Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 65, Sayfalar 180 - 194 2018-01-07

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

Emine Burcu TUNÇ [1] , Müge ULUMAN [2]

143 365

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının açık uçlu ve çoktan seçmeli maddelere yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırma kapsamında olgu bilim yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılı güz dönemi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon kapsamında eğitim gören 183 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının, açık uçlu maddelere ilişkin sahip oldukları algılarını ortaya çıkarmak için, “Açık uçlu maddeler… gibidir; çünkü …” cümlesini ve çoktan seçmeli maddelere ilişkin sahip oldukları algılarını ortaya çıkarmak için ise “Çoktan seçmeli maddeler… gibidir; çünkü …” cümlesini tamamlanmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları açık uçlu maddelere ilişkin olarak toplam 78 adet ve çoktan seçmeli maddelere ilişkin olarak da 65 adet farklı ve geçerli metafor üretmişlerdir. Açık uçlu maddelere ilişkin “kapsamlı ve sonsuz oluşu”, “sınanana kendini ifade etme olanağı sunması”, “öznel ve yoruma açık oluşu”, “zor ve korkutucu olması”, “zihinsel becerileri geliştirmesi” olmak üzere toplam beş tema belirlenmiştir. Çoktan seçmeli maddelere ilişkin olarak ise “şans faktörünün olması”, “seçenekler arasından yanıt verilmesi”, “sınırlarının olması”, “tek bir doğru yanıtın olması”, “avantajlarının olması” ve “ya hep ya hiç olma durumu” olmak üzere altı tema belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen metaforlar ve temalar incelendiğinde, açık uçlu maddelerin olumlu özelliklerinin daha fazla vurgulandığı ve açığa çıktığı ortaya konulmuştur. 

metafor, açık uçlu madde, çoktan seçmeli madde, olgu bilim, içerik analizi
 • Arıkan, E.E. ve Ünal, H. (2014). Üstün ve normal yetenekli öğrencilerin problem kurmaya yönelik metaforik algıları. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 171, 100-108.
 • Aydın, İ. S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842.
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Baş, T., Akturan, U., Ataçkarapınar M., Atak, İ., Bağcı, F., Çamır, M. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Bozdemir, H. and Uluman, M. (2012). Primary school teacher freshmen’metaphoric perceptions in relation to university concept. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1032-1036.
 • Bullough, Jr. R. Y. (1991). Exploring personal teaching metaphors in preservice teacher education. Journal of Teacher Education, 42 ( 1 ), 43-51.
 • Bullough, Jr. R. Y., & Stokes, D.K. (1994). Analyzing personal teaching metaphors in preservice teacher education as a means for encouraging professional development. American Educational Research Journal, 31 (1), 197-224.
 • DeCarlo, L.T., Kim, Y.K. & Johnson, M.S. (2011). A hierarchical rater model for constructed responses, with a signal detection rater model. Journal of Educational Measurement, 48(3), 333-356.
 • Demir, G. Y. (2005). Çevirenin önsözü. G. Lakoff & M. Johnson (Yazarlar) Metaforlar: Hayat, anlam ve dil. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Diedenhofen, B. and Musch, J. (2015). Empirical option weights improve the validity of a multiple-choice knowledge test. European Journal of Psychological Assessment.
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 607-629.
 • Duman, G. ve Çetin, M. (2014) Çok kültürlü eğitim kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Ekiz, D. ve Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf öğretmenlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (3), 439-458.
 • Giorgi, A. and Giorgi, B. (2003). Qualitative Pschology. Sage Publication, London.
 • Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a hero's journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 7-24.
 • Gök, B., Erdogan, O., Özen-Altinkaynak, S. ve Erdogan, T. (2012). Investigation of pre-service teachers’ perceptions about concept of measurement and assessment through metaphor analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1997-2003.
 • Gross, M. A., & Hogler, R. (2005). What the shadow knows: Exploring the hidden dimensions of the consumer metaphor in management education. Journal of Management Education, 29 (1), 3-16.
 • Gültekin, S. and Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2012). Comparing the test information obtained through multiple-choice, open-ended and mixed item tests based on item response theory. Elementary Education Online, 11(1), 251-263.
 • Günal, Y. (2014). Rehber öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Güvendir, M. A. ve Özkan, Y. Ö. (2016). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47).
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing Test Items To Evaluate Higher Order Thinking. Allyn & Bacon, 160 Gould Street, Needham Heights, MA 02194-2310.
 • Johnson, E. (2005). Proposition 203: A critical metaphor analysis. Bilingual Research Journal, 29 (1), 69-84.
 • Kastner, M. ve Stangla, B. (2011). Multiple choice and constructed response tests: Do test format and scoring matter? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 263-273.
 • Kortens, M. (1988). Metaphor in education. Awarded Research Masters Thesis. Victoria University of Wellington.
 • Kurz, T.B. (1999). A review of scoring algorithms for multiple-choice test items. EDRS Publications, Report No: ED 428 076.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (G.Y. Demir, Çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Lau, P. N. K., Lau, S. H., Hong, K. S. and Usop, H. (2011). Guessing, partial knowledge, and misconceptions in multiple- choice tests. Educational Technology and Society, 14, 99–110.
 • Lukhele, R., Thissen, D., Wainer, H. (1994), On the relative value of multiple choice, contructed response, and examinee selected items on two achievement tests. Journal Of Educational Measurement, 31, 231- 250.
 • Mahlios, M. and Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice Teachers‟ thinking. International Journal of Educational Research, 29, 277-240.
 • Mariano, L.T. (2002). Information accumulation, model selection and rater behavior in constructed response student assessments (Doktora Tezi). Carnegie Mellon University, Pennsylvania.
 • Martinez, M.E. (1999). Cognition and the questions of test item format. Educational Psychologist, 34 (4), 207-218.
 • Messick, S. (1994). The interplay of evidence and consequences in the validation of performance assessments. Educational Researcher, 23 (2), 13-23.
 • Nalçacı, A. ve Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 239-258.
 • Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (163), 96-109.
 • Palmquist, R. A. (2001). Cognitive style and users' metaphors for the web: An exploratory study. Journal of Academic Librarianship, 27(1), 24-32.
 • Pektaş, M. ve Kıldan, A. O. (2009). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 271-287.
 • Pollack, J. M., Rock, D. A. and Jenkins, F. (1992). Advantages and disadvantages of constructed-response item formats in large-scale surveys. In Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
 • Popham, W.J. (2008). Classroom Assessment What Teachers Need To Know. USA: Pearson Education.
 • Rodriquez, M. C. (2002). Choosing An Item Format. Tindal, G. ve Haladyna, T.M. (Ed.). Large-Scale Assessment Programs For All Students (213-231). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Roid, G.H. and Haladyna T.M. (1982). A Technology For Test-İtem Writing. New York: Academic Pres. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326.
 • Saban, A., Kocbeker, B. N. and Saban, A. (2007). Prospective teachers' conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17 (2), 123-139.
 • Simpson, J. F. (2007) More Than Simply Hanging Out: The Nature of Participant Obsercvation and Research Relatinship. USA: Unpublished PhD Thesis, University of New Hampshire.
 • Stofflett, R. (1996). Metaphor development by secondary teachers enrolled in graduate teacher education. Teaching and Teacher Education, 12 (6), 577-589.
 • Sykes, R. C., Truskosky, D., White, H. (2001), Determining the representation of constructed response items in mixed-item-format exams. Paper presented at Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, Seattle
 • Taşgın, A. ve Köse, E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının hedef ve değerlendirme kavramlarına ilişkin metaforları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 116-130.
 • Tatar, N. ve Murat, S. (2011). Öğretmen adaylarının “değerlendirmeye” yönelik algıları. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 70-88.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1973-2012.
 • Wongwiwatthananukit, S., Popovich, N. G. and Bennett, D. E. (2000). Assessing pharmacy student knowledge on multiple-choice examinations using partial-credit scoring of combined-response multiple-choice items. American Journal of Pharmaceutical Education, 64(1), 1.
 • Yalçın, M. ve Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1 (2), 229-256.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ocak 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Emine Burcu TUNÇ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Müge ULUMAN

Bibtex @araştırma makalesi { esosder312930, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {180 - 194}, doi = {10.17755/esosder.312930}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ULUMAN, Müge and TUNÇ, Emine Burcu} }
APA TUNÇ, E , ULUMAN, M . (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 180-194. DOI: 10.17755/esosder.312930
MLA TUNÇ, E , ULUMAN, M . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 180-194 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/33255/312930>
Chicago TUNÇ, E , ULUMAN, M . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 180-194
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ AU - Emine Burcu TUNÇ , Müge ULUMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.312930 DO - 10.17755/esosder.312930 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 194 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.312930 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.312930 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ %A Emine Burcu TUNÇ , Müge ULUMAN %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.312930 %U 10.17755/esosder.312930
ISNAD TUNÇ, Emine Burcu , ULUMAN, Müge . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (Ocak 2018): 180-194. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.312930