Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, Sayfalar 0 - 0 2016-03-23

TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI

Hüseyin EROL [1]

1246 741

Bu araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin girmiş oldukları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) ve bu sınavlardaki derslerden biri olan T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav soruları sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerine göre incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum (örnek olay) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman’da görev yapan 18 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin % 64.28’inin TEOG sınav sistemini uygun buldukları ortaya çıkmıştır. TEOG sınavlarındaki sınav konularının sınırlandırılmış olması ve bunun öğretim yılı başında öğretmen ve öğrencilere duyurulmasının planlama ve organizasyon açısından önemli kolaylık sağladığı sonucunda ulaşılmıştır. Sınav sorularının öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinliklerle uyumlu olduğu, müfredat ve dersin kazanımlarıyla birebir örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sınav süresi ve soru sayısının ideal olarak tasarlandığı ancak sınavlar arası dinlenme sürelerinin kısaltılabileceği düşünülebilir. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının büyük ölçüde öğrenci seviyesine uygun olduğu ancak eleyici soru sayısının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin haftalık saatinin yetersizliği konusunda hem fikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır. TEOG sınavlarının yapıldığı haftalar konusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin birbirinden farklı fikirleri olduğu ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden bir planlamaya gitmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 8.Sınıf; TEOG Sınavı; T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi.

 • Atila, M.,E, Özeken, Ö.,F.(2015). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı: Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor?, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, 34(1), 124-140.
 • Aydoğan, A.(2008). Lise Giriş Sınavları (LGS-OKS) Coğrafya Sorularının Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi (2003 -2007), Gazi Üniversitesi Orta Öğretim Sosyal Alan Eğitimi Ana Bilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bağçeci, B., Döş, B., Sarıca, R.(2011). İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt, 8, Sayı, 16, s. 551-566.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.) London: New York, Routledge.
 • Çalışkan,H ve Yiğittir,S.(2008). Sosyal Bilgilerde Ölçme Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (Ed: Bayram Tay, Adem Öcal), Ankara.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Genişletilmiş 3. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Dalak,O.(2015). TEOG Sınav Soruları İle 8. Sınıf Öğretim Programlarındaki İlgili Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • EARGED (2010). Seviye Belirleme Sınavlarının Değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Gökulu, A.(2015). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle Teog Sınavlarında Sorulan Fen Ve Teknoloji Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal, Sayı, 2, 434-446.
 • Görmez, M ve Coşkun, İ.(2015). 1. Yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Reformunun Değerlendirilmesi, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayınları, Sayı, 114.
 • Gündüver, A .(2011). İlköğretim Öğrencilerinin SBS Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • İpek, C. (2011). Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri İle Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 69-79.
 • Karadeniz, Eker ve Ulusoy .(2015). TEOG Sınavındaki T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Ait Soruların Kazanım Temelli Olarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı, 18.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci Dönem TEOG Sınavı Fen ve Teknoloji Sorularının Bazı Kriterlere Göre Değerlendirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 225-232.
 • M.E.B. (2007). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Yayınları, Ankara.
 • MEB, (2012). İlköğretimden Ortaöğretime Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Analizi. Ankara: MEB Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ötken, Ş .(2012). İlköğretim 7. Sınıf SBS Başarısını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özkan, M., Özdemir, E.,B.(2014). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçişte Uygulanan Merkezi Ortak Sınavlara İlişkin Görüşleri, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 7, Sayı XX, ss. 441-453.
 • Şensoy, H .(2011). Ortaöğretime Geçiş Sürecine Çözüm Olarak Getirilen Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın Araştırılması, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tetik, B .(2013). İlköğretim 8. Sınıf SBS ve OKS Matematik Sorularının TIMSS 2007 Bilişsel Alanlarına Göre Analizi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türnüklü, A.(2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nıtel Bır Araştırma tekniği: Görüşme, Kuramda Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 24, ss. 543-560.
 • Öztürk, F ve Aksoy, H.(2014).Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.
 • www.oges.meb.gov.tr/docs2014/ortak_sınav_tüm_sorular_ve_cevapları.pdf adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G .(2014). SBS ve TEOG Sınavındaki Söz Varlığımızla İlgili Türkçe Sorularının 2005 Türkçe Öğretim Programı’ndaki Sözcük Varlığımızla İlgili Kazanımları Ölçme Yeterlilik Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin EROL

Bibtex @ { esosder263206, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.06825}, title = {TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI}, key = {cite}, author = {EROL, Hüseyin} }
APA EROL, H . (2016). TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.06825
MLA EROL, H . "TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24935/263206>
Chicago EROL, H . "TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI AU - Hüseyin EROL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.06825 DO - 10.17755/esosder.06825 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 57 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.06825 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.06825 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI %A Hüseyin EROL %T TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 57 %R doi: 10.17755/esosder.06825 %U 10.17755/esosder.06825
ISNAD EROL, Hüseyin . "TEOG SINAVI T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAV SORULARINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 57 (Mart 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.06825