Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-29

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK

Bünyamin ATEŞ [1]

700 648

Bu araştırmada, psikolojik iyi oluş ve sosyal yetkinlik değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin akademik başarı düzeylerini ne kadar yordadığı incelenmiştir. Bu çalışmanın, araştırma grubu 2015-2016 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören ve seçkisiz olarak belirlenen 343 (%54) kız, 292 (%46) erkek olmak üzere toplam 635 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma grubunun yaş ortalaması 20.86’dır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Sosyal Öz-yeterlilik Algısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler çoklu doğrusal regresyon analizinden adımsal (stepwise) regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, psikolojik iyi oluş ve sosyal yetkinlik değişkenlerinin akademik başarıyı anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir.

 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Aryana, M. (2010). Relationship between self-esteem and academic achievement amongst pre-university students. Journal of Applied Sciences,10(20), 2474-2477.
 • Aydın, B. (1990). Üniversite öğrencilerinde depresyon, bilişsel çarpıtmalar ve akademik başarı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 27-36.
 • Bakırcıoğlu, R. (2012). Eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., & Duru, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 151-165.
 • Batman, D., & Yiğit, N. (2016). Öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği: Geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 217-232.
 • Bilgin, M. (1999). 14-18 yaş grubu ergenlere yönelik sosyal yetkinlik beklentisi ölçeği geliştirme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(12), 7-15.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Costa, A., & Faria, L. (2015). The impact of emotional intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. Learning and Individual Differences, 37, 38-47.
 • Day, L., Hanson, K., Maltby, J., Proctor, C., & Wood, A. (2010). Hope uniquely predicts objective academic achievement above intelligence, personality, and previous academic achievement. Journal of Research in Personality, 44(4), 550-553.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-47.
 • El-Anzi, F. O. (2005). Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimism in Kuwaiti students. Social Behavior and Personality, 33(1), 95-104.
 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.
 • Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216.
 • Fenollar, P., Román, S., & Cuestas, P. J. (2007). University students' academic performance: An integrative conceptual framework and empirical analysis. British Journal of Educational Psychology, 77(4), 873-891.
 • Ferris, G. R., Perrewé, P. L., & Douglas, C. (2002). Social effectiveness in organizations: Construct validity and research directions. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(1), 49-63.
 • Ford, M. E. (1982). Social cognition and social competence in adolescence. Developmental Psychology, 18(3), 323-340.
 • Gedviliene, G. (2014). The case of Lıthuanıa and Belgıum: Teachers and students’socıal competence. European Scientific Journal. 10(13),181-294.
 • Green, K. D., Forehand, R., Beck, S. J., & Vosk, B. (1980). An assessment of the relationship among measures of children's social competence and children's academic achievement. Child Development, 51(4),1149-1156.
 • Halisdemir, D. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları, kendini affetme düzeyleri ve geçmişe yönelik anne kabul red algıları arasındaki ilişkiler, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, A., Bozaslan, H. & Genç, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 208-225.
 • Kaya, F., & Oğurlu, Ü. (2015). The relationship among self-esteem, intelligence, and academic achievement. International Journal of Human Sciences, 12(1), 951-965.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.
 • Komarraju, M., Karau, S. J., & Schmeck, R. R. (2009). Role of the big five personality traits in predicting college students' academic motivation and achievement. Learning and Individual Differences, 19(1), 47-52.
 • Laidra, K., Pullmann, H., & Allik, J. (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual Differences, 42(3), 441-451.
 • Lianos, P. G. (2015). Parenting and social competence in school: The role of preadolescents' personality traits. Journal of Adolescence, 41, 109-120.
 • Magelinskaitė, Š., Kepalaitė, A., & Legkauskas, V. (2014). Relationship between social competence, learning motivation, and school anxiety in primary school. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2936-2940.
 • Malik, F. & Shujja, S. (2013). Social competence and school systems as predictor of academic achievement in high and low achieving Pakistani school children. Journal of Behavioural Sciences, 23(1), 77-92.
 • Márquez, P. G. O., Martín, R. P. & Brackett, M. A. (2006). Relating emotional intelligence to social competence and academic achievement in high school students. Psicothema, 18,118-123.
 • McKenzie, K., & Schweitzer, R. (2001). Who succeeds at university? Factors predicting academic performance in first year Australian university students. Higher Education Research and Development, 20(1), 21-33.
 • Nartgün, Ş., & Çakır, M. (2014). Lise öğrencilerinin akademik başarılarının akademik güdülenme ve akademik erteleme eğilimleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 379-391.
 • Özden, K. (2014). Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluşun psikososyal yordayıcılarının sosyal bilişsel kariyer kuramı açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Palancı. M. (2004). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini açıklama ve gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu bir yardım modelinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Parker, J. D., Creque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J. I., Majeski, S. A., Wood, L. M., Bond, B. J. & Hogan, M. J. (2004). Academic achievement in high school: Does emotional intelligence matter? Personality and Individual Differences, 37(7), 1321-1330.
 • Rose‐Krasnor, L. (1997). The nature of social competence: A theoretical review. Social Development, 6(1), 111-135.
 • Ryff, C. D. (1989a). Beyond Ponce de Leon and life satisfaction: New directions in quest of successful ageing. International Journal of Behavioral Development,12(1), 35-55.
 • Ryff, C. D. (1989b). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies,9(1), 13-39.
 • Ryff, C. D., Magee, W. J., Kling, K. C., & Wing, E. H. (1999). Forging macro-micro linkages in the study of psychological well-being. (Ed. Ryff C.D., Magee, J.W.). The self and society in aging processes, (pp 247-278). Springer Publishing Company: New York.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. (2. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Springer, K. W., & Hauser, R. M. (2006). An assessment of the construct validity of Ryff’s scales of psychological well-being: Method, mode, and measurement effects. Social Science Research, 35(4), 1080-1102.
 • Springer, K. W., Hauser, R. M., & Freese, J. (2006). Bad news indeed for Ryff’s six-factor model of well-being. Social Science Research, 35(4), 1120-1131.
 • Süral, S., & Sarıtaş, E. (2015). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi dersindeki öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1),31-44.
 • Telef, B. B. (2011). Psikolojik iyi oluş ölçeği (PİOO): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3–5 Ekim, Selçuk- İzmir.
 • Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği (PİOO): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.
 • Torres, M. V. T., Cardelle-Elawar, M., Mena, M. J. B., & Sanchez, A. M. M. (2003). Social background, gender and self-reported social competence in 11-and 12-year-old Andalusian children. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 1(2), 38-56.
 • Ulusoy, A. (2009). Gelişim ve öğrenme. (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Vleioras, G., & Bosma, H. A. (2005). Are identity styles important for psychological well-being? Journal of Adolescence, 28(3), 397-409.
 • Win, R., & Miller, P. W. (2005). The effects of individual and school factors on university students' academic performance. Australian Economic Review,38(1), 1-18.
 • Yıldırım, İ., & Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bünyamin ATEŞ

Bibtex @ { esosder263225, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263225}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Bünyamin} }
APA ATEŞ, B . (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263225
MLA ATEŞ, B . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263225>
Chicago ATEŞ, B . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK AU - Bünyamin ATEŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263225 DO - 10.17755/esosder.263225 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263225 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263225 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK %A Bünyamin ATEŞ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263225 %U 10.17755/esosder.263225
ISNAD ATEŞ, Bünyamin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE SOSYAL YETKİNLİK". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263225


Öğretmen Adaylarında Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Yetkinlik ve Güvengenlik
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Bünyamin ATEŞ
DOI: 10.17556/erziefd.403476