Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 534 - 550 2017-04-01

ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA

Sinem DİNÇOL ÖZGÜR [1] , Zühal ODABAŞI [2] , Ümit Işık ERDOĞAN [3]

248 678

Bu çalışmada kimya öğretmen adaylarını kimya laboratuvar uygulamaları ile öğretmenlik mesleğine hazırlamak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kimya laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı bilgilerine etkisi incelenmiş; ayrıca öğretmen adaylarının kimya laboratuvar uygulamaları sürecine ve bu sürecin onlara katkılarına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmada tek grup ön test-son test araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören son sınıf öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Kimya Laboratuvarı Bilgi Testi” ve açık uçlu genel bir soru kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kimya laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kimya laboratuvar bilgilerinde artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Adayların kimya laboratuvar uygulamaları süreci ve onlara katkılarına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise uygulamaların kendilerine laboratuvar bilgi ve becerileri ile öğretmenlik mesleği açısından olumlu katkıları olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.

 • Akdeniz, A. R., Çepni, S. & Azar, A. (1998). Fizik öğretmen adaylarının laboratuvar kullanım becerilerini geliştirmek için bir yaklaşım. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. KTÜ, 23 – 25 Ekim 1998, Trabzon. s.118-125.
 • Akgün, Ş. (1995). Fen bilgisi öğretimi (5. Baskı). Ankara.
 • Appleton, K. (2002). Science activities that work: Perceptions of primary school teachers. Research in Science Education, 32(3), 393-410.
 • Ayas, A., Akdeniz, A.R. ve Çepni, S. (1994). Fen bilimlerinde laboratuvarın yeri ve önemi-I. Cağdaş Eğitim Dergisi, 204, 21-25.
 • Aydoğdu, C. (1999). Kimya laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35.
 • Backus, L. (2005). A year without procedures. The Science Teacher, 72(7), 54-58.
 • Beach, D.H. & Stone, H.M. (1988). Provocative opinion: Survival of the high school chemistry lab. Journal of Chemical Education, 65 (7), 619-620.
 • Böyük, U., Demir, S. Ve Erol, M. (2010). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar çalışmalarına yönelik yeterlik görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı (TUBAV) Bilim Dergisi, 3(4), 342-349.
 • Brown, P.L., Abell, S.K., Demir, A. & Schmidt, F.J. (2006). College science teachers’ views of classroom inquiry. Science Education, 90 (5), 784-802.
 • Cheung, D. (2007). Facilitating chemistry teachers to implement inquiry-based laboratory work. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(1), 107-130.
 • Cohen, J.W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Coştu, B., Ayas, A., Çalık, M., Ünal, S. ve Karataş, F.Ö. (2005). Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 65-72.
 • Değirmençay, Ş. A. (2000). Fizik öğretmenlerinin laboratuvar becerileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Demirci, B. (1993). Çağdaş fen bilimleri eğitimi ve eğitimcileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 155-160.
 • Domin, D.S. (2007). Students’ perceptions of when conceptual development occurs during laboratory instruction. Chemistry Educational Research and Practice, 8(2), 140-152.
 • Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun,E., & Akyıldız, M. (2011). Students’ views on laboratory applications: Izmir sample. Elementary Education Online, 10(3), 1208–1226.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. Sixth Edition, Boston: McGraw-Hill.
 • Freedman, P. M. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 34, 343-357.
 • Gay, L.R., & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Sixth Edition. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Güneş, M.H., Şener, N., Topal-Germi, N. ve Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11.
 • Hofstein, A. & Lunetta, V.N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217.
 • Hofstein, A., Levi-Nahum,T. & Shore, R. (2001). Assessment of the learning environment of inquiry- type laboratories in high school chemistry. Learning Environments Research, 4, 193-207.
 • Hofstein, A. & Lunetta V.N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88 (1), 28-54.
 • Jones, M.E., Gott, R. & Jarman, R. (2000). Investigations as part of the key stage 4 science curriculum in Northern Ireland. Evaluation & Research in Education, 14 (1), 23-37.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, 1-13.
 • Kayatürk, N., Geban, Ö. ve Önal, A. (1995). Genel lise programında yer alan kimya konularıyla ilgili derslerin müfredatlarının incelenmesi ve ders geçme sisteminin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 9-13.
 • Kocakülah, A. ve Savaş, E. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayız Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-28.
 • Lagowski, J.1. (1989). Reformatting the laboratory. Journal of Chemical Education, 66(1), 12- 14.
 • Lawson, A. (1995). Science teaching and the development of thinking. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Mc Donnell, C., O'Connor, C. & Seery, M. K. (2007) Developing practical chemistry skills by means of student-driven problem based learning mini-projects. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 130-139.
 • MEB (1995). Eğitim araştırmaları-gösterim için fen laboratuvarları. TC. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Ankara.
 • Nakiboğlu, C. (2000). Derslerinde laboratuvarı etkin kullanabilen kimya öğretmeni yetiştirme modeli. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Onsekiz Mart Üniversitesi, 10 – 12 Mayıs 2000, Çanakkale. s.755- 758.
 • Nakiboğlu, C. ve Sarıkaya, Ş. (1999). Ortaöğretim kurularında kimya derslerinde görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumlarının değerlendirilmesi. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 395-405.
 • Nakiboğlu, C. ve Sarıkaya, Ş. (2000). Kimya öğretmenlerinin derslerinde laboratuvar kullanımına mezun oldukları programın etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8 (1), 95-106.
 • Odubunmi, O. & Balogun, T.A. (1991). The effect of laboratory and lecture teaching methods on cognitive achivement in ıntegrated science. Journal of Research in Science Teaching, 28(3), 213-224.
 • Shulman, L.D. & Tamir, P. (1973). Research on teaching in the natural sciences. In Travers R. M. W. (Eds.), Second handbook of research on teaching. Chicago: Rand McNally.
 • Taitelbaum, D., Mamlok-Naaman, R., Carmeli,M. & Hofstein, A. (2008). Evidence for teachers’ change while participating in a continuous professional development programme and implementing the inquiry approach in the chemistry laboratory. International Journal of Science Education, 30 (5), 593-617.
 • Temel, H., Oral, B. ve Avanoğlu, Y. (2000). Kimya öğretmenlerinin deneye yönelik tutumları ile titrimetri deneylerini planlama ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim, 264, 32- 38.
 • Tezcan, H. ve Bilgin, E. (2004). Liselerde çözünürlük konusunun öğretiminde laboratuvar yönteminin ve bazı faktörlerin öğrenci başarısına etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 175-191.
 • Uluçınar, Ş., Cansaran, A. ve Karaca, A. (2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 465-475.
 • Üstüner, I.Ş., Ersoy, Y. & Sancar, M. (2000). Fen / Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ve sempozyumlardan beklentileri. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 6 – 8 Eylül 2000, Ankara.
 • YÖK/ Dünya Bankası (1997). Kimya öğretimi. Ankara.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinem DİNÇOL ÖZGÜR

Yazar: Zühal ODABAŞI

Yazar: Ümit Işık ERDOĞAN

Bibtex @ { esosder304691, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {534 - 550}, doi = {10.17755/esosder.304691}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Ümit Işık and ODABAŞI, Zühal and DİNÇOL ÖZGÜR, Sinem} }
APA DİNÇOL ÖZGÜR, S , ODABAŞI, Z , ERDOĞAN, Ü . (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 534-550. DOI: 10.17755/esosder.304691
MLA DİNÇOL ÖZGÜR, S , ODABAŞI, Z , ERDOĞAN, Ü . "ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 534-550 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304691>
Chicago DİNÇOL ÖZGÜR, S , ODABAŞI, Z , ERDOĞAN, Ü . "ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 534-550
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA AU - Sinem DİNÇOL ÖZGÜR , Zühal ODABAŞI , Ümit Işık ERDOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304691 DO - 10.17755/esosder.304691 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 534 EP - 550 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304691 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304691 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA %A Sinem DİNÇOL ÖZGÜR , Zühal ODABAŞI , Ümit Işık ERDOĞAN %T ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304691 %U 10.17755/esosder.304691
ISNAD DİNÇOL ÖZGÜR, Sinem , ODABAŞI, Zühal , ERDOĞAN, Ümit Işık . "ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 534-550. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304691