Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 471 - 481 2018-04-15

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ

THE STATE OF FOOD TECHNOLOGY TEACHING FROM THE INSTRUCTORS’ PERSPECTIVES: A QUALITATIVE ANALYSIS

Hasan METE [1] , Gürcan UZAL [2] , Aytekin ERDEM [3] , Duygu HÜYÜK [4]

104 166

Çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokullarındaki Gıda Teknikerliği öğretiminde karşılaşılan zorlukların ilgili programda ders vermekte olan öğretim elemanlarının bakış açısıyla ortaya konulması ve çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmayı yürütebilmek için Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı’nda görev yapmakta olan beş öğretim elemanının görüşlerini belirlemek amacıyla, dört açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Ölçme aracından elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İki araştırmacının ayrı ayrı oluşturdukları kodlardan görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlar kullanılarak formun güvenirliği belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, öğretim elemanlarının Gıda Teknikerliği öğretimini dört kategoride değerlendirdikleri görülmüştür. Programda kayıtlı öğrencilerin hazır bulunuşluğunun yeterli olmadığına, öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi ve sınavsız geçişin kaldırılması gerektiği görüşlerine tüm öğretim elemanları katılmıştır. Daha nitelikli Gıda Teknikeri yetiştirilmesi için; laboratuvarların güncel teknolojik cihazlarla donatılması, laboratuvar uygulama sürelerinin artırılması ve öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi önerilmektedir.

Gıda Teknikerliği Öğretimi, Öğretim Elemanı Görüşleri, Öğretim Sorunları
 • Anonymous, (2017a), 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/ (Erişim Tarihi: 09.03.2017)
 • Anonymous, (2017b).Yükseköğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15-03-2017.
 • Dilay, S., (2016), Türkiye’de Yükseköğrenim Kurumlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Sanatsal Ve Kültürel Farkındalıkları.UMYOS. 5th International VocationalschoolsSymposium.Volume-1 s:320.Prizren.
 • DPT (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı ortaöğretim: genel eğitim, meslek eğitimi, teknik eğitim özel ihtisas komisyonu raporu, DPT: 2576 . ÖİK: 589, ISNB 975. 19. 2722-6, Ankara
 • Erdem, A., Açıkgöz, A. F., (1998),CompetenceandQualityAssurance of Education in VocationalColleges, Ankara University IVETA Conference, 31st August-2nd September 1998, Conference Proceedings, QualityMatters in International VocationalEducationand Training, Ankara, TÜRKİYE.
 • Eren, V., Gökdal, Ö., Helva İ.,B., Yaralı, E., Yılmaz,Z., Öznalbant,H., (2016), Tarım ve Gıda Alanında Mesleki Eğitime İlişkin Sorunlar, Sektör Beklentileri ve Bazı Öneriler. UMYOS. 5th International Vocational Schools Symposium.Volume-1 s:475.Prizren.
 • Gür, Y., Gür, H., (2016). “Meslek Yüksek Okullarının Sorunları ve Çözümleri için Öneriler” .UMYOS,5th International Vocational Schools Symposium.Volume-3 s:10-15.
 • Henden, R. (2006). Üçüncü Yılda Sınavsız Geçiş Uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2006, ss. 157–168.
 • İçöz, A., (2003), Gıda Teknikeri ve HACCP”.II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Bildiri Kitabı. S:430, İzmir.
 • Kırdar, S.S. (2007). Meslek Yüksekokullarındaki Süt ve Süt Ürünleri Programının Genel Bir Değerlendirmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı I (Sözlü Bildiriler). s.237-241. 14-16 Mayıs Bergama-İzmir.
 • Kızgın, Y. (2005).Sınavsız Geçiş (Meteb) Sistemi İle Gelen Öğrencilerin Başarılarının İstatistiki Analizi: Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:7 Sayı:2 , s.119-129.
 • Miles, M. B.,Huberman, A. M. (1984).Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: SAGE Publications.
 • Öktem, Ş., Şahin, F.,İ.(2017). Sektör Ve Meslek Yüksekokulu Beklentilerine Bir Örnek: Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’nda Açılması Hedeflenen Programlara İlişkin Bir Çalışma. http://dspace.baskent.edu.tr:8080/bitstream/handle/11727/1903/0c430d98424481f95f1072fe5a4d618c.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Erişim Tarihi:16.03.2017)
 • Önen, F., Erdem, A., Uzal, G., Gürdal, A. (2011).Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri: Tekirdağ Örneği.Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 2, s:115-137.
 • Özdemir, G., Öztekin, R., Özdemir, H, (2016). “Meslek Yüksekokullarının Öğretim Kalitesine Etki Eden Faktörler”.UMYOS,5th International Vocational Schools Symposium.Volume-1 s:243-252.
 • Özuğur, A, K., Sarı, H, A., Gökdal, Ö., Atay,O., Eren, V, (2016).“Lise Öğrencilerinin Meslek Yüksekokullarına Bakışlarının Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği” UMYOS. 5th International Vocational Schools Symposium.Volume-1 s:384-393.
 • Şimşek, A.K., Sarı, E.S. (2016). “Meslek Yüksekokullarında Örgün Öğretim Ve İkinci Öğretim Öğrencileri Arasında Algı, Konsantrasyon Ve Performans Karşılaştırılması”, 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren. 18-20 May 2016,s.199-204.
 • Tellioğlu, A., (2016). Meslek Yüksekokulları Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojılerı Bölümünde Yer Alan Mobilya Ve Dekorasyon Programının Sorunları ve Çözüm Önerileri. UMYOS, 5th International VocationalschoolsSymposium.Volume-1 s:43.Prizren.
 • Ünal, Ç., Çelikkaya, T., (2009).Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5. Sınıf Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13 (2),s: 197-212.
 • Yaman, Ü. R., Akdemir, H. (2005). Meslek Yüksekokulları Gıda Teknolojisi Programlarının Genel Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül, S.50-64.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, H, Güroy, D. (2016). “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının 2023 Vizyonu”UMYOS,5th International Vocational Schools Symposium.Volume-1 s:iv-
 • YÖK (2004), 1.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, www.yok.gov.tr, 26-28 Kasım, Nevşehir, (Erişim Tarihi:15.12.2004).
 • YÖK (2017). “Duyurular” http://yok.gov.tr/web/guest/duyuru-detay1/-/asset_publisher/64ZMbZPZlSI4/content/s%C4%B1navs%C4%B1z-gecisin-kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-ve-yeni-katsay%C4%B1-uygulamas%C4%B1-21-12-2016-?redirect=http%3A%2F%2Fyok.gov.tr%2Fweb%2Fguest%2Fduyuru-detay1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_64ZMbZPZlSI4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1, (Erişim Tarihi: 19.04.2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hasan METE
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Gürcan UZAL
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Aytekin ERDEM
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Duygu HÜYÜK
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder332709, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {471 - 481}, doi = {10.17755/esosder.332709}, title = {ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {METE, Hasan and UZAL, Gürcan and HÜYÜK, Duygu and ERDEM, Aytekin} }
APA METE, H , UZAL, G , ERDEM, A , HÜYÜK, D . (2018). ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 471-481. DOI: 10.17755/esosder.332709
MLA METE, H , UZAL, G , ERDEM, A , HÜYÜK, D . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 471-481 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/332709>
Chicago METE, H , UZAL, G , ERDEM, A , HÜYÜK, D . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 471-481
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ AU - Hasan METE , Gürcan UZAL , Aytekin ERDEM , Duygu HÜYÜK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.332709 DO - 10.17755/esosder.332709 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 471 EP - 481 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.332709 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.332709 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ %A Hasan METE , Gürcan UZAL , Aytekin ERDEM , Duygu HÜYÜK %T ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.332709 %U 10.17755/esosder.332709
ISNAD METE, Hasan , UZAL, Gürcan , ERDEM, Aytekin , HÜYÜK, Duygu . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 471-481. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.332709