Yıl 2017, Cilt 16, Sayı 62, Sayfalar 817 - 835 2017-07-01

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ

İnci Fatma DOĞAN [1] , İsmail BAKAN [2] , Sakine HAYVA [3]

695 939

Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerinin rekabet stratejileri ile kalite düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bir başka ifadeyle hastanelerde uygulanan farklılaştırma, maliyet liderliği veya odaklanma stratejilerinin hastanelerin kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Kahramanmaraş ilinde bulunan 2 kamu hastanesi ile 2 özel hastanede görev yapan sağlık personeli oluşturmaktadır. Bu hastanelerde çalışan üst ve orta düzey yöneticiler, doktor ve hemşireler ile birim sorumluları pozisyonunda olan 744 sağlık personeline anket uygulanmak istenmiştir. Anket uygulanmasına ilişkin tabakalı örneklem yöntemi uygulanmak istenmiş ancak Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması, yoğun çalışma temposu, anket doldurmaya isteksizlik gibi çeşitli sorunlar nedeniyle sadece anket doldurmayı kabul eden 214 sağlık personelinden tesadüfi örneklem yöntemiyle çalışma verileri elde edilmiştir. Çalışmada, anketin güvenilirliği Cronbach Alpha değerlerine göre hesaplanmış ve sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde çıkmıştır. Araştırmada toplanılan veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiş, regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre hastanelerin kalite düzeyleri ile uygulanan rekabet stratejileri arasında korelasyon analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre de maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma olmak üzere rekabet stratejilerinin tüm kalite boyutları üzerinde anlamlı, pozitif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre kalite boyutları üzerinde katkısı en fazla olan rekabet stratejisi toplam maliyet liderliği stratejisidir. Özellikle insan kaynakları yönetim boyutları üzerinde maliyet liderliği stratejisinin etkisi diğer rekabet stratejilerine kıyasla oldukça fazladır.

Rekabet Stratejileri, Kalite, Sağlık Sektörü
  • Türkiye Sağlık Sektörü Raporu, 2012. http://www.yased.org.tr/webportal/Turkish/haberler/basin_bultenleri/Documents/YASED_Saglik_Sektoru_Raporu.pdf. Altay A. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Sayıştay Dergisi, 2007;64:33-58. Karahan A. ve Lamba M. Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Hasta Memnuniyetsizliğine Etkileri: Hasta Hakları Örneği, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009;2:339-346. Akdoğan, C. Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: SERVQUAL Ve SERVPERF Kalite Modellerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2011. Çıraklı Z.L. ve Sayım F. Hastanelerdeki Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemlerinde Maliyet Fayda, Maliyet Etkililik Analizi Göstergelerinin İncelenmesi, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009;2:347-365. Çavuş M.F. ve Gemici E. Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013;1(1): 238-257. Altınöz H.C., Esen M.F., Bilgin E., Karçaaltıncaba E. ve Kahyaoğlu B. Çalışanların Kalite Yönetimi Algıları: Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulaması, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009;2:319-334. Bilgili E. ve Ecevit E. Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2008;11(2):201-228. Aktan C.C. ve Işık A.K. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Alternatif Yöntemler, 2004, http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/sunum-alternatif.pdf. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Kurumları ve Personel Yönetimi, 2011, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Kurumlar%C4%B1%20Ve%20Personel%20Y%C3%B6netimi.pdf,ErişimTarihi:30.07.2015. Bakan İ., Erşahan B., Kefe İ. Ve Bayat M. Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2011;1(2):1-26. Koç D., Şentürk M., Yorgun S., Özdener S. Ç., Şentürk E. ve Duran A. Hizmet Kalite Standartları ve Acil Servis Hizmetlerine Katkıları, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009; 2:297-306. Çetinkaya A. ve Özbaşaran F. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009;2:307-318. Çabuk Y. Kalite Maliyetleri Ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2005;7(7):1-8. Aksoy, R. Zonguldak’ta Ayakta Tedavi Tüketicilerinin Sağlık Hizmeti Kalite Değerlemesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2005;1(1):91- 104. Babakus E. ve Mangold W.G. Adapting the SERVQUAL Scale to Hospital Services: An Empirical Investigation, HSR: Health Services Research, 1992;26(6):767-786. Tak B. Hastanelerde Kalite İyileştirme Projelerinin Yürütülmesi: Akredite Bir Üniversite Hastanesinde Yürütülen Proje Örnekleri, Edit: Harun KIRILMAZ, Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2009;2:335-338. Grönroos C. A Service Quality Model and Its Marketing Implications, European Journal of Marketing 18, 1984;4:36-44. Duggirala M., Rajendran C., Anantharaman R.N. Provider-perceived dimensions of total quality management in healthcare, Benchmarking: An International Journal, 2008;15(6):693-722. Tafreshi M.Z., Pazargadi M. and Saeedi Z. A. Nurses' Perspectives On Quality Of Nursing Care: A Qualitative Study İn Iran, International Journal of Health Care Quality Assurance, 2007;20(4):320 – 328. Devebakan N. ve Aksaraylı M. Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servqual Skorlarının Kullanımı Ve Özel Altınordu Hastanesi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003;5(1):38-54. Ülgen H., Mirze K., İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul:Literatür Yayınları,2004. Saylı H., Kurt M. Ve Baytok A. Şebeke (Network) Organizasyon Yapılarının Rekabet Gücü Kazandırma Rolü Ve Afyonkarahisar Mermer Sektöründe Bir Uygulama Örneği, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006;16:31-46. Porter M.E., Rekabet Stratejileri, Sektör Ve Rakip Analizi Teknikleri, Çev.Gülen Ulubilgen, İstanbul:Sistem Yayıncılık, 2008. Akbolat M. Ve Işık O. Hastanelerde Rekabet Stratejileri Ve Performans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012;16(1):401-424. Cho D.-S. and Moon H.-C., National Competitiveness: Implications For Different Groups And Strategies”, International Journal Of Global Business And Competitiveness, 2005;1(1):1-11. İlic D. Ve Keçecioğlu T. Örgütsel Strateji İle İnsan Kaynakları Uygulamalarının Uyumlaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme, Faculty Of Business And Economics (Fbe) Journal, 2009;11-12:1-23. Eraslan İ. H., Helvacıoğlu Kuyucu A.D. ve Bakan İ. Türk Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008;7(13):265-300. Godin S. Mor İnek, Çev. Oya Gürbahçe, İstanbul:Elma Yayınevi, 2003. Altuntuğ N. Küresel Rekabet Ortamında Ayırt Edici Ve Sürdürülebilir Üstünlükler Bağlamında Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler Ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta, 2007.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Yaz
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İnci Fatma DOĞAN
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail BAKAN
Ülke: Turkey


Yazar: Sakine HAYVA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder307908, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {817 - 835}, doi = {10.17755/esosder.307908}, title = {SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {BAKAN, İsmail and DOĞAN, İnci Fatma and HAYVA, Sakine} }
APA DOĞAN, İ , BAKAN, İ , HAYVA, S . (2017). SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 817-835. DOI: 10.17755/esosder.307908
MLA DOĞAN, İ , BAKAN, İ , HAYVA, S . "SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 817-835 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/28698/307908>
Chicago DOĞAN, İ , BAKAN, İ , HAYVA, S . "SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 817-835
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ AU - İnci Fatma DOĞAN , İsmail BAKAN , Sakine HAYVA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.307908 DO - 10.17755/esosder.307908 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 817 EP - 835 VL - 16 IS - 62 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.307908 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.307908 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ %A İnci Fatma DOĞAN , İsmail BAKAN , Sakine HAYVA %T SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 62 %R doi: 10.17755/esosder.307908 %U 10.17755/esosder.307908
ISNAD DOĞAN, İnci Fatma , BAKAN, İsmail , HAYVA, Sakine . "SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL AKTÖRLERİ OLAN HASTANELERDE REKABET STRATEJİLERİNİN KALİTEYE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 62 (Temmuz 2017): 817-835. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.307908