Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 57, Sayfalar 0 - 0 2016-04-21

KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ:

Ahmet ÇELİK [1]

798 462

ÖZ:

Kur’an’da Allah’ın sevmediğini belirttiği kötü vasıfları araştırdığımızda on bir davranışın Allah tarafından sevilmediğinin ifade edildiğini görmekteyiz. Bu vasıfları konu edinen toplam yirmi bir ayet mevcuttur. Bunlar mu’tedîn, müfsidin, kâfirin, zalimin, müfsidin, hâinîn, müstekbirîn, ferihin, muhtalen fehura, hevvanen esima, hevvanen kefuradir. Allah’ın sevmediğini belirtiği bu vasıfları konu edinen âyetlerin analizlerini yaptık ve her konunun sonunda günümüze ışık tutacak mesajları çıkarıp değerlendirdik.

Anahtar kelimeler: Allah, Kur’an, sevgi, sevilmeyen vasıflar.
 • BİBLİYOGRAFYA
 • Davut, Ahmet, Kur’an-ı Kerim ve İzahlı Meali, ikinci baskı, İstanbul,1981.
 • Nursi, Sait, Lem’alar, Envar neşriyat, 2. Baskı, Enes basım yayın ve Mat. ltd. Şti, İstanbul, 2003.
 • Ez-Zemahşeri, Ebu’l-Kasım Muhammet bin Amr bin Ahmet, Carullah, Ö. H. 538, el-Keşşaf an hakaiki gavamıdı’t-Tenzil, 3. Baskı, Darü’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, H.1407.
 • Tantavi, Muhammet, et-Tefsirü’l-Vasît li’l-Kur’ani’l-Kerim, 1. Baskı, Darü’n- Nehdatı, Kahire,1998.
 • İbn Atiyye, Ebu Muhammet Abdülhak, el-Endülüsi, Ö.H.542, El-Muharrirü’l-Veciz fi Tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz, 1. Baskı, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, H.1422
 • İbn Kesir, Ebü’l-Fida İsmail b. Ömer, Ö.H.774,Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, 2. Baskı, Daru tayyibetü’n-Neşri ve’t-Tevzii, H.1422, M.1999.
 • El- Beydavi, Nasıruddin Ebu Sait Abdullah bin Ömer, Ö.H.685, Envarüt’Tenzil ve Esrarü’t-Te’vil, 1. Baskı, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut. Trs.
 • El- Cessas, Ahmet bin Ali Ebubekir er-Razi, Ö.H.370, Ahkamü’l-Kur’an, Daru ihyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, H.1405
 • Er- Razi, Ebu Abdillah Muhammet bin Ömer Fahrettin, Ö.H.606, Mefatihü’l-Gayb, 3. Baskı, Daru ihyai’t-Turasi’l-Arabı, Beyrut, H.1420.
 • Ebu’s-Suud el- İmadi, Ö.H.982, İrşadu Akli’s-Selim ila mezaya Kitabi’l-Kerim, Darü’l-İhyai’l-Turasi’l-Arab, Beyrut, Trs.
 • El- Kurtubi, Ebu abdillah Muhammed bin Ahmet, el-Ensari, Ö.H.671, el-Camiu liahkami’l-Kur’an (Tefsirü’l-Kurtubi), 2. Baskı, Darü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Kahire, H.1384-M.1964
 • Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Terceme ve Şerhi, 1. Baskı, Akçağ yayınları, 1988-Ankara.
 • Nursi, Sait, İşaratü’l-İ’caz, türkçe tercümesi, Abdülmecid Nursi, söz basım yayın, İstanbul-2006.
 • İbn Cerir, Et- Taberi, Muhammet, Ö:H.310, Kitabu Camii’l-Beyan fi Te’vili’l-Kur’an, 1.baskı, Müessesetü’r- Risale, H.1420-M.2000.
 • Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser kıtap basım, İstanbul, trhs.
 • Kutup, Seyit, Ö:H.1385, Fi Zilali’l-Kur’an,17. Baskı, Daru’ş-Şüruk, Beyrut, 1412.
 • Sarı, Mevlut, el-Mevarid, Bahar Yayınları, İstanbul- 1980.
 • Abdulbaki, Muhammet Fuat, el-Mucemü’l-Müfehres li Elfazı Kur’ani’l-Kerim, El- Mektebetü’l-İslamiye, İstanbul-1984.
 • El- Maverdi, Ebu Hasan Ali b. Muhammet b. Habib el-Basri el-Bağdadi, Ö. H.450, En-Nüketu ve’l-Uyun Muhakkik: Abdullah Maksut b. Abdurrahman, Daru Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, Tarihsiz.
 • Ebu Hayyan, Muhammet b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyan, Esirü’d-Din el-Endülüsi, Ö.H. 745, El-Bahru’l-Muhit fi’t-Tefsir, Muhakkik: Sıdkı Muhammet Cemil, Daru’l-Fikr, Beyrut, H.1420.
 • En- Nevevi, Muhyiddin, Riyazu’s-Salihin, mütrc: Hasan Hüsnü Erdem, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu basımevi, Ankara-1971.
 • El- Buhari, Muhammet bin İsmail Ebu Abdillah, Sahihi Buhari, Muhk: Muahammet Zahir bin Nasır, 1. Baskı, Daru Tevki’n-Necat, H.1442
 • Müslim bin Haccac Ebü’l-Hasan el-Kuşeyri En-Neysaburi, Ö:H.261, Sahihi Müslim, Muhk: Abdülbaki, Muahmmet Fuat, İhyau’t-Turasil Arabi, Beyrut, tarihsiz.
 • İbni Mace Ebu Abdillah Muhammet bin Yezid, Ö.H.273, Süneni İbni Mace, Muhk: Şuayıb Erneut- Adil Murşit, 1. Baskı, DaruRisaleti’l-Alemiyye, H.1143- M.2009
 • Mutçalı, Serdar, Arapça- Türkçe Sözlük, Dağarcık yayınları, Birinci baskı, İstanbul, 1995.
 • Et-Tirmizi, Muhammed bin İsa bin Sevre bin Musa bin Dahhak, Ebu İsa, Ö:H.279, Sünenü Tirmizi, Mhk: Beşar Avad Maruf, Darü’l- Garbi’l- İslami, Beyrut- M.1998
 • Ahmet Bin Hanbel, Ebu Abdillah Ahmet bin Muhammet bin Hanbel, bin Hilal, bin Esed, eş- Şeybani, Ö:241, Müsnedü Ahmet, Mhk: Şuayb el- Ernet, 1. Baskı, Müessesetü’r- Risale, M.2001, H.1421
 • Ebu Davut, Süleyman bin Davut el- Carud el- Basri, Ö:204, Müsnedü Ebu Davud, Mhk: Dr. Muhammed bin Abdülmuhsin, et- Türki, 1. Baskı, Darü’l- Hicr, Kahire, 1419-1999.
 • El- Hindi, Alauddin Ali bin Husameddin, ibn Kadihan, el- Kadiri, eş- Şazel, Elmaruf bi’l-Hindi, (Ö:H.975), Kenzü’l- Ummal fi Süneni’l- Akval ve’l- Ef’al, Tahk: Bekri Hayyani, Müessesetü’r- Risale, 1401/1981.
 • Ez- Zehebi, Mizanü’l- İ’tidal, Şemseddin Muhammed bin Ahmet Ö.H.748, Tahk: Şeyh Ali Muhammed, Şeyh Adil Abdülmevcut, Darü’l- Kütübi’l- İlmiyye, Trs.
 • Alusi, Şihabuddin Muhammet bin Abdullah el- Hüseyn, Ö:H1270, Ruhu’l- Meani fi tefsiri’l- Kur’ân’i’l- Azim ve’s- Sb’a’l- Mesani, Tahk: Ali Abdülbari Atiyyeti, 1. Baskı, Darül kütübi’l- İlmiyyeti, Byrut- H.1215
 • El- Cevzi, Cemalüddin Ebü’l- Ferec Abdurrahman Ali bin Muhammet, Ö: H.597, Zadü’l- Mesir fi ilmi’t- Tefsir, Thk: Abdürrezak el- Mehdi, Darü’l- Kitabi’l- Arabiyye, Beyrut, H. 1422.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet ÇELİK

Bibtex @ { esosder263209, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.91548}, title = {KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ:}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Ahmet} }
APA ÇELİK, A . (2016). KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ:. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.91548
MLA ÇELİK, A . "KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ:". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24935/263209>
Chicago ÇELİK, A . "KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ:". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ: AU - Ahmet ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.91548 DO - 10.17755/esosder.91548 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 57 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.91548 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.91548 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ: %A Ahmet ÇELİK %T KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ: %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 57 %R doi: 10.17755/esosder.91548 %U 10.17755/esosder.91548
ISNAD ÇELİK, Ahmet . "KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN KÖTÜ DAVRNIŞLARININ ANALİZİ:". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 57 (Nisan 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.91548