Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 60, Sayfalar 249 - 268 2017-01-25

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Gülşah KURTOĞLU [1] , Süleyman DOĞAN [2]

383 694

Bu araştırmanın amacı, bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programının beşinci sınıf öğrencilerinin duygusal yılmazlık düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak, ön  test - -son  test, deney-kontrol ve plasebo gruplu 3x2’lik karışık deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel işlemin uygulandığı gruba 20, plasebo grubuna 21 ve kontrol grubuna 19 öğrenci atanmıştır. Gruplar oluşturulduktan sonra deney grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen her biri 120 dakika süren 12 haftalık bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı bir psiko-eğitim programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde split-plot (karışık) desenlerde kullanılması uygun bir teknik olan “Tekrarlanmış Ölçümler için 2x3 İki Faktörlü ANOVA” tekniği kullanılmıştır. Farkın anlamlı çıkması durumunda, bu farkın hangi grupların ortalamaları arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Bonferroni testi uygulanmıştır. Ayrıca tekrarlı ölçümler için varyans analizi tekniğinin varsayımlarından olan kovaryans matrislerinin homojenliği, “Box Kovaryans Matrislerinin Denkliği” testi ile test edilmiştir. Araştırmada tüm analizler için anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı psiko-eğitim programına katılan öğrencilerin duygusal yılmazlık düzeylerinin, bu programa katılmayan öğrencilerin duygusal yılmazlık düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış, ileride yapılacak çalışmalar için konuyla ilgilenen araştırmacılara ve alanda çalışan uzmanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Barrett, P. M., Farrell, L. J., Ollendick, T. H., Dadds, M. (2007). Long-term outcomes of an Australian universal prevention trial of anxiety and depression symptoms in children and youth: An evaluation of the Friends Program. Erişim Tarihi: 04.07.2012 http://www. friendsrt.com/downloads/AbstractsUpdate.pdf .
 • Bernard, M. E. (2011). You can do it education. Erişim Tarihi: 16.06.2011 http:// www. you can do it education.com/reflectionsonemotional_files/ReflectionsOn Emotional.pdf.
 • Bernard, M. E., Froh, J. J., DiGiuseppe, R., Joyce, M. R., Dryden, W. (2010). Albert Ellis: Unsung hero of positive psychology. The Journal of Positive Psychology, 5(4), 302–310.
 • Bernard, M. E., Pires, D. (2006). Emotional resilience in children and adolescence: Implications for rational-emotive behavior therapy. Albert Ellis & Michael E. Bernard (Ed.), Rational emotive behavioral approaches to childhood disorders: Theory, practice and research içinde. New York: Springer.
 • Bickart, T. S., Wolin, S. (1997). Practicing resilience in the elementary classroom. Erişim Tarihi: 06.10.2012 http://projectresilience.com/article17.html.
 • Buttil-Leavy, S. (2009). School structures and instructional practices related to academic and social-emotional resiliency in at-risk students. Unpublished doctorate dissertation, Immaculata University, Pennsylvania.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegema.
 • Carter, J. C. (1998). The relationship between at-risk students’ resilience and dropout behavior. Unpublished doctorate dissertation, The University of North Carolina, Chapel Hill.
 • Cefai, C. (2008). Promoting resilience in the classroom: A guide to developing pupil’s emotional and cognitive skills. London: Jessica Kingsley.
 • Chan, M. H. (2008). Community violence and resilience among inner-city adolescents. Unpublished doctorate dissertation, The University of Toledo, Ohio.
 • Chappel, L. J. (2004). Building resilience: A study of the academic achievement, school attendance and self-concept of students in grades 3-5 who participated in a 21th century community learning center’s after school program. Unpublished doctorate dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill.
 • Cohen, E. (1998). Perceived social support as a protective factor in manifest and emotional resilience. Unpublished doctorate dissertation, Pace University, New York.
 • Conaway, C. A. (1982). A cognitive behavioral intervention procedure for anger management with emotionally disturbed adolescents. Unpublished doctorate dissertation, East Texas State University, Johnson City.
 • Cunningham, J. N. (2002). The influence of maternal emotional socialization on children’s psychological, social and academic competence the mediating effects of emotional understanding and emotional regulation. Unpublished doctorate dissertation, Virginia Commonwealth University, Virginia.
 • Dempsey, M. T. (1996). Coping and emotional regulation strategies in early adolescence: Relationship to behavioral functioning. Unpublished doctorate dissertation. The University of Texas, Austin.
 • Downey, J. A. (2002). Perspectives on educational resilience from children facing adversity. Unpublished doctorate dissertation, The University of Northern Colorado, Colorado.
 • Flach, F. F. (1997). Resilience: How to bounce back when the going gets tough. New York: Hatherleigh.
 • Fraenkel, J. R, Wallen N. E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw – Hill.
 • Friedberg, R. D., McClure, J. M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: The nuts and bolts. New York: The Guilford.
 • Gizir, C. A. (2004). Academic resilience: An investigation of protective factors contributing to the academic achievement of eight grade students in poverty. Unpublished doctorate dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Guides, R. N. (2004). Promoting resilience in at-risk youth: The development of a therapeutic model. Unpublished doctorate dissertation, Widener University, Chester.
 • Güney, S. (2000). Davranış bilimleri. Ankara: Nobel.
 • Gürgan, U. (2006). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yılmazlık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Hauser, S.T., Vieyra, M.A., Jacobson, A.M., & Wertlieb, D. (1985). Vulnerability and resilience in adolescence: Views from the family. Journal of Early Adolescence, 5, 81-100.
 • Hromek, R. (2005). Game time: Games to promote social and emotional resilience for children aged 4 to 14. London: Paul Chapman.
 • Hughes, D. M. (2002). The efficacy of an emotional regulation program for children with ADHD: Generalization differences between clinic and school applications. Unpublished master of arts thesis, Mount Saint Vincent University, Nova Scotia.
 • Jackson C. (1999). Factors that foster academic resilience in african american male middle school students from low socioeconomic, single-parent homes. Unpublished doctorate dissertation, The University of Alabama, Alabama.
 • Kaplan, P., Turner, S., Norman, E. (1996). Promoting resilience strategies: A modified consultation model. Social Work Education, 18(3), 158-169.
 • Kennedy, D. V. (1999). Effects of marital conflict on children’s adjustment: The role of emotional regulation. Unpublished doctorate dissertation, Auburn University, Alabama.
 • Kim, Y. H. (2006). Rebounding from learned helplessness: A measure of
 • academic resilience using anagrams. Unpublished doctorate dissertation, The Chicago School of Professional Psychology, Illinios.
 • Köroğlu, E. (2011). Bilişsel davranışçı psikoterapiler: Temel kavramlar, temel yaklaşımlar. Ankara: HYB.
 • LaBillois, J. M. (2003). Anxiety in school-aged children: An examination of the role of emotional regulation and stylistic approaches to parenting and teaching. Unpublished master of arts thesis, Mount Saint Vincent University, Ottawa.
 • Landy, S. (2002). Pathways to competence: Encouraging healthy social and emotional development in young children. Baltimore MD: Brookes.
 • Lumpkin, P. W. (1998). Group cognitive behavioral therapy for heterogeneous anxiety disorders in children and adolescents: A multiple baseline study. Unpublished doctorate dissertation, Florida International University, Florida.
 • Mahoney, M. L. (2006). The prediction of moral reasoning: The role of empathy and emotional regulation. Unpublished doctorate dissertation, Loma Linda University, California.
 • Makris, H. P. (1999). Educational resilience: Mediating factors of adolescents’ adversity. Unpublished doctorate dissertation, The University of Chicago, Illinios.
 • Martin, A. J., Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students’ everyday academic resilience. Journal of School Psychology, 46, 53-83.
 • Mirkiani, A. (2007). Toward Understanding Academic Risk and Resilience: A Social Capital Perspective. Unpublished doctorate dissertation, University of Southern California, California.
 • Morales, E. E. (2000). A contextual understanding of the process of educational resilience: High achieving dominican american students and the resilince cycle. Innovative Higher Education, 25(1), 7-22.
 • Nickerson, K. F. (2003). Anger in adolescents: The effects of a brief cognitive-behavioral anger management training program for reducing attitudinal and behavioral expressions of anger. Unpublished doctorate dissertation, Capella University, Minnesota.
 • Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (5th ed). New York: McGraw-Hill.
 • Petit, J. A. (1998). The effects of an anger management program on aggressive adolescents: A cognitive behavioral approach. Unpublished doctorate dissertation, The University of New Orleans, Los Angeles.
 • Pires, D. (2004). The effects of cognitive behavioral emotional resilience program on the emotional resilience, social competence and school adjustment of elementary school students. Unpublished master of arts in education dissertation, California State University, Long Beach.
 • Prince Embury, S. (2007). Resiliency scales for children and adolescents: A profile of personel strengths manual. San Antonio: PsychCorp Harcourt.
 • Raney, T. J. (1998). The relationship between emotions, moral reasoning and rule violations in early adolescence. Unpublished doctorate dissertation, University of Nebraska, Nebraska.
 • Resilience (2005). Oxford Dictionary of English. Oxford: Oxford University
 • Ricci, L. L. (2006). Effects of cognitive restructuring with desensitization for anger reduction in adolescent boys. Unpublished doctorate dissertation, Hofstra University, New York.
 • Robinson, T. R. (1999). Effects of teaching adolescent students a cognitive behavioral intervention and of treatment intensity on behavioral responses to anger. Unpublished doctorate dissertation, University of Florida, Florida.
 • Rutter, M. (2007). Resilience, competence and coping. Child Abuse & Neglect, 31, 205-209.
 • Rutter, M. (1985). Resilince in the face of adversity protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598-611.
 • Saarni, C. (1999). The development of emotional intelligence. New York: Guilford.
 • Sacker, A., Schoon, I. (2007). Educational resilience in later life: Resources and assets in adolescence and return to education after leaving school at age 16. Social Science Research, 36, 873-896.
 • Schermeller Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness of fit measures. Methods of Psychological Research, 8, 23-74.
 • Snyder, K. V. (1999). Anger management for adolescents: Efficacy of a short-term cognitive behavioral intervention. Unpublished doctorate dissertation, Fordham University, New York.
 • Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el Kitabı (13. Baskı). Ankara: Anı.
 • Stallard, P., Simpson, N., Anderson, S., Carter, T., Osborn, C., Bush, S. (2005). An evaluation of the Friends Programme: A cognitive behaviour therapy intervention to promote emotional resilience. Archives of Disease in Childhood, 90, 1016-1019.
 • Stirling Council Educational Psychology Service (2007). The impact of the FRIENDS Programme on children’s anxiety, low mood and self esteem: A replication study in a Scottish setting. Erişim Tarihi: 04.07.2012 http:// www. scotland. gov. Uk /Resource /Doc/1049 /0086487.pdf.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: Harper Collins College.
 • Tamaki, S. (1995). The effectiveness of a prosocial skills/anger control
 • program involving adolescents with behavior problems. Unpublished master thesis, Regina University, Saskatchewan.
 • Taylor, S. Y. (2007). Academic resilience in african american students: A study of recovery from proximal risk. Unpublished doctorate dissertation, Emory University, Georgia.
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 297-306.
 • Thompson, R. A. (2006). Nurturing future generations: Promoting resilience in children and adolescents through social, emotional and cognitive skills. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Torre, A. (2004). Academic resilience and perception of risks. Unpublished doctorate dissertation, The Rossier School of Education University, Southern California.
 • Waller, M. (2001). Resilience in ecosystemic context: Evolution of concepts. American Journal of Orthopsychiatry, 7(3), 290-297.
 • Werner, E., & Smith, R. (1982). Vulnerable but invincible: A study of resilient children. New York: McGraw-Hill.
 • White, L. (2008). An investigation of emotion regulation, social skills and academic readiness in low-ıncome preschool children. Unpublished doctorate dissertation, Catholic University of America, Washington.
 • Vaslow, M. A. (2000). Educational resiliency: The effects of motivation on academic achievement. Unpublished doctorate dissertation, Tulane University, New Orleans.
 • Volk-Stowell, R. T. (2004). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and conduct problems: Attachment, emotional regulation and self-concept. Unpublished doctorate dissertation, Allient International University, California.
 • Yılmazlık (2005). Büyük Türkçe Sözlük (15. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülşah KURTOĞLU

Yazar: Süleyman DOĞAN

Bibtex @ { esosder289666, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {249 - 268}, doi = {10.17755/esosder.289666}, title = {BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Süleyman and KURTOĞLU, Gülşah} }
APA KURTOĞLU, G , DOĞAN, S . (2017). BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 249-268. DOI: 10.17755/esosder.289666
MLA KURTOĞLU, G , DOĞAN, S . "BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 249-268 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/27535/289666>
Chicago KURTOĞLU, G , DOĞAN, S . "BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 249-268
RIS TY - JOUR T1 - BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ AU - Gülşah KURTOĞLU , Süleyman DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.289666 DO - 10.17755/esosder.289666 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 268 VL - 16 IS - 60 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.289666 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289666 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ %A Gülşah KURTOĞLU , Süleyman DOĞAN %T BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 60 %R doi: 10.17755/esosder.289666 %U 10.17755/esosder.289666
ISNAD KURTOĞLU, Gülşah , DOĞAN, Süleyman . "BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 60 (Ocak 2017): 249-268. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.289666