Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 428 - 447 2017-04-01

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mükerrem AKBULUT TAŞ [1] , Mahinur COŞKUN [2]

250 231

Üniversite öğrencilerinin demokrasi kavramı ile ilgili sınıflama davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bu araştırmada, öğrencilerin sınıflama davranışları demokrasi kavramının örneklerini, örnek olmayanlarını ayırt etme ve terim bilgisi yönünden incelenmiştir. Araştırma, betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen eğitim fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasından toplam 838 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin yanıtlarını yazarak belirtmelerini gerektiren kısa cevaplı bir test kullanılmıştır. Elde edilen nitel veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Nicel veriler, betimsel istatistik, iki faktörlü varyans analizi, Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin demokrasi kavramının örneklerini doğru olarak sınıflayabildiği, buna karşılık örnekolmayanlarını doğru olarak ayırt etme puanlarının ortalamasının çok düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, iktisadi ve idari bilimlerde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin demokrasinin örnekleri arasında daha doğru olarak genelleme yapabildikleri ve demokrasinin örnekleri ile örnekolmayanlarını daha doğru biçimde ayırt edebildikleri saptanmıştır. Araştırma sonuçları temel alınarak, öğretim sürecinde demokrasi kavramının yalnızca örneklerine değil, örnekolmayanlarına da yer verilmesi; örnekolmayanların türsel kavramların örneklerinden seçilmesi ve demokrasinin türsel kavramlarıyla birlikte öğretilmesi önerilebilir.
 • Kaynakça
 • Akbulut-Taş, M. (2010). Kavram ve genelleme yapısının doğrudan öğretiminin ve örtük olarak öğrenilmesinin sınıflama ve açıklama davranışına sınıflama ve açıklama davranışının kalıcılığına ve transfere etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Adeyemi, M. B. (2002). An investigation into the status of the teaching and learning of the concept of democracy at the junior secondary school level in Botswana. Educational Studies, 28(4).
 • Aleskerov, A. (2007). Eski sosyalist ülkelerde siyasi rejim değişmeleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Akın. U., ve Özdemir. M. (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Eğitim bilimleri fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183-198.
 • Akşehirli, S. (2008). Edebiyat öğretiminde terim sorunu. Yayınlanmamış doktora tezi. Ege Üniversitesi. İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Ayas, A., Özmen. H., ve Coştu, B. (2002) Lise öğrencilerinin buharlaşma kavramı ile ilgili anlamlarının belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14. 74-84.
 • Ayyıldız, Y., ve Tarhan, L. (2012). Kimyasal reaksiyonlar ve enerji ünitesinin öğrenilmesinde etkin kavramlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42,72-83.
 • Berkant, H. G., ve Atmaca, Y. (2013). Altıncı ve yedinci sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının insan hakları ve demokrasi kavramları açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12, p. 179-198
 • Birinci-Konur, K., ve Ayas, A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama seviyeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1). 83-90.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5.Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Carr, P. R. (2006). Democracy in the classroom? Academic Exchange Quarterly, 10(2).
 • Coşkun, M. (1999). Ögeleri belirleme kuramına dayalı kavram öğretiminin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Çuhadar, A. (2006). Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinin demokrasi anlayışlarının siyasal toplumsallaşma bağlamında cinsiyet, bilim alanı, akademik aşama ve siyasal katılımcılık değişkenleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Dahl. A. R. (2001). Demokrasi üstüne (1.bs). (B. Kadıoğlu, Çev.). Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Doğan. O. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “bir ülke bir bayrak” ünitesindeki kavramların öğrenilmesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Doğanay. A (2008). What does democracy mean to 14-year-old Turkish children? A comparison with results of the 1999 IEA civic education study. Research Papers in Education, 25(1), 51-71.
 • Domjan, M. (2004). Koşullanma ve öğrenmenin temelleri (H. Çetinkaya, 2.basımdan Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:28. (Orijinal baskı, 2000).
 • Economist Intelligence Unit [EIU] (2010). Democracy index. http://www.eiu.com/democracy. Erişim tarihi:05.04.2011.
 • Erbaş. A. K., Çetinkaya, B., ve Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karşılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgıları. Education and Science, 34. 152.
 • Ercan, B. (2010). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin tam sayı kavramı ile ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Fidan. N. (2009). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde geçen “demokrasi ve cumhuriyet” kavramlarıyla ilgili bilgilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Geçit, Y., ve Gençer, G. (2010). Meslek lisesi 10.sınıf öğrencilerinin coğrafya öğretim programındaki bazı kavramları algılama düzeyleri ve kavram yanılgıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November. Antalya-Turkey.
 • Glaeser, E. L., Ponzetto, G., & Shleifer, A. (2006). Why does democracy need education? NBER WorkingPaper No. 12128.
 • Göze, A. (2009). Siyasal düşünceler ve yönetimler (Gözden geçirilmiş 12. bs). İstanbul: Beta yayınları.
 • Gözler, K. (2007). Anayasa hukukuna giriş genel esaslar ve Türk anayasa hukuku (11. bs). Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Grant, L. K. (2004). Teaching positive reinforcement on the internet. Teaching of Psychology, 31(1), 69-71.
 • Habiboğlu, E. (2009). İlköğretim 5. ve 6. sınıf sosyal bilgiler dersindeki “cumhuriyet” ve “demokrasi” kavramlarıyla ilgili içerik öğelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Helwing, C. C. (1998).Children’s conceptions of fair goverment and freedom of speech. Child Development, 69(2), 518-531.
 • Heywood, A. (2015). Siyasetin temel kavramları (2. bs). (H. Özler, Çev.). Ankara: Adres Yayınları. (Orijinal baskı, 2000).
 • Husfeldt, V., & Nikolova, R. (2003). Students’ Concepts of Democracy. European Educational Research Journal, 2 (3) 396-408.
 • Kattmann, U. (2001). Aquatics, flyers, creepers and terrestrials-students’conceptions of animal classification. Journal of Biological Education, 35(3).
 • Kaldırım, E. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3),143-162.
 • Karaca, E. (2008).Yazılı metinlerde içerik düzenlemenin öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Kılıç, F. (2007). Kavramların öğretiminde kavramın içerik öğelerinin açıklanmasının akademik başarıya etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2). 145-161.
 • Kılıç, D. (2010). Changes in democratic attitudes of trainee teachers over time. Social Behavior and Personality, 38(9), 1211-1218.
 • Klausmeier, H. J., & Feldman, K.V. (1975). Effects of a definition and a varying number of examples and nonexamples on concept attainment. Journal of Educational Psychology, 67(2), 174-178.
 • Kodaz, N. (2009). İçerik düzenlemesi yapılmış metinlerin öğrencilerin cumhuriyet ve demokrasi kavramlarını öğrenmelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Koray, Ö., Akyaz, N., ve Köksal, M. S. (2007). Lise öğrencilerinin “çözünürlük” konusunda günlük yaşamla ilgili olaylarda gözlenen kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15. 1.
 • Koray, Ö., Özdemir, M., ve Tatar, N. (2005). İlköğretim öğrencilerinin “birimler” hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: kütle ve ağırlık örneği. İlköğretim-Online, 4(2), 24-31.
 • Lijphart, A. (tarihsiz). Çağdaş demokrasiler (E. Özbudun ve E. Onulduran, Çev.). Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Linz, J. J. (2008). Totaliter ve otoriter rejimler (E. Özbudun, Çev.). Ankara: Liberte yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı (5. bs). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. No: 5032.
 • Merrill, M. D., Tennyson, R. D., & Posey, L. O. (1992). Teaching concepts: An instructional design guide (2nd ed.). Englewood Cliffs. NJ: Educational technology publications.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
 • Mirskii, G. (2003). Did totalitarianism disappear together with the twentieth century? Russian Social Science Review, 44(5), 32-58.
 • Montero, C. C. (2010. January). Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the member states. http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/rights/studies/docs/memory_of_crimes_en.pdf Erişim tarihi: 28.02.2011.
 • Özbudun, E. (2011). Otoriter rejimler, seçimsel demokrasiler ve Türkiye (1.bs). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları no:336.
 • Parker, W. C. (2005). Social studies in elementary education (12th.ed). Upper Saddle River. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Parlak, B., ve Caner, C. (2005). Karşılaştırmalı siyasal ve yönetsel yapılar (1. bs). İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Puddington, A. (2011). Freedom in the world 2011: The authoritarian challenge to democracy. http://www.freedomhouse.org. Erişim tarihi: 28.02.2011.
 • Roskin, M. G., Cord, R.L., Medeiros, J.A., & Jones, W. S. (2015). Siyaset bilimi: Bir giriş (2. bs). (A. Yayla, 12. baskıdan Çev.). Ankara: Adres Yayınları, (Orijinal baskı, 2005).
 • Sayılı, A. (1978). Bilim ve öğretim dili olarak Türkçe. Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe. XXIII, ss. 325-599. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Stains, M., & Talanquer, V. (2008). Classification of chemical reactions: Stages of expertise. Journal of Research In Science Teaching. 45(7). 771–793.
 • Taşlıdere. E., Korur. F., ve Eryılmaz. A. (2012). Kavram yanılgılarının üç-aşamalı sorularla farklı bir şekilde değerlendirilmesi. Kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/. Erişim tarihi: 9.08. 2012.
 • Tennyson. R. D., & Cocchiarella, M. J. (1986). An empirically based instructional design theory for teaching concepts. Review of Educational Research, 56(1), 40-71.
 • Tennyson. R. D., & Park, O. (1980). The teaching of concepts: A review of instructional design research literature. Review of Educational Research, 50(1), 55-70.
 • Thompson, M. R. (2002). Totalitarian and post-totalitarian regimes in transitions and non-transitions from communism. Politics, Religion & Ideology, 3(1). 79-106.
 • Yükselir, A. (2006). İlköğretim altıncı sınıf sosyal bilgiler programında geçen kavramların kanımı ve kalıcılığında kavram analizi yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Yürük, N., ve Çakır, Ö. S. (2000). Lise öğrencilerinde oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda görülen kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 185-191.
 • https://www.cukurova.edu.tr
 • https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2011
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mükerrem AKBULUT TAŞ

Yazar: Mahinur COŞKUN

Bibtex @ { esosder304684, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {428 - 447}, doi = {10.17755/esosder.304684}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {AKBULUT TAŞ, Mükerrem and COŞKUN, Mahinur} }
APA AKBULUT TAŞ, M , COŞKUN, M . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 428-447. DOI: 10.17755/esosder.304684
MLA AKBULUT TAŞ, M , COŞKUN, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 428-447 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304684>
Chicago AKBULUT TAŞ, M , COŞKUN, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 428-447
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mükerrem AKBULUT TAŞ , Mahinur COŞKUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304684 DO - 10.17755/esosder.304684 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 428 EP - 447 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304684 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304684 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mükerrem AKBULUT TAŞ , Mahinur COŞKUN %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304684 %U 10.17755/esosder.304684
ISNAD AKBULUT TAŞ, Mükerrem , COŞKUN, Mahinur . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KAVRAMI İLE İLGİLİ SINIFLAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 428-447. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304684