Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 62, Sayfalar 756 - 769 2017-07-01

ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ

Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN [1] , Fidan KORKUT OWEN [2]

362 1158

Bu çalışma, ön ergenlik dönemindeki çocukların kendilik değerini geliştirmeye yönelik Kendilik Değerini Geliştirme Programı ve Sosyal ve Duygusal Eğitim Programının etkililiğini ortaya koymayı amaçlayan, 4x3 (4 grup; deney1, deney 2, plasebo, kontrol grubu; 3 ölçüm; ön test, son test, izleme testi) ölçüm modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın denek grubunu, Ankara’da bir ilköğretim okulundaki beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Her grupta kendilik değeri düşük sekiz kişi ve kendilik değeri yüksek iki kişi olmak üzere toplam 10 öğrenci yer almaktadır. Gruplara ön test, son test ve izleme testi olarak uygulanan Harter’in Çocuklar İçin Kendilik Algısı Profili puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Tekrarlı Ölçümler için Varyans Analizi ile sınanmıştır. Analiz sonrasında gruplar arası etkileşimin ve temel etkinin kaynağını bulmak amacıyla Bonferoni Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kendilik Değerini Geliştirme Programı ve Sosyal Duygusal Eğitim Programı alan öğrencilerin genel kendilik değeri puanlarının kontrol grubuna göre manidar düzeyde yükseldiği ve bu etkinin uzun süreli olduğu bulgusu elde edilmiştir. Araştırma bulguları, daha önceki benzer alanlarda yapılan araştırma bulgularıyla birlikte tartışılıp yorumlanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda geleceğe yönelik olarak araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Kendilik değeri, kendilik değeri geliştirme programı, sosyal ve duygusal eğitim programı
 • Aksaray, S. (2003). Ergenlerde benlik saygısı geliştirmede beceri eğitimi ve aktivite merkezli programların etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adana: Çukurova Ü.
 • Baumeister, R. F.,Campbell, J. D., Krueger, J. I. &Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause beter performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.
 • Casel Guide (2015). Effective social and emotional programs. Middle and high school edition. http://secondaryguide.casel.org/casel-secondary-guide.pdf
 • Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco, CA: W. H. Freemanand Company.
 • Dalgas-Pelish, P. (2006). Effects of a self-esteem intervention program on school-age children. Pediatric Nursing, 8, 341-349.
 • DiPaula A. & Campbell J.D. (2002) Self-esteem and persistence in the face of failure. Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 711-724.
 • Ellias, M.J. & Weissberg, R. (2000). Primary prevention: Educational approach to enhance social emotional learning. The Journal of School Health 70 (5), 186-90.
 • Emeç, T. (2002). Psikoloji ders notları.saimylmz@hotmail.com
 • Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E. (2003). How to design and evaluate research in education (5.ed.). New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.
 • Furnham, A. & Cheng, H. (2000). Perceived parental behavior, self-esteem and happiness. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35, 463-470.
 • Gabay, R. (1996). Çocuklarda benlik sisteminin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Ü.
 • Güloğlu, B. (1999). The effect of self esteem enrichment program on the self esteem level of elementary school students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ. Ankara.
 • Gürkan, H.K. (1990). Üniversite öğrencilerinde kendilik saygısı ile depresyon ve anksiyete ilişkilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Antalya: Akdeniz Ü.
 • Gürpınar Akan, A. (2001). 7-12 yaş çocuklarında görülen uyum ve davranış bozuklukları ve benlik saygısı ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ü. İstanbul.
 • Harter S. (1985). Manual for the Self-perception Profile for Children. Denver, CO: University of Denver.
 • Harter, S. (1990). Processess underlying adolescent self concept formation. From childhood to adolescence. Newbury CA: Sage.
 • Harter, S. (1993). Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents. (R. Baumeister Ed.), Self-esteem: The Puzzle of Low Self-regard (pp. 87–111). New York: Plenum Press.
 • Harter, S. A. (1999). The Construction of the Self: A Developmental Perspective. New York: The Guilford Press.
 • Hattie,S. (1992). Self-Concept. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • İlkin, Z. (1994). İlkokul çağındaki çocuklarda kendilik algısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Jurich, A.P. & Collins, O.P. (1996). 4-H night at the movies: A program for adolescents and their families. Adolescence, 31(124), 863-875.
 • Kabakçı, Ö. M. ve Korkut, F. (2008). 6-8. sınıftaki öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(148), 77-86.
 • Karacan Özdemir, N. (2016). Deneysel bir çalışma: Bibliyopsikolojik danışmaya dayalı özgüven geliştirme programının 6. sınıf öğrencilerinin özgüven düzeylerine etkisi. İlköğretim Online, 15(1), 136-147. doi:http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.59570
 • King, K. A.;Vidourek, R. A.; Davis, B. ve McClellan, W. (2002). Increasing self-esteem and school connectedness through a multidimensional mentoring program. Journal of School Health, 72, (7), 294-300.
 • Korkut, F. (2015). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lopes, P.L. & Salovey, P. (2004). Toward abroader education: Social, emotional and practical skills. (Zins, J.E.; Weissberg, R.P; Wang, M.C. &Walber, H.C. Ed.). Building Academic Success on Social and Emotional Learning. (76-93) London: Teacher College Pres.
 • Major, B. (1999). Gender and self-esteem: A meta-analysis. (W. Swann ve J. Langlois, Ed.), Sexism and stereotypes in modern society: The Gender Science of Janet Taylor Spence (pp. 223–253). Washington DC: American Psychological Association.
 • Morganett, R. S. (1994). Skills for Living: Group Counseling Activities for Elementary Students. Research Press: İllinois.
 • Mızrak, F. (2015). Pozitif psikoloji ve sosyal karşılaştırma teorisinden yararlanılarak geliştirilen benlik saygısı geliştirme modelinin benlik saygısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Mruk, C. (2013). Self-esteem and positive psychology: Research, theory, and practice (4th Ed). New York: Springer.
 • O’Rourke, K. & Worzbyt, J. C (1996) Support Group for Children. Accelerated Development.
 • Özbay, M.H., Örsel, S., Akdemir, A. ve Cinemre, B. (2002). Ergenlerde kendilik algısı ile psikopatoloji arasında bağıntı var mı? Türk Psikiyatri Dergisi, 13(3), 179-186.
 • Özkara, Y. (2014). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin benlik algısı düzeyinin incelenmesi. International Journal of Human Science, 11(1), 642-654.
 • Payton, J. W., Wardlaw, D. M., Graczyk, P. A., Bloodworth, M. R., Tompsett, C. J. & Weissberg, R. P. (2000). Social and Emotional Learning: A framework for promoting mental health and reducing risk behaviours in children and youth. Journal of School Health, 70(5), 179-185.
 • Reçber, B. (2002). Bir özsaygı geliştirme programının yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerin özsaygı düzeyleri üzerinde etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Ü. Bursa.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, NJ. Princeton University.
 • Sezer, S. (2001). Özsaygı düzeyini geliştirme programının ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Stern, R. (2006). Social and Emotional Learning: What is it? How can we use it to help ourchildren? www.casel.org. 21.04.2006
 • Shavelson, R.J. (1996). Statistical Reasoning for the Behavioral Sciences. Third Edition. Allynand Bacon Publisher, Boston.
 • Stevens, J. (1992). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences, (2. Edition) Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Tezer, E. ve Demir, A. (2001). Bir grup üniversite öğrencisinin sosyal içe dönüklük, düşük kendilik değeri, kederli duygu durumu gibi depresif özellikler ve sosyal ilişkilerden sağlanan doyum. 3 P Dergisi, 9(1),1-11.
 • Totan, T. (2011).Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Youngs, B.B. (1993) Self-esteem in the school: More than a feel-good movement. NASSP Bulletin, 76, 59-66.
 • Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Ü.
 • Zins, J.E.;Weissberg, R.P; Wang, M.C. &Walber, H.C. (2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say? London: Teachers College.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi TEMMUZ 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN
Ülke: Turkey


Yazar: Fidan KORKUT OWEN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder305405, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {756 - 769}, doi = {10.17755/esosder.305405}, title = {ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ}, key = {cite}, author = {KORKUT OWEN, Fidan and ERASLAN ÇAPAN, Bahtiyar} }
APA ERASLAN ÇAPAN, B , KORKUT OWEN, F . (2017). ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 756-769. DOI: 10.17755/esosder.305405
MLA ERASLAN ÇAPAN, B , KORKUT OWEN, F . "ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 756-769 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/305405>
Chicago ERASLAN ÇAPAN, B , KORKUT OWEN, F . "ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 756-769
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ AU - Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN , Fidan KORKUT OWEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.305405 DO - 10.17755/esosder.305405 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 756 EP - 769 VL - 16 IS - 62 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.305405 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.305405 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ %A Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN , Fidan KORKUT OWEN %T ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 62 %R doi: 10.17755/esosder.305405 %U 10.17755/esosder.305405
ISNAD ERASLAN ÇAPAN, Bahtiyar , KORKUT OWEN, Fidan . "ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 62 (Temmuz 2017): 756-769. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.305405