Year 2016, Volume 15, Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-28

TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İsa BAYHAN [1] , Kurban ÜNLÜÖNEN [2]

1957 1183

Turizm, ülke ve bölge ekonomilerine önemli katkılar sağlayan sektörlerden biridir. Güvenlik olgusunun insan yaşamının sürekliliği içindeki yeri bilindiği için turistik hizmet sunumundan söz edilirken turistlerin güvende olduğunu bilme arzusu temel unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Bu araştırmanın amacı yerli ve yabancı turistlerin güvenliğe ilişkin tutumlarının incelenmesidir. Bununla birlikte turist tutumlarının Türkiye’de turizm faaliyetlerine dahil olurken edindikleri güvenlik algılarında ne düzeyde etkili olduğunu ölçülmüştür. Alan araştırması, Türkiye’de turizmin yoğun olarak yaşandığı illerden biri olan Muğla ilinde yapılmıştır. 22 soruluk bir anket yardımıyla tesadüfi örneklem yoluyla oluşturulan 412 kişilik örneklem grubu incelenerek; Muğla ilini ziyaret eden turistlerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb. demografik özellikleri ile güvenlik tutumları arasındaki ilişkiler ifade edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nicel araştırma modellerinden tekil tarama ve ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Betimsel olarak, turistlerin demografik özellikleri ve güvenlik tutumlarına dair ölçümleri gerçekleştirilmiştir. İlişkisel modele göre ise, güvenliğe ilişkin tutumları, destinasyon tercihleri ve seçilen demografik özellikler arasındaki ilişki ölçülmüştür.

Çalışma neticesinde turistlerin güvenliğe verdikleri önemin yaş, cinsiyet, öğrenim gibi değişkenlere göre farklılaştığı; turistlerin güvenliğe ilişkin tutumlarında Muğla’ya tekrar gelme durumlarına göre bir farklılık olduğu, ancak bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.

 • Arıkan, R. (2012). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Arslan, K. (2003). Otomobil alımında tüketici davranışlarını etkileyen faktörler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2. Sayı 3. ss 83-103.
 • Aziz, H. (1995). Understanding attacks on tourists in Egypt. Tourism Management, 16, 2, 91-95.
 • Bach, R. L. (2003). Global mobility, ınequality and security. Journal of Human Development, 4, 2, 227-245.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pagem Yayıncılık.
 • Balcı, E. (1982). Ödüller, güdüleme kuramları ve Türkiye’de öğretmen ödülleri. Ankara: Adım Yayıncılık.
 • Bar-On, R. (1996). Measuring The Effects On Tourism Of Violence And Of Promotion Following Violent Acts. (In Tourism, Crime and International Security Issues, edited by A. Pizam and Y. Mansfeld) Chichester, UK: Wiley.
 • Blake, A., & Sinclair, T. (2003). Tourism crisis management: US response to September 11. Annals of Tourism Research, 30(4), 813–832
 • Çalışkan, U. (2009). Turist sağlığı ve güvenliği analizi: Türkiye termal tesisler uygulaması. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Çeken, H., Ateşoğlu, L., Dalgın, T. ve Karadağ, L. (2008). Turizm talebine bağlı olarak uluslararası turizm hareketlerindeki gelişmeler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26). ss 71-85.
 • Demir, C. ve Demir, B. (2005). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: ilkeler ve uygulamalar. Cengiz Demir ve diğerleri (ed). Ankara: Nobel Yayınları.
 • D’Amore, L. (1988). Tourism: A vital force for peace. Annals of Tourism Research, 15, 2, 269-271.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 15. ss 51-59.
 • Evans, N. and Elphick, S. (2005). Models of crisis management: An evaluation of their value for strategic planning in the international travel industry. International Journal of Tourism Research, 7(3), 135–150.
 • Goodrich, J. N. (2002). Attack on America: A record of the immediate impacts and reactions in the USA travel and tourism industry, Tourism Management, 23, 573-580.
 • Hacıoğlu, N. (1986). Türkiye’de uluslararası turizm hareketleri. Turizm Yıllığı. Ankara
 • Hatipoğlu, H. B. (2009). Sosyal medya ve ticaret hayatına etkileri (1). CİO Club, 1(2), ss 71-74.
 • Hall, C. M. and O’Sullivan, V. (1996). Tourism, political stability and violence, (in Pizam, A. and Mansfeld, Y.: Tourism, Crime and International Security Issues,) John Wiley, Chichester, 105-121 .
 • Hayta, B. A. (2008). Turizm pazarlamasında tüketici satın alma süreci ve karşılaşılan sorunlar. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:16. No:1. Mart. ss 31-48.
 • Karabulut, B. (2009). Küreselleşme sürecinde güvenlik alanında değişimler: Karadeniz’in güvenliğini yeniden düşünmek. Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6. Sayı: 23. Güz. ss 1-11.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kasım, K. (2006). 11 Eylül sürecinde Kafkasya’da güvenlik politikaları. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Cilt 1. No: 1.ss 19-35.
 • Koyunoğlu, S. (2003). Turist sağlığı: turist sigortası ve tüketicinin korunması. Detay Ankara: Yayıncılık.
 • Kubilay, B. (2006). Turizmde can ve mal güvenliği, turistlerin Türkiye’de can ve mal güvenliğine ilişkin uygulamalara bakışı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Küçükaltan, D. (2012). Terörizmin hedefindeki sektör turizm(kronolojik bir yaklaşım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lankford, S. (1996). Crime and Tourism: A study of perceptions in the Pacific Northwest,(In Tourism, Crime and International Security Issues, edited by A. Pizam and Y. Mansfeld) Chichester, UK: Wiley.
 • Lepp, A. and Gibson, H. (2003). Tourist roles, perceived risk and international tourism. Annals of Tourism Research, 30, 606–624.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Olalı, H. (1985). Türk turizminin dünya turizmine entegrasyonu. Turizm Yıllığı. Ankara.
 • Öncel, A. (2010). Turistik bölgelerde havaalanlarında görevli güvenlik personelinin etik kuralları algılama biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Pizam, A. (1999). A comprehensive approach to classifying acts of crime and violence at tourism destinations and analyzing their differential effects on tourism demand. Journal of Tourism Research, 38(1), ss 5-12.
 • Pizam, A., Jeong, G., Reichel, A., Van Boemmel, H., Lusson, J., Steynberg, L., et al. (2004). The relationship between risk taking, sensation seeking and the tourist behavior of young adults: A cross cultural study. Journal of Travel Research, 42, 251–260.
 • Pizam, A. and Mansfeld, Y. (1996). Tourism, crime and ınternational security ıssues. John Wiley, Chichester.
 • Pizam, A. and Smith, G. (2000). Tourism and terrorism: A quantitative analysis of major terrorist acts and their impact on tourism destinations. Tourism Economics, 6(2), 123–138.
 • Phipps, P. (1999). Tourists, terrorists, death and value, (in Kaur, R. and Hutnyk, J.: Travel Worlds: Journeys in contemporary cultural politics) , Zed Books, London, 74-93.
 • Reisinger, Y. and Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception. Journal of Travel Research, 43, 212–225.
 • Rızaoğlu, B. (2003). Turist davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Richter, L. K. and Waugh Jr, W. L. (1986). Terrorism and tourism as logical companions. Tourism Management, 7, 230-238.
 • Roehl, W. and Fesenmaier, D. (1992). Risk Perceptions and Pleasure Travel: An Exploratory Analysis. Journal of Travel Research 2(4):17–26.
 • Ryan, C. (1993). Crime Violence Tourism and Terrorism: An accidental or ıntrinsic relationship? Tourism Management, 14(3): 173-83.
 • Seçilmiş, C. (2005). Turistlerin ziyaret ettikleri yörelerdeki güvenlik algılamaları ve turizmde güvenlik eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Seçilmiş, C. ve Ünlüönen, K. (2009). İstanbul’u ziyaret eden turistlerin güvenlik algılamaları üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 1(1). ss 65-84.
 • Smith, V. L. (1998). War and tourism: an American ethnography. Annals of Tourism Research, 25, 1, 202-227.
 • Sonmez, S. (1998). Tourism, terrorism and political ınstability. Annals Tourism Research, 25, 416-456.
 • Sönmez, S., Apostolopoulos, Y. and Tarlow P. (1999). Tourism in crisis: managing the effects of terrorism. Journal of Travel Research, 38(1):13–18.
 • Sönmez, S. ve Graefe, A. R. (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research, 37, 171–177.
 • Unat, N. A. (2006). Bitmeyen göç. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ünlüönen, K. (1998). Turizm sektöründe tüketici hakları araştırması. Yayınlanmamış doçentlik çalışması. Ankara.
 • Ünlüönen, K. ve Tayfun, A. (2003). Turistlerin yerli halkın tüketim davranışlarına etkileri üzerine ampirik bir çalışma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 10/Bahar.
 • Yechiam, E., Barron, G. ve Erev, I. (2005). The role of personal experience in contributing to different patterns of response to rare terrorist attacks. Journal of Conflict Resolution, 49(3), 430-439.
 • Yeşiltaş, M., Öztürk, İ. ve Türkmen, F. (2008). Terör faaliyetlerinin turizm sektörüne etkilerinin çözüm önerileri perspektifinde değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, X(1). ss 175-189.
 • Yılmaz, B. S. ve Öncüer, M. E. (2003). Bilgi ekonomisinin turizm endüstrisinde yol açtığı değişimler. II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, (331-342). 17 – 18 Mayıs 2003. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Yılmaz, B. S. ve Yılmaz, D. Ö. (2005). Terörizm ve terörizmin hedefi olarak turizm endüstrisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4. Sayı 13. ss 39-58.
 • Young, W. B. and Montgomery, R. J. (1998). Crisis management and its impact on destination marketing: A guide to convention and visitors bureaus. Journal of Convention and Exhibition Management, 1(1), 3–18.
 • Zelinka, A. and Brennan, D. (2001). Safescape: creating safer, more livable communities through planning and design. Chicago: APA Planners Press.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: İsa BAYHAN

Author: Kurban ÜNLÜÖNEN

Bibtex @ { esosder263098, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.17240}, title = {TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {BAYHAN, İsa and ÜNLÜÖNEN, Kurban} }
APA BAYHAN, İ , ÜNLÜÖNEN, K . (2016). TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.17240
MLA BAYHAN, İ , ÜNLÜÖNEN, K . "TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24923/263098>
Chicago BAYHAN, İ , ÜNLÜÖNEN, K . "TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - İsa BAYHAN , Kurban ÜNLÜÖNEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.17240 DO - 10.17755/esosder.17240 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.17240 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.17240 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A İsa BAYHAN , Kurban ÜNLÜÖNEN %T TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.17240 %U 10.17755/esosder.17240
ISNAD BAYHAN, İsa , ÜNLÜÖNEN, Kurban . "TURİST TERCİHLERİNDE GÜVENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0. https://doi.org/10.17755/esosder.17240