755/esosder.258829 %U 10.17755/esosder.258829
ISNAD SELANİK AY, Tuğba , ACAR, Şerifenur . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİ KAZANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 58 (Temmuz 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.258829