Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 61, Sayfalar 602 - 610 2017-04-01

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşegül ULUTAŞ [1]

272 767

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuk kitaplarındaki resimlerin çocuğa göreliğinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Malatya il merkezindek[1]i anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenleri oluşturmakta; örneklemini evren içerisinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 38 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Verileri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu, verileri analiz etmek için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama  aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun resimlerin içeriği açıkça ortaya koyduğunu, resmin içeriğin en ince ayrıntısına kadar vurgu yaptığını, içerikle uyumlu, açık ve anlaşılır olduğunu belirttikleri;  sanatsal değerin resimlere yansıtıldığını, estetik kaygının ön planda tutulduğunu, sanatsal yanının ağır bastığını, resimlerin canlı olduğunu belirttikleri görülmüştür.

 


 

 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kutlu, S. (2011). Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Resimlerin Çocuğa Göreliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Demirel, Ş. (2010). Çocuk, Çocuğun GelişimÖzellikleri, İhtiyaçları ve İlgi Alanları. (Şener Demirel, Ed.), Edebî Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Şimşek, T. (2007). Çocuk Edebiyatı. Konya: Suna Yayınları.
 • Polat, Ö. (2010). Aktif Öğrenme. (Rengin Zembat, Ed.), Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güven, G. ve Efe Azkeskin, K. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim. (İbrahim H. Diken, Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Seven, S. (2010). Çocuk Kitapları. (Şener Demirel, Ed.), Edebî Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dağlıoğlı, H. E. (2008). Okul Öncesi Öğretmeninin Özellikleri ve Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirme. (G. Haktanır Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, E. (2005). Okul Öncesi Eğitim Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri için Uygulama Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Işıtan, S. ve Gönen M. (2006). “Resimli Çocuk Kitaplarının Benlik Kavramıyla İlgili Konuları İçermesi Yönünden İncelenmesi”. 2.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Ankara, 04-06 Ekim).
 • Dilidüzgün, S. (2008). Okulöncesinde Çocuk Edebiyatı. “Okulöncesi Çocuk Anlatıları”. (Güneş, Z, Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Abacı, O. (2003). Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Resimli Çocuk Kitapları ve Görsel Algı. Erken Çocuklukta. (Müzeyyen Sevinç, Ed.). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
 • Tekin, A. K., ve Tekin, G. (2006). Parents' knowledge level about the picture books they use for children. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 159–168.
 • Tuğrul, B. (2002). 4-10 Yaş Grubunda Çocukları Olan Ailelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin ve Tutumlarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 21-30.
 • Kirici, M. (2008). 6 yaş Grubu Çocukların Geri Anlatımlarında Resimli ve Resimsiz Kitap Okumanın Etkisinin İncelenmesi. III. Ulusal Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresinde sunulan bildiri, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Ganea, P. A., Pickard, M. B., ve DeLoache, J.S. (2008). Transfer Between Picture Books and The Real World By Very Young Children. Journal of Cognition and Development. 9 (1), 46-66.
 • House, C. A., ve Rule, A. C. (2005). Preschoolers’ ideas of what makes a picture book illustration beautiful. Early Childhood Education Journal. 32(5), 283–290.
 • Dağlıoğlu, H. E. ve Çakmak Ç., Ö. (2009). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Yayınlanan Hikâye Kitaplarının Şiddet ve Korku Öğeleri Açısından İncelenmesi. Türk Kütüphaneciliği. 23(3), 510-534.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2003). Qualitative Research for Education: An Introduction the Theories and Methods. NewYork: Pearson Education Group.
 • Özer, A. (2006). Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin “Çocuğa Göreliği”, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 425-432.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK Çocuk Kitaplığı Dizisindeki Kitapların Dış Yapısal ve İç Yapısal Olarak İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 12-27.
 • Özgider, S.D. (2010). Türkiye ve Ingiltere’de Çok Satilan Çocuk Kitaplarinin Biçimsel Ve Içerik Özellikleri Açisindan Karşilaştirilmasi, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kara, C. (2012). Çocuk kitabı seçiminde resimlemelerle ilgili olarak ebeveynin dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar, Batman University Journal of Life Sciences, 1,(1), 225-232.
 • Ünlü Çetin, Ş. ve Cir, Ö. (2016). Farklı Kültürlerdeki Çocuk Kitaplarının Resimlendirme Tekniklerinin ve Görsel Özelliklerinin İncelenmesi, Başkent University Journal Of Education, 3, (1), 1-12.
 • Sever, S. (1995). Çocuk kitaplarında bulunması gereken yapısal ve eğitsel özellikler, Abece, (107), 14-15.
 • Veziroglu, M., ve Gönen, M. (2012). Review of the Eligibility of Picture Books to the Acquisitions of the Preschool Education Program of the Ministry of National Education. Egitim ve Bilim, 37 (163), 226-238.
 • Tuğrul, B. ve Feyman, N. (2006). Okul öncesi çocukları için hazırlanmış resimli öykü kitaplarında kullanılan temalar, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 287-392.
 • Erdal, G. (2006). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Çocuk Kitaplarının Resimlerine Genel Bakış, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 405-412.
 • Işıtan, S. ve Gönen, M. (2006). Resimli çocuk kitaplarının benlik kavramı ile ilgili konuları içermesi yönünden incelenmesi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 413-420.
 • Kaya, İ. (2006). Çocuk kitabı resimlerinde estetik boyut, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 421-424.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşegül ULUTAŞ

Bibtex @ { esosder304697, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {602 - 610}, doi = {10.17755/esosder.304697}, title = {OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ULUTAŞ, Ayşegül} }
APA ULUTAŞ, A . (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (61), 602-610. DOI: 10.17755/esosder.304697
MLA ULUTAŞ, A . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 602-610 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28556/304697>
Chicago ULUTAŞ, A . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 602-610
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ayşegül ULUTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304697 DO - 10.17755/esosder.304697 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 602 EP - 610 VL - 16 IS - 61 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304697 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304697 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ayşegül ULUTAŞ %T OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 61 %R doi: 10.17755/esosder.304697 %U 10.17755/esosder.304697
ISNAD ULUTAŞ, Ayşegül . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 61 (Nisan 2017): 602-610. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304697