Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-15

İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ

Behice VARIŞOĞLU [1]

644 481

Bu çalışmanın amacı işbirlikli okuma ve yazma etkinliklerinin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yabancı dil kaygıları üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada nitel ve nicel boyutlu karma yöntem uygulanmıştır. Yaşları 21 ile 35 arasında değişen ve tamamı bayan olan 16 öğrenciden veriler toplanmıştır. Araştırma grubu seçilirken kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Okuma Anlama Başarı Testi, Sesli Okuma Değerlendirme Formu, Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği ve Yazı Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizi için Wilcoxon işaret sıralaması testi ve Spearman’s rho testi; nitel verilerinin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda işbirlikli okuma ve yazma etkinliklerinin öğrencilerin yabancı dil kaygıları üzerinde etkili olduğu; kaygı durumları ile okuma anlama ve sesli okuma başarısında pozitif yönlü, yazma başarısında ise nötr bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
 • Açıkgöz, K.Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Akpur, U. (2005). Öğrenilmiş çaresizlik ve kaygı düzeylerinin İngilizce başarı düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Aydın, B. (1999). Konuşma ve yazma derslerinde yabancı dil öğrenimindeki kaygı nedenleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ballantine, J. & Larres, P.M. (2007). Cooperative learning: A pedagogy to improve students’ generic skills? Education and Training, 49(2), 126-137.
 • Batdı, V. (2013). İşbirlikli öğrenmenin yabancı dil öğretimindeki önemine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 158-165.
 • Bekleyen, N. (2004). Foreign language anxiety. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(13), 148-156.
 • Büyüköztürk, S., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cheng, Y.S. (2002), Factors associated with foreign language writing anxiety. Foreign Language Annals, 35, 647–656.
 • Cheng, Y.S. (2004). A measure of second language writing anxiety: Scale development and preliminary validation. Journal of Second Language Writing, 13, 313-15.
 • Cheng, Y.S., Horwitz, E.K. & Shallert, D.L. (1999). Language anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language Learning, 49, 417-446.
 • Clement, R., Dörnyei, Z., & Noels, K.A. (1994). Motivation, self-confidence, and group cohesion in the foreign language classroom. Language Learning 44(3), 417-448.
 • Creswell, J. & Clark, V.L.P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage e Publications.
 • Doğru, M., & Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğrencilerin motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 2(2), 57-66.
 • Dörnyei, Z. (1997). Psychological processes in cooperative language learning:group dynamics and motivation. The Modern Language Journal,4( 81), 23-31.
 • Ghaith, G. (2002). Using cooperative learning to facilitate alternative assessment. English Teaching Forum, 40(3), 911-941.
 • Gillies R.M. (2006). Teachers’ and students’ verbal behaviors during cooperative and small-group learning. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 271–287.
 • Gregersen, T. S. (2003). To err is human: A reminder to teachers of language-anxious students. Foreign Language Annals, 36(1), 25-32.
 • Gregersen, T., & Horwitz, E. K. (2002). Language learning and perfectionism: anxious and non-anxious language learners’ reactions to their own oral performance, The Modern Language Journal, 86(4), 562-570.
 • Hennessy, D., & Evans, R. (2006). Small-group learning in the community college classroom. The Community College Enterprise, 12(1), 93–109.
 • Horwitz, E. K., & Young, D. (1991). Language learning anxiety: From theory and research to classroom implication. Englewood cliffs, N.J.: Prentice Hall.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • İşcan, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma kaygısı üzerine bir inceleme (Ürdün Üniversitesi örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 14, 135-152.
 • İşeri, K. & Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • Jacobs, G.M. (2006). Combining cooperative learning with reading aloud by teachers. http://www.georgejacobs.net/Articles/CL_and_Reading_Aloud.htm 20/06/2010.
 • Johnson, R.T. & Johnson, D. W. (1979). Conflict in the classroom: Controversy and learning. Review of Educational Research, 49(1), 51-70.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Stanne, M. (1986). Comparison of computer assisted cooperative, competitive and individualistic learning. American Educational Research Journal, 23(3), 382-92.
 • Kagan, S. (1989). The structural approach to cooperative learning. Educational Leadership, 47(1), 12–15.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakaya, İ., & Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707.
 • Kösterelioğlu, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenme ve öğretme sürecinde oluşturduğu duygular. International Journal of Human Sciences, 11(1), 256-279.
 • Lee, J.F. (1999). Clashes In L2 reading: Research versus practice and reader’s misconceptions. In D. J. Young (Ed.). Affect In Foreign Language and Second Language Learning (pp. 49-63). New York: Mc Graw Hill Companies.
 • MacIntyre, P.D. (1999). Language anxiety: A review of literature for language teachers. In Young, D.J. (Ed.). Affect In Foreign Language and Second Language Learning. (pp. 24-43). Mc Graw Hill Companies.
 • MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of literature. Language Learning, 4, 85-117.
 • Miller, A.K. (1989). Enchanging early chilhood mainstreaming through cooperative learning: A literature review. Child Study Journal, 19 (4), 285-291.
 • Onwuegbuzie, A. J. (1995). Statistics test anxiety and female students. Psychology of Women Quarterly, 19 (23), 413-418.
 • Oxford, R. L. (1997). Cooperative learning, collaborative learning, and interaction: Three communicative strands in the language classroom. The Modern Language Journal, 81, 443-456.
 • Oxford, R., (1999). Anxiety and the language learner: New insights. In Jane, A. (Ed.), Affect In Language Learning. (pp. 58-67).Cambridge University Press.
 • Özbay, M., & Zorbaz, Z. K. (2011). Daly-Miller’in yazma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(16), 33-48.
 • Öztürk, K. & Denkçi Akkaş, F. (2013). The effect of cooperative learning activities on anxiety and motivation in multilevel adult classes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(3), 357-373.
 • Sellers, V. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as a foreign language. Foreign Language Annals, 33, 512- 521.
 • Sharan, S., Ackerman, Z. & Hertz-Lazarowitz, R. (1980). Academic achievement of elementary school children in small-group vs. whole class instruction. Journal of Experimental Education, 48(2), 125-129.
 • Slavin, R.E. (1987). Cooperative learning and the cooperative school. Educational Leadership, 45(3), 7-13.
 • Slavin, R.E. (1991). Are cooperative learning and untracking harmful to the gifted? Education Leadership, 48, 68–75.
 • Sparks, R. L. & Ganschow, L. (2007). Is the foreign language classroom anxiety scale measuring anxiety or language skills?. Foreign Language Annals, 40(2), 260-287.
 • Sparks, R. J., Ganschow, L., & Javorsky, J. (2000). Deja vu all over again: A response to Saito, Horwitz, and Garza. The Modern Language Journal, 84, 251- 255.
 • Suwantarathip, O., & Wichadee, S. (2010). The Impacts of cooperative learning on anxiety and proficiency in an efl class. Journal of College Teaching & Learning, 7(11), 51-58.
 • Şahin, A. (2011). İş birlikli öğrenme teknikleri ve Türkçe öğretimi (ilköğretim II. kademe için örnek etkinlikler). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Taş,Y. (2006). Kaygı nedir? Ankara: Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi.
 • Tiryaki, E. (2012). Üniversite öğrencilerinin yazma kaygısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 14-21.
 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerin yazma kaygısı. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Young, D. J. (Ed.) (1999). Affect in foreign language and second language learning: a practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere. Boston: McGraw-Hill College.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Behice VARIŞOĞLU

Bibtex @ { esosder263218, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263218}, title = {İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {VARIŞOĞLU, Behice} }
APA VARIŞOĞLU, B . (2016). İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263218
MLA VARIŞOĞLU, B . "İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263218>
Chicago VARIŞOĞLU, B . "İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ AU - Behice VARIŞOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263218 DO - 10.17755/esosder.263218 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263218 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263218 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ %A Behice VARIŞOĞLU %T İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263218 %U 10.17755/esosder.263218
ISNAD VARIŞOĞLU, Behice . "İŞBİRLİKLİ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN DİL KAYGILARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263218