Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 104 - 118 2017-01-25

BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*

Mehmet GÜLTEKİN [1] , Celal BOYRAZ [2] , Can UYANIK [3]

510 881

Hastalık, yetişkin her bireyde olduğu gibi çocuklar için de karşılaşabilecekleri doğal bir süreçtir. Hastalığın seyrine göre bu süreç uzun sürebilmekte ve çocukların günlük yaşamlarının yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Hastanede uzun süreli tedavi gören çocukların hastanede kaldıkları süre içinde eğitim haklarına sahip çıkılması ve bu çocukların eğitim gereksinimlerinin karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla hastane sınıfları kurulmuştur. Bu kapsamda, hastane sınıflarında görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları sorunları belirlemenin bu sınıflara gelecek hasta çocukların daha nitelikli eğitim almaları adına mevcut duruma ışık tutacağı ön görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, hastane sınıflarında görev yapan öğretmenlerin hastane sınıflarında eğitim-öğretim sürecinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin görüş ve düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri odak grup görüşmesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Eskişehir il merkezinde bulunan iki hastane sınıfında görev yapan toplam dört sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin analizinde tematik analizden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, hastane sınıfı algısı, hastane sınıfının faydaları, eğitim-öğretim uygulamaları, yaşanan sorunlar ve öneriler temalarına ulaşılmıştır.

 • Akyüz, E. (2001). Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Alak, V. (1993). Hastaneye Ameliyat Olmak Üzere gelen 7-14 Yaş grubu Çocukların Korkuları ve Hemşirelik Uygulamaları, Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir
 • Best, S. (2001). Definitions, supports, issues, and services in schools and communities. In J. L. Bigge, S. J. Best, & K. Wolf Heller (Eds). Teaching individuals with physical, health, or multiple disabilities. (pp. 3-33). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Borgioli, J. A., & Kennedy, C. H. (2003). Transitions between school and hospital for students with multiple disabili¬ties: A survey of causes, educational continuity, and pa-rental perceptions. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 28, 1-6.
 • Çeçen, A. (2000). İnsan Hakları (3. Basım). Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Chosing Among Five Approaches. (2nd edition) SAGE Publications: London.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. Ahmet Aypay (Çeviri Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Dönmez, N. B. ve Karaaslan, T. B. ( 2003). Hastanede Yatan Çocukların Çizdikleri Resimlerin ve Yüz İfadesi Seçimlerinin İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, ss. 362-377.
 • Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Ço¬cuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 155-168.
 • Ersin, P. ve Bayyurt, Y. (2015). Odak grup görüşmesi. Nitel Araştırma içinde (F. Nevra S. ve Yasemin B. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Gönener, D. ve Görak, G. (2009). Okul yaş grubu çocukların hastane ve hastalığı ile ilgili bilgilendirme durumlarının endişe kaynakları ile etkileşimi. Gaziantep Tıp Dergisi, 15, 41-48.
 • Güngör, M. (2009). Eğitim hakkı ve sokakta yaşayan/çalışan çocuklar: Mersin ili örneği. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1). 28-42.
 • Işıktekiner, F. ve Altun, S.A. (2011). Hastane Okullarındaki Sorunlar ve Yaşantılar. Eğitim ve Bilim. 36(161).318-331
 • Kamışlı, H. (2014). Türkiye’deki hastane okullarının mevcut durumu ve geliştirilen eğitici eğitimi programının öğret¬menler üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Kamışlı, H., Yanpar Yelken, T. ve Akay, C. (2013). Hastane okullarının mevcut durumuna ilişkin öğretmen görüşle¬ri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 321-351.
 • Kılıç, M. (2003). Ülkemizdeki hastane ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin bazı değişkenler açısından ince¬lenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4, 49-74.
 • Lemke, R. E. (2004). A hospital school: An intrinsic case study. Unpublished doctorate dissertation, North Caroli¬na State University, Graduate Faculty, Raleigh.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi. Ankara: Tebliğler Dergisi, Şubat 2010/2629 (03 Şubat 2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı).
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.). Pegem Akademi Yayınları: Ankara.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. SAGE : Thpusand Oaks, CA.
 • Patenaude, A. F., & Kupst, M. J. (2005). Psychosocial functioning in pediatric cancer. Journal of pediatric psychology, 30, 9-27
 • Power, T. J., McGoey, K. E., & Blum, N. J. (1999). Managing and preventing chronic health problems in children and youth: School psychology’s expanded mission. School Psychology Review, 28, 251-263.
 • Sexson, S. B., & Madan-Swain, A. (1993). School reentry for the child with chronic illness. Journal of Learning Disabi¬lities, 26, 115-137.
 • Tarcan, Y. (2007). Hastane ilköğretim okullarında çalışan öğ¬retmenlerin sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Taşdelen, M. (2006). Hastaneye Yatan Çocukların Ebeveynlerinin İhtiyaçlarını Karşılama Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar
 • Thies, K. M. (1999). Identifying the educational implications of chronic illness in school children. Journal of School He¬alth, 69, 392-397.
 • Türköz Bozdoğan, G. (2012). Hastane ilköğretim okulları¬na devam eden öğrenci ailelerinin hastane ilköğretim okullarına ilişkin algıları ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Uçar, G. (2010). Ankara ili hastane okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözü¬müne ilişkin önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünüvar, P. (2011). Hastanede yatarak tedavi gören çocukların eğitsel açıdan desteklenmesi (3-7 yaş için örnek çalışma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 31-44.
 • Worchel-Prevatt, F. F., Heffer, R. W., Prevatt, B. C., Miner, J., Young-Saleme, T., Horgan, D., ... & Frankel, L. (1998). A school reentry program for chronically ill children. Jour-nal of School Psychology, 36, 261-279.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet GÜLTEKİN

Yazar: Celal BOYRAZ

Yazar: Can UYANIK

Bibtex @ { esosder289654, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {104 - 118}, doi = {10.17755/esosder.289654}, title = {BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*}, key = {cite}, author = {GÜLTEKİN, Mehmet and BOYRAZ, Celal and UYANIK, Can} }
APA GÜLTEKİN, M , BOYRAZ, C , UYANIK, C . (2017). BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 104-118. DOI: 10.17755/esosder.289654
MLA GÜLTEKİN, M , BOYRAZ, C , UYANIK, C . "BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 104-118 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289654>
Chicago GÜLTEKİN, M , BOYRAZ, C , UYANIK, C . "BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 104-118
RIS TY - JOUR T1 - BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* AU - Mehmet GÜLTEKİN , Celal BOYRAZ , Can UYANIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289654 DO - 10.17755/esosder.289654 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 118 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289654 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289654 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* %A Mehmet GÜLTEKİN , Celal BOYRAZ , Can UYANIK %T BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ* %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289654 %U 10.17755/esosder.289654
ISNAD GÜLTEKİN, Mehmet , BOYRAZ, Celal , UYANIK, Can . "BEYAZ ÖNLÜĞÜ SADECE DOKTORLAR MI GİYER? HASTANE SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN HASTANE SINIFLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 104-118. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289654