Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 59, Sayfalar 0 - 0 2016-10-08

FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bengü HIRLAK [1] , Mustafa TAŞLIYAN [2] , Gamze Ebru ÇİFTÇİ [3]

802 561

Bu araştırmada, Kırıkkale Üniversitesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin farklılık yönetimine ilişkin algılarının örgütsel özdeşleşmeleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, bu üniversitede çalışan 151 akademisyene, 150 idari personele anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS 18 programı kullanılarak, frekans, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; farklılık yönetimi boyutlarının tamamı ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise; farklılık yönetimi boyutlarının tamamının örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin cinsiyetlere göre; farklılık yönetimi boyutunun (örgütsel değerler ve normlar) yaşa göre; farklılık yönetimi boyutlarının (bireysel tutum ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar) akademisyen ve idari personel olarak görev yapmaya göre anlamlı farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir.

 

 • Ashforth, Blake E., Mael, F. (1989), Social ıdentity theory and the organization, The Academy of Management Review, 14 (1), 20–39.
 • Balay, R., Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği, Burdur: SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 32-46.
 • Başar, U. (2010). Örgütlerde çalışanların kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşme düzeylerine olan etkisi: Kamu sektöründe bir uygulama. Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 1659-1669.
 • Buchanan, B. (1974). “Building organizational commitment: the socialization of managers in work organizations”, Administrative Science Quarterly, 19 (4), 533-546.
 • Cox, T. H. (1993). Cultural diversity in organizations: Theory, research andpractice. San Francisco: Berrett-Koehler.
 • Çakınberk, A., Derin, N., Demirel, E. T. (2011). Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi: malatya ve tunceli özel eğitim kurumları örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 89-121.
 • Doğan, S., Uğurlu, C. T., Topçu, İ., Yiğit, Y. (2015). Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (2), 121-140.
 • Edwards, M. R. (2005). Organizational identification: a conceptual and operational review. International Journal Reviews, 7 (4), 207-230.
 • Eicholtz, M. M. (2001). Negotiating Organizational Identification. Organizational Communication Division of International Communication Association Annual Convention, Washington D. C.
 • Erdoğdu, M. Y., Aydındağ, Z. (2013). Öğretmenlerin kurumsal özdeşleşme ve bağlılıklarının algılanan yönetici davranışları açısından incelenmesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1 (2), 158-153.
 • Fettahlıoğlu, Ö. O., Tatlı, H. S. (2015). Örgütsel bağlılık ve farklılıkların yönetimi algılamaları arası ilişkilerin saptanmasında demografik farklılıklara yönelik inceleme. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 119-140.
 • Foxman, E., Easterling, D. (1999). The representation of diversity in marketing principles texts: an exploratory analysis. Journal of Education for Business, 74 (4), 285-288.
 • Gentile, M. C. (1996). The ruse for diversity in rhr business curriculum: Definition. rationirlr. course impact. Working paper, written with assistance and support of Bentley College, Waltham. MA.
 • Gökçen, A., Çavuş, M. (2014). Farklılık yönetimiyle örgütlerde yabancılaşmanın önlenmesi: yazınsal derleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 525-533.
 • Güriş S., Astar, M. (2014). Bilimsel araştırmalarda spss ile istatistik. DER Yayınları, İstanbul.
 • Hall, D. T., Schneider, B., Nygren, H. T. (1970). Personal factors in organisational identification. Administrative Science Quarterly, 15, 176-190.
 • İşcan Ö. F. (2006). Dönüştürücü etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (11), 160-177.
 • Jackson, S. E., Joshi A. (2004). Diversity in social context: A multi-attribute, multi-level analysis of team diversity and performance in a sales organization. Journal of Organizational Behavior, 25, 675-702.
 • Kamaşak, R., Yücelen, M. (2007). İş gücündeki farklıklıların yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Beta Basım Yayın.
 • Karademir, T., Çoban, B., Devecioğlu, S., Karakaya, Y. E., Yücel, A. S. (2012). Vıews of the teachers and administrators of the high school of fine arts and sports on diversity management. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 6 (1), 62-75.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (kavramlar–ikeler–teknikler), Ondördüncü Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kurtulmuş, M., Karabıyık, H. (2016). Farklılıkların yönetiminin öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmesine ve işten ayrılma niyetine etkisi. International Journal of Human Sciences, 13 (1), 1324-1341.
 • Mael, F., Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification, Journal of Organizational Behaviour, 13, 103-123.
 • Mael, F. A., Ashforth, B. E. (2001). Identification in work, war, sports, and religion: Contrasting the benefits and risks. Journal for the Theory of Social Behaviour, 31 (2), 197-222.
 • Magoshi, E., Chang, E. (2009). Diversity management and the effects on employees' organizational commitment: Evidence from Japan and Korea. Journal of World Business, 2009, 44 (1), 31-40.
 • McMahan, G. C., Bell, M. P., Virick, M. (1998). Strategic human resource management: employee ınvolvement, diversity, and ınternational ıssues. Human Resource Management Review, 3 (8), 193-214.
 • Memduhoğlu, H. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Memduhoğlu, H. B. (2011). Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 37-53.
 • Mollica, K. A. (2003). The influence of diversity context on white men’s and racial minorities’ reactions to disproportionate group harm. The Journal of Social Psychology, 4 (14), 415-431.
 • Nunally, J. C. (1978). Psychometric theory, McGraw-Hill, New York.
 • Okçu, V. (2014). Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümsel ve işlemsel liderlik stilleri ile okuldaki farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (6), 2147-2174.
 • Olkkonen, M., Lipponen, J. (2006). Relationships between organizational justice, identification with organization and work unit, and group-related outcomes, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100, 202-215.
 • Özdemir, A. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. TSA Dergisi, 14 (1), 237-250.
 • Polat, M., Meydan, C. H. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 9 (1), Erişim Tarihi: 17.03.2016, 145-172, http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/91/Makale8.pdf
 • Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 66, 358–384.
 • Schneider, B., Hall, D. T., Nygren, H.T. (1971). Self image and job characteristics as correlates of changing organisational identification. Human Relations, 24, 397–416.
 • Smidts, A., Cees, B. M., Van, R., Pruyn, Ad TH. H. (2010). The Impact of employee communication and perceived external prestige on organizational ıdentification. Erişim Tarihi: 25.03.2016, 1-34, http://www.eur.nl/WebDOC/doc/erim/erimrs20000314094053.pdf
 • Sürgevil, O., Budak, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (4), 65-96.
 • Şişman, M., Güleş, H., Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 167-182.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Uzunçarşılı, Ü., Soydaş U. A. (2007). Farklılıkların yönetimi ve ayrımcılığı: iş dünyasında kadın olmak, İçinde Beliz Dereli, (Ed.), İşgücünde Farklılıkların Yönetimi, 31-59, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Wiesenfeld, B. M., Raghuram, S., Garud, R. (1999). Communication patterns as determinants of organizational ıdentification in a virtual organization, Organization Science, 10 (6), 777-790.
 • Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşmeleri ile örgütsel iletişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (1). 251-272.
 • Yılmaz, E., Kurşun, A. T. (2013). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının okullardaki farklılık yönetimi anlayışı açısından incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 38, 1-14.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.org.tr/, Erişim Tarihi: 10.03.2016.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bengü HIRLAK

Yazar: Mustafa TAŞLIYAN

Yazar: Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Bibtex @ { esosder263236, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.263236}, title = {FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TAŞLIYAN, Mustafa and ÇİFTÇİ, Gamze Ebru and HIRLAK, Bengü} }
APA HIRLAK, B , TAŞLIYAN, M , ÇİFTÇİ, G . (2016). FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.263236
MLA HIRLAK, B , TAŞLIYAN, M , ÇİFTÇİ, G . "FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/24938/263236>
Chicago HIRLAK, B , TAŞLIYAN, M , ÇİFTÇİ, G . "FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Bengü HIRLAK , Mustafa TAŞLIYAN , Gamze Ebru ÇİFTÇİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.263236 DO - 10.17755/esosder.263236 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 59 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.263236 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263236 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Bengü HIRLAK , Mustafa TAŞLIYAN , Gamze Ebru ÇİFTÇİ %T FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 59 %R doi: 10.17755/esosder.263236 %U 10.17755/esosder.263236
ISNAD HIRLAK, Bengü , TAŞLIYAN, Mustafa , ÇİFTÇİ, Gamze Ebru . "FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 59 (Ekim 2016): 0-0. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.263236