Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 135 - 144 2017-01-25

ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ayşe NEGİŞ IŞIK [1] , Özlem PAŞA [2]

427 568

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeyleri ve okul yöneticisi tarafından sergilenen etik liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde görev yapmakta olan 380 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak; öğretmenlerin örgütsel sessizlik nedenlerini belirlemek amacıyla Çalışan Sessizliği Ölçeği, okul müdürüne güven düzeyini belirlemek amacıyla Çok Amaçlı T Ölçeği, yöneticilerin etik liderlik davranışlarının belirlenmesi için ise Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul müdürüne güven ve okul müdürü tarafından sergilenen etik liderlik davranışları ile örgütsel sessizlik arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca okul müdürüne güven ve etik liderlik davranışları birlikte örgütsel sessizliğin yaklaşık %24’ünü açıklarken, örgütsel sessizliğin tek anlamlı yordayıcısının etik liderlik davranışları olduğu gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, konu ile ilgili yapılacak sonraki çalışmalara ve yönetim uygulamalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
 • Akın, U., & Ulusoy, T. (2016). The Relationship between Organizational Silence and Burnout among Academicians: A Research on Universities in Turkey. International Journal of Higher Education, 5(2), 46-58.
 • Aktaş, H., & Şimşek, E. (2015). Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarında İş Doyumu ve Duygusal Tükenmişlik Algılarının Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 205-230.
 • Arslan, M. M. (2009). Teknik ve endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 5(2), 274-288.
 • Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Palanski, M. E. (2012). Exploring the process of ethical leadership: The mediating role of employee voice and psychological ownership. Journal of Business Ethics, 107(1), 21-34.
 • Beer, M., & Eisenstat, R. A. (2000). The silent killers of strategy implementation and learning. MIT Sloan Management Review, 41(4), 29-41.
 • Bowen, F., & Blackmon K. (2003). Spirals of Silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice, Journal of Management Studies, 40(6), 1393-1417.
 • Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17(6), 595-616.
 • Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117-134.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. Basım). Ankara: Pegem
 • Chunmei, L. C. B. (2011). The mediating effect of trust: The formatting mechanism of organizational silence from a social exchange perspective. Chinese Journal of Management, 5, 0-9.
 • Clapham, S., & Cooper, R. (2005). Factors of employees’ effective voice in corporate goverance. Journal of Management and Governance, 9, 287-313.
 • Conlon, D. E., Meyer, C. J., Nowakowski, J. M. (2005). How does organizational justice affect performance, withdrawal, and counterproductive behavior? In Greenberg J, Colquitt J (Eds.), Handbook of organizational justice (pp. 301–327). Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum.
 • Gibson, R., & Singh, J. (2003). Wall of silence: The untold stories of the medical mistakes that kill and injure millions of Americans. Washington: Lifeline Press.
 • Erenler, E. (2010). Çalışanlarda sessizlik davranışının bazı kişisel ve örgütsel özelliklerle ilişkisi: Turizm sektöründe bir alan araştırması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gül, H., İnce, M., & Özcan, N. (2011). The relationship between workplace mobbing and burnout among academics at a Turkish university. Research Journal of International Studies, 18(1), 118-134.
 • Halis, M., Gökgöz, G.S. & Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 187-205
 • Harvey, E. (2004). Leadership and ethics. Executive Excellence, 8(87), 13-25
 • Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (1999). Five faces of trust: An empirical confirmation in urban elementary schools. Journal of School Leadership, 9, 184-208.
 • Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty
 • trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy & C. Miskel (Eds.), Theory and research
 • in educational administration (pp. 181-208). Greenwich, CT: Information Age.
 • Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizational climate index for high schools: Its measure and relationship to faculty trust. The High School Journal, 86(2), 38-49.
 • Kahya, C. (2015). Örgütsel sessizlik ve tükenmişlik sendromu ilişkisi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 523-546.
 • Knoll, M., & van Dick, R. (2013). Authenticity, employee silence, prohibitive voice, and the moderating effect of organizational identification. The Journal of Positive Psychology, 8(4), 346-360.
 • Liang, J., Farh, C. I., & Farh, J. L. (2012). Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination. Academy of Management Journal, 55(1), 71-92.
 • Milliken, F. J., & Morrison, E. W. (2003). Shades of silence: Emerging themes and future directions for research on silence in organizations. Journal of Management Studies, 40(6), 1563-1568.
 • Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40(6), 1453-1476.
 • Morrison, E.W., & Milliken, F.J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706-725.
 • Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2013). Changes in perceived supervisor embeddedness: Effects on employees’ embeddedness, organizational trust, and voice behavior. Personnel Psychology, 66(3), 645-685.
 • Ofori, G. (2009). Ethical leadership: Examining the relationships with full range leadership model, employee outcomes, and organizational culture. Journal of Business Ethics, 90(4), 533-547.
 • Perlow, L., & Williams, S. (2003). Is silence killing your company? Harvard Business Review, 81, 52-58.
 • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-370.
 • Premeaux, S. F., & Bedeian, A. G. (2003). Breaking the silence: The moderating effects of self‐monitoring in predicting speaking up in the workplace. Journal of Management Studies, 40(6), 1537-1562.
 • Qi, Y., & Ming-Xia, L. (2014). Ethical leadership, organizational identification and employee voice: Examining moderated mediation process in the Chinese insurance industry. Asia Pacific Business Review, 20(2), 231-248.
 • Özer, N., Demirtaş, H.; Üstüner, M. ve Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124
 • Sağlam, A. Ç. (2016). The effects of vocational high school teachers’ perceived trust on organizational silence. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 225-232.
 • Schaubroeck, J. M., Hannah, S. T., Avolio, B. J., Kozlowski, S. W., Lord, R. G., Treviño, L. K., Dimotakis, N., & Peng, A. C. (2012). Embedding ethical leadership within and across organization levels. Academy of Management Journal, 55(5), 1053-1078.
 • Smith, P. A., & Birney, L. L. (2005). The organizational trust of elementary schools and dimensions of student bullying. International Journal of Educational Management, 19(6), 469-485.
 • Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). Employee silence on critical work issues: The cross level effects of procedural justice climate. Personnel Psychology, 61(1), 37-68.
 • Tschannen-Moran, M. (2003). Fostering organizational citizenship: Transformational leadership and trust. In W. K. Hoy & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 157-179). Greenwich, CT: Information Age.
 • Tuna, M., Bircan, H. ve Yeşiltaş, M. (2012). Etik liderlik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-156.
 • Vakola, M., & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: An empirical investigation. Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of Applied Psychology, 94(5), 1275-1286.
 • Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yuanyi, W. L. C. K. C., & Guiyao, T. A. N. G. (2011). Transformational leadership and employee voice behavior: An examination of the mediating mechanisms. Chinese Journal of Management, 1, 0-11.
 • Zhang, Y., Huai, M. Y., & Xie, Y. H. (2015). Paternalistic leadership and employee voice in China: A dual process model. The Leadership Quarterly, 26(1), 25-36.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe NEGİŞ IŞIK

Yazar: Özlem PAŞA

Bibtex @ { esosder289656, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {135 - 144}, doi = {10.17755/esosder.289656}, title = {ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {PAŞA, Özlem and NEGİŞ IŞIK, Ayşe} }
APA NEGİŞ IŞIK, A , PAŞA, Ö . (2017). ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 135-144. DOI: 10.17755/esosder.289656
MLA NEGİŞ IŞIK, A , PAŞA, Ö . "ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 135-144 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289656>
Chicago NEGİŞ IŞIK, A , PAŞA, Ö . "ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 135-144
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Ayşe NEGİŞ IŞIK , Özlem PAŞA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289656 DO - 10.17755/esosder.289656 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 144 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289656 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289656 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Ayşe NEGİŞ IŞIK , Özlem PAŞA %T ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289656 %U 10.17755/esosder.289656
ISNAD NEGİŞ IŞIK, Ayşe , PAŞA, Özlem . "ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜNE GÜVEN DÜZEYLERİ VE OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN SERGİLENEN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 135-144. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289656