Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 34 - 45 2017-01-25

ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Ahmet KESİCİ [1] , Ata PESEN [2] , Behçet ORAL [3]

524 881

ÖZET

Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarını çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini 2012 yılında Siirt il merkezindeki ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evrende bulunan ve raslantısal olarak belirlenen 9 ortaokul ve 10 lisede görev yapan 251 öğretmen araştırmanın örneklemini teşkil etmiştir. Öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından likert tipinde bir ölçek geliştirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu varyansın %30’nu açıklayan 16 maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ise .837 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, ortalamaları karşılaştırmak için Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yapılan analizleri sonucunda öğretmenlerin sınıf iç demokratik davranışları puanlarının oldukça yüksek bir düzeyde kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarının cinsiyet, kıdem ve görev yaptıkları okulların türüne (ortaokul, lise) göre anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarının görev yaptıkları okulların durumundan etkilendiği belirlenmiştir.

 • Arıdağ, N. Ç. (2011). Ahlak Gelişimi. Editör: Alim Kaya. Eğitim Psikolojisi İçinde. Ankara: Pagem Akademi.
 • Bayram, N. (2012). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15. Baskı). Ankara: Pagem Akademi.
 • Büyükkaragöz, S., ve Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(3), 353-365.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: Pagem Akademi.
 • Demirbolat, A., O. (1999). Demokrasi Ve Demokratik Eğitim. Hakar ,229-24.
 • Durmuş, B. ve Yurtkoru, S. E. ve Çinko, M.(2012). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Genç, S., Z., Güner, F. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi’ne Yönelik Görüşleri (Çanakkale İli Örneği). Kastamonu Education Journal. Vol:20 No:3.
 • Gültekin, M. (2012). Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramları. Editör: Behçet Oral. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. İçinde. Ankara: Pagem Akademi,
 • Hotoman, D. (2010). Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 29-42.
 • Özdaş, F., Ekinci, A. ve Bindak, R. (2014). Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı / Cilt 15, Sayı
 • Özalper, H. (2006). Demokrasi ve Matematik İlişkisinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Van.
 • İnan, M. ve Dervent, F. (2013). Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Eğilimleri İle Sınıf Yönetimi Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Sayı 27-34
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı Ve İletişim (5. Baskı). İstanbul: Beykent Üniviversitesi.
 • Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3).
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Karatekin, K., Merey, Z. ve Kuş, Z. (2013). Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:21 No:2
 • Krech, D., Crutchfield, R.S. & Ballachey, E. L. (1983). Cemiyet İçinde Fert 1. Cilt. (Çeviren: Mümtaz Turhan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Küçükahmet, L. (2000). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Karahan, T. F. ve Sardoğan, M. E. (2011). Kişilik Gelişimi. Editör: Alim Kaya.”Eğitim Psikolojisi” İçinde. Ankara: Pagem Akademi.
 • Kahraman, T. (2008). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Öğrenci Algılarına Göre Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranış Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 18 Mart Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Samancı, O., ve Yıldırım, G. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Öğretim Elemanlarının Demokratik ve Demokratik Olmayan Tutum ve Davranışları/Democratic and Non-Democratic Attitudes and Behaviors of Faculty Members According to Teacher Candidates. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1).
 • Taçman, M. (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları, www.worldeducationcenter.org/index.php/cjes/article/.../6/9. Erişim Tarihi: 30.12.2015
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2011). İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (8. Sınıf) Öğretim Programı”, Ankara.
 • Tekin, H., Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (21. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Toper, T. (2007). İlköğretim 2. Kademede Demokrasi Eğitiminin: İkinci Kademe Öğretmenlerinin Demokratik Tutum Ve Davranışları Sergileme Düzeyi (Kars İli Örneği). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Ünlüönen, K. ve Arslan, E. (2012). Otel İsletmelerinde Çalışanların Paraya Olan Tutumunun Mesleki Etik Değerler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:11 Sayı:40 (173-187)
 • Yalçın, G. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Gösterdikleri Davranışların Demokratikliğine İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Yay, G.,G. (2002). İktisadi Gelişme Ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Sınama. İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası. 52(1)
 • Yanıklar, C. ve Elyıldırım, Ü, Y. (2004). Demokrasi Eğitimi Ve Uygulamalar. Çoluk Çocuk Aylık Anne Ve Baba Eğitimci Dergisi, 20-21 Mayıs.
 • Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl: 11, S: 2.
 • Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet KESİCİ

Yazar: Ata PESEN

Yazar: Behçet ORAL

Bibtex @ { esosder289649, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {34 - 45}, doi = {10.17755/esosder.289649}, title = {ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ORAL, Behçet and PESEN, Ata and KESİCİ, Ahmet} }
APA KESİCİ, A , PESEN, A , ORAL, B . (2017). ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 34-45. DOI: 10.17755/esosder.289649
MLA KESİCİ, A , PESEN, A , ORAL, B . "ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 34-45 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289649>
Chicago KESİCİ, A , PESEN, A , ORAL, B . "ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 34-45
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Ahmet KESİCİ , Ata PESEN , Behçet ORAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289649 DO - 10.17755/esosder.289649 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 45 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289649 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289649 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Ahmet KESİCİ , Ata PESEN , Behçet ORAL %T ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289649 %U 10.17755/esosder.289649
ISNAD KESİCİ, Ahmet , PESEN, Ata , ORAL, Behçet . "ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DEMOKRATİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 34-45. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289649