Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-15

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI

Deniz EKİNCİ VURAL [1] , Ayfer KOCABAŞ [2]

1321 969

Bu araştırmanın amacı, çocuğu okul öncesi eğitim alan ve almayan veliler arasında eğitime katılım gösterme konusunda önemli bir fark olup olmadığının incelenmesidir. Ayrıca çalışmada velilerin ve öğretmenlerin aile katılımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi 13 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan çocuğu anaokulu eğitimi almış ve almamış 901 öğrenci velisi ile öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada verileri toplama sürecinde elde edilen nicel veriler nitel verilerle desteklenerek araştırmanın derinlemesine bir boyut kazanması sağlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında öğrencilerin ailelerine “Aile Katılım Ölçeği” uygulanmıştır. Daha sonra örneklemden seçilen bir grup aile ve 1. sınıf öğretmenleri ile görüşme yapılarak çalışma nitel verilerle desteklenmiştir. Çalışma sonucunda çocuğu okul öncesi eğitim alan velilerin aile katılım puanları ile çocuğu okul öncesi eğitim almayan velilerin aile katılım puanları arasında okul öncesi eğitim sürecine katılan velilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Son olarak araştırmanın nitel boyutu olan öğretmen ve velilerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler araştırmanın nicel sonuçlarını destekler nitelikte olduğu görülmüştür.

 • KAYNAKÇA
 • Anthony, C.M., (2008). Parental Involvement: An Examination Of Barriers, Perceptions, and Strategies That Effect The Relationship Between Parent And School, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Walden University , College Of Educatıon.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M.,(2002). Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Arslan, Ü., Nural, E. (2004). Okul Öncesi Eğitiminde Okul-Aile İş Birliğinin Önemi, Milli Eğitim Dergisi, S. 162.
 • Brooks, J. E. (2004). Family involvement in early childhood education: A descriptive study of family involvement approaches and strategies in early childhood classrooms. Dissertation Abstracts International, 65(08), 2890A. (UMI No. 3142799)
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Can Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Gazi Üniversitesi Anaokulu-Anasınıfı Öğretmen El Kitabı. İstanbul:YA-PA.
 • Çelenk, S. (2003). Okul-Aile İşbirliği ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3-39.
 • Epstein, J.L. (1995). School/Family/Community partnership: Caring for the Children We Share”. Phi Delta Kappan, Vol.76(9), 701-712.
 • Fantuzzo, J., Tighe, E., Childs, S. (2000), “Family Involvement Questionnaire: A Multivariate Assessment Of Family Participation In Early Childhood Education”, Journal of Educational Psychology, 92(2), 367–370.
 • Fidan, N., Erden, M. (2002). Eğitime Giriş. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Gürşimsek,İ. (2002) Etkin öğrenme ve aile katılımı. Gürşimşek (Ed.) Okulöncesi eğitimciler için öğretmen el kitabı. İstanbul: YA_PA Yayınları.
 • Gürşimşek I. (2003) Okulöncesi eğitime aile katılımı ve psikososyal gelişim. KUYEB, 3(1), 125-144.
 • Gürşimşek, I., Girgin, G., Harmanlı, Z. Ekinci, D., (2002) Çocuğun Eğitiminde Aile Katılımının Önemi ( Bir Pilot Çalışma). Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi sempozyumu bildiri kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Henderson, A.T. (1987). The evidence continues to grow: Parent involvement improves student achievement. National Committee for Citizens in Education: Columbia, MD.
 • Hoover-Dempsey, K.V., Walker, J, (2002). Family-School Communication, Vanderbilt Universityhttp://www.vanderbilt.edu/peabody/familyschool/school%20reports/Hoover
 • İpek, C. (2011). Velilerin okul tutumu ve eğitime katılım düzeyleri ile ailye bağlı bazı faktörlerin ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavları üzerine etkisi. Pegem eğitim öğretim dergisi, Cilt:1, Sayı:2.
 • Kağıtçıbaşı, Ç.; Bekman, S.; Sunar, D. (1993). Başarı Ailede Başlar:Çok Amaçlı Eğitim Modeli. İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Kandır, A., (2001). Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi. 151:102-104.
 • Karasar,N. (2005).“Bilimsel Arastirma Yöntemleri”,Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Koçak, Y. (1991), “Okul – Aile İletişiminin Engelleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , XXI (1), 135-149.
 • Liontos, L. B. (1992). At-risk families and schools: Becoming partners. Eugene, Oregon: ERİC Clearinghouse on Educational Management.
 • MEB, (2006), 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara: YA-PA yayınları.
 • McWayne, C., Hampton, V., Fantuzzo, J., Cohen, H. L., Sekino, Y. (2004), “A Multivariate Examination Of Parent Involvement And The Social And Academic Competencies Of Urban Kindergarten Children”, Psychology in the Schools, 41(3), 363–377.
 • Mo, Y., & Singh, K. (2008). Parents' relationships and involvement: Effects on students' school engagement and performance. Research in Middle Level Education Online, 31, 1-11.
 • Oktay, A. (1993). Okul ortamı ve veli-öğretmen ilişkisinin okul başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim, Sayı 30, İstanbul:Kültür Koleji Yayınları.
 • Oktay, A. (2003). Okul Öncesinde Temel Kavramlar, Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Ve Temel İlkeleri. Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Pehlivan, İ. (1997). “Okula Aile Katılımı”, Yasadıkça Egitim Dergisi. 53: 4–7.
 • Seçkin, N. ; Koç, G. (1997). Okul öncesi eğitimde okul-aile işbirliği.. Yaşadıkça Eğitim. No:51, s.5-10.
 • Sevinç, M., Evirgen, Ş. (2003).Küçükçekmece Okul Öncesi Eğitim Merkezinde Verilen Okul Destekli Anne Eğitim Programının Anneler Üzerindeki Etkileri Omep 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı. Cilt:2. Ankara:Ya-Pa Yayınları.
 • Şahin, F., Turla, A. (1996). "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kurumlarında Yaptıkları Ana-Baba Eğitim Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 18-20 Eylül, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şencan, H., (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Temel, Z. F. (2001). Okul öncesi eğitime aile katılımı. Gazi Üniversitesi Anaokulu-Anasınıfı Öğretmen El Kitabı. İstanbul:YA-PA.
 • Türnüklü, A., (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı:24. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yavuzer , H. (2003). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. Ankara: Remzi Kitapevi.
 • Yıldırım ve Şimşek (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştrma yöntemleri. (5. Baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zembat, R., Unutkan P.Ö. (2001). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri (Aile Katılım Programı Uygulama Örnekleriyle). İstanbul: Ya-pa
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Deniz EKİNCİ VURAL

Yazar: Ayfer KOCABAŞ

Bibtex @ { esosder263223, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263223}, title = {OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI}, key = {cite}, author = {EKİNCİ VURAL, Deniz and KOCABAŞ, Ayfer} }
APA EKİNCİ VURAL, D , KOCABAŞ, A . (2016). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263223
MLA EKİNCİ VURAL, D , KOCABAŞ, A . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263223>
Chicago EKİNCİ VURAL, D , KOCABAŞ, A . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI AU - Deniz EKİNCİ VURAL , Ayfer KOCABAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263223 DO - 10.17755/esosder.263223 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263223 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263223 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI %A Deniz EKİNCİ VURAL , Ayfer KOCABAŞ %T OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263223 %U 10.17755/esosder.263223
ISNAD EKİNCİ VURAL, Deniz , KOCABAŞ, Ayfer . "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE AİLE KATILIMI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263223