Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 60 - 75 2017-01-25

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ayşe SEYHAN [1]

508 744

2013’te yenilenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ortaöğretimlerde geleneksel ölçme araçlarına ek olarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayacak performans görevlerine de yer vermiştir. Bu araştırmanın amacı performans görevlerine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim yılı güz döneminde Trabzon’un Of ilçesinde bulunan iki ortaöğretim okulunun 9. sınıflarında okuyan 80 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, tarama ve mülakat formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlara göre; Öğrenciler performans görevlerini; performans görevlerinin rahat ortamda hazırlanması, yazılı ve çoktan seçmeli sınavların öğrencide stres yaratması, yüksek not almaları ve ders ortalamaları yükseltmeleri sebepleriyle yazılı sınav ve çoktan seçmeli sınava göre daha çok tercih ettikleri sonucu bulunmuştur. Öğrencilerin yarısına yakını Performans görevlerinin kendilerini aktifleştirdiğini, bilgi ve araştırma becerilerini arttırdığını, çalışmalarında daha dikkatli olmalarını sağladığını belirtirmiştir. Diğer öğrenciler ise performans hazırlama sürecinin zor, yorucu, sıkıcı ve kaygı verici olduğu gibi olumsuz duygular ifade ederek yazılı sınavlar ve performansların çokluğunun üzerlerine aşırı yük yüklediği için zamanı yetiştirmekte çok zorlandıklarını ifade etmişlerdir
 • Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment: Mc Graw Hill Companies. New York.
 • Akarsu, İ. (2008). Öğrencilerin İnternetten Yararlanma Durumları, Performans Görevlerini Proje Türlerini ve Öğretmen Davranışlarını Etkilemekte midir?, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akdağ, H., Çoklar, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazırlarken Yararlandıkları Kaynaklar, İnternet’in Yeri ve Karşılaştıkları Güçlükler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (2), s. 1-16.
 • Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (34), s. 50-52.
 • Aydın, H., Yörek, N., Uğulu, İ., (2015). Lise Öğrencilerinin Performans Ödevlerine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences 12/31, s. 211-229.
 • Bahar M., Nartgün Z., Durmuş S.,& Bıçak B. (2006), Geleneksel Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayrakçı, Ö.(2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Araştırma Ödevlerinin (Etkinlik, Performans ve Proje) Öğrencilerin Sosyalleşmesine Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Belet, D, ve Girmen, P., (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği,16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül-2007, Eskisehir.
 • Çetin, M. O. (2009). Öğrencilerin Çoktan Seçmeli, Yazılı Yoklama Ve Performans Görevleri İle Ölçülen Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Ve Öğrencilerin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri, Elementary Education Online, 9 (3), s. 934-951, İlköğretim [Online]: 05.10.2013 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
 • Coşkun, E., Gelen, İ, Kan, M. (2009). “Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüslerinin Değerlendirilmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), Hatay, s. 22-55.
 • Coşkun, G. (2007). Performansa dayalı durum belirlemenin öğrencilerin matematik dersindeki özyeterlik algısına, tutumuna ve başarısına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gömleksiz, M., Bıçak, B., Nartgün, Z., Çetin, B., Yurdabakan, İ., Karaca E. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel.
 • Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Eskişehir İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım. Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler, Ankara: Asil Yayın.
 • Kumandaş, H., Kutlu, Ö. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Faktörler. İlköğretim Online, 9 (2), s. 714-722.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C., Karakaya, E. (2008). Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, Ankara: Pegem Akademi.
 • MEB, (2006). İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği, Proje ve Performans Görevleri Genelgesi. Ankara.
 • MEB (2006). İlköğretim Kurumlarındaki Ölçme ve Değerlendirme Konulu Genelge. 22.05.2010 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr. http://www.ogretmenlerodasi.com/haberler/65-performans-oedevlerini-velileryapıyor. Html adresinden alınmıştır.
 • MEB, (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Programı, Ankara.
 • MEB, (2013). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Ankara 20.08.2011 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program adresinden alınmıştır.
 • Öztürk, P. (2010). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Performans Görevi Başarı Puanları İle Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Paykoç F. (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. 11 Mayıs 2014 Tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/yenimufredat_raporu%5B1%5D.pdf adresinden alınmıştır.
 • Secer, M. (2010). İlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Performans Görevleri ve Bu Görevlerde İnternet Kullanımı Hakkındaki Görüşleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları ile Ailelerinin Eğitim-Öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeylerine Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Turanlı, A. S. (2007). “Gerçek Bir İkilem: Ödev Vermek Ya da Vermemek?”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(3) Kayseri, s. 138-143.
 • Türk Dil Kurumu (2008). Performans Ödevi. Türk Dil Kurumu sözlüğü. 20.05.2015 tarihindehttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5638f6703f40c8.66040606 adresinden alınmıştır.
 • Tüysüz, C., Karakuyu,Y., Tatar, E. (2010). Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi, Necatibey EğitimFakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4 (1), s. 108-122.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.Baskı), Ankara: Seçkin.
 • Yücel, A. (2008). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi’nde Verilen Performans Ödevleri Hakkında Öğretmen-Veli- Öğrenci Görüşleri (Konya Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yücel, C., Karaman, M. K., Batur, Z., Başer, A. ve Karataş A. (2006). “Yeni Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Programın Değerlendirilmesi.” Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Muğla: Nobel.
 • Zelyurt, H. (2011). İlköğretim Okullarında Uygulanan Proje Ve Performans Görevlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi(Malatya İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe SEYHAN

Bibtex @ { esosder289651, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {60 - 75}, doi = {10.17755/esosder.289651}, title = {ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {SEYHAN, Ayşe} }
APA SEYHAN, A . (2017). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 60-75. DOI: 10.17755/esosder.289651
MLA SEYHAN, A . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 60-75 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289651>
Chicago SEYHAN, A . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 60-75
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Ayşe SEYHAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289651 DO - 10.17755/esosder.289651 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 75 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289651 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289651 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Ayşe SEYHAN %T ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289651 %U 10.17755/esosder.289651
ISNAD SEYHAN, Ayşe . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 60-75. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289651