Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 535 - 548 2018-04-15

ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF THE 6TH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOK IN TERMS OF AIM, STUDENT WORK FORMAT AND APPLICABILITY

Ali Bozkurt [1]

97 992

Bu çalışma kapsamında bir ortaokul 6. sınıf matematik ders kitabındaki etkinlikler amaç, öğrenci çalışma biçimi ve uygulanabilirlik yönleriyle incelenmiştir. Bu kapsamda doküman incelemesi yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nca 2016 yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak okutulmasına onay verilmiş bir ortaokul 6. sınıf matematik ders kitabındaki 71 adet etkinlik incelenmiştir. Etkinliklerin analizinde betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ders kitabındaki etkinlikler genelde yeni bir kazanıma ulaşma veya pekiştirme amacıyla tasarlanmıştır. Ancak bu etkinliklerin yarıya yakınının istenilen amaca götürmeyebileceği veya sınıf içi uygulamalarda problem çıkabileceği görülmüştür. Sebep olarak ta yönergelerin yanlış bilgiye götürebileceği veya öğrenci çalışma biçimleri yani katılımları açısından net bir görev dağılımının olmaması olarak belirlenmiştir. Ayrıca etkinliklerin genellikle öğrencilerin bireysel çalışmalarına uygun olarak tasarlandığı ve öğretim sürecinde genellikle ilgili kazanım anlatıldıktan sonra ek bir çalışma niteliğinde verildikleri görülmüştür. 

Öğrenme etkinlikleri, Matematik Ders kitabı, Etkinlik tasarımı
 • Agyei, D. D., & Voogt, J. M. (2016). Pre-service mathematics teachers’ learning and teaching of activity-based lessons supported with spreadsheets. Technology, pedagogy and education, 25(1), 39-59. Ainley, J., & Pratt, D. (2005). The Dolls’house classroom, Proceedings of the 29 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Vol. 1, 114-120.
 • Ainley, J., Pratt, D. & Hansen, A. (2006). Connecting engagement and focus in pedagogic task design. British Educational Research Journal, 32(1), 23-38.
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 19-35.
 • Bakeman, R., & Gottman, J. M. (1997). Observing interaction: An introduction to sequential analysis. Cambridge university press.
 • Baturo, A., Cooper, T., Doyle, K., & Grant, E. (2007). Using three levels in design of effective teacher-education tasks: The case of promoting conflicts with intuitive understandings in probability. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(4-6), 251-259.
 • Bozkurt, A. (2012). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Etkinlik Kavramına Dair Algıları. Eğitim ve Bilim, 37(166), 101-115.
 • Bozkurt, A., & Akkus, M. (2016). Impact of collaborative learning method on teaching plan preparation of pre-service mathematics teacher. Journal of Educational & Instructional Studies in the World, 6(3). 40-48.
 • Bozkurt, A., & Kuran, K. (2016). Öğretmenlerin Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinlikleri Uygulama ve Etkinlik Tasarlama Deneyim ve Görüşlerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 377-398.
 • Burgess, P. (1971). Reasons for adult participation in group educational activities, Adult Education Quarterly, 22(1), 3-29.
 • Claessens, A. (2016, November). Math in Preschool: A Review of the Mathematics Activities in the Most Widely Used Preschool Curricula. In 2016 Fall Conference: The Role of Research in Making Government More Effective. Appam.
 • Doyle, W. (1988). Work in mathematics classes: The context of students' thinking during instruction. Educational Psychologist, 23(2), 167-180.
 • Doymuş, K., Simsek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). The effect of cooperative learning method on attitude and academic achievement of science lessons. Journal of Turkish Science Education, 1(2), 49.
 • Driver, R. & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in science, Studies in Science Education, 13: 105-122.
 • Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E model. The Science Teacher, 70(6), 56.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinlikleri ve Bunların Matematik Öğrenimine Etkisi Hakkındaki Görüşleri. Ilkogretim Online, 10(1).
 • Hazne M, Berger R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student characteristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learn. Instr. J. 17(1): 29-41.
 • Herbst, P. (2008). The teacher and the task. In Proceedings of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 125-131).
 • Horoks, J., & Robert, A. (2007). Task designed to highlight task-activity relationships. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 279-287.
 • Kerpiç, A. ve Bozkurt, A. (2011). Etkinlik Tasarım ve Uygulama Prensipleri Çerçevesinde 7. Sınıflar Matematik Ders Kitabı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 303-318.
 • Koç, G. (2007). Yapılandırmacı Sınıflarda Öğretmen - Öğrenen Rolleri ve Etkileşim Sistemi, Eğitim ve Bilim, 32(142), 56-64.
 • Küçüközer, H., Bostan, A., Kenar, Z., Seçer, S., & Yavuz, S. (2008). Evaluation of six grade science textbooks according to constructivist learning theory. Elementary education online, 7(1), 111-126.
 • MacDonald, J. (2008). Blended learning and online tutoring: Planning learner support and activity design. Gower Publishing, Ltd. Mason, J. (1998). Enabling teachers to be real teachers: Necessary levels of awareness and structure of attention. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(3), 243-267.
 • MEB, (2017). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.
 • Nunan, D. (2001). Designing Tasks For The Communicative Classroom. Cambridge University Press.
 • Olkun, S., & Uçar, Z. T. (2009). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Maya Akademi Eğitim ve Danışmanlık.
 • Özdamlı, F., & Uzunboylu, H. (2008). Attitudes of teacher candidates towards technology supported collaborative learning. Cypriot Journal of Educational Sciences, 3(1), 28-36.
 • Özmantar, M. F., Bozkurt, A., Demir, S., Bingölbali, E., & Açıl, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin etkinlik kavramına ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 379-398.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-
 • Robson, C. (2009). Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers. Malden, MA: Blackwell. Schwarz, B. B., & Linchevski, L. (2007). The role of task design and argumentation in cognitive development during peer interaction: The case of proportional reasoning. Learning and Instruction, 17(5), 510-531.
 • Slavin, R. E. (1996). Research On Cooperative Learning and Achievement: What We Know and What We Need to Know, Contemporary Educational Psychology, 21 (1): 43-69.
 • Şükran, T. O. K. (2008). Effects of cooperative learning method of pairs check technique on reading comprehension. Elementary Education Online, 7(3), 748-757. Temizöz, Y. ve Özgün-Koca, A. (2008). Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 33(149), 89-103.
 • Ubuz, B., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., & Özgeldi, M. (2010). Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra. ZDM, 42(5), 483-491.
 • Uğurel, I., & Bukova, E. G. (2010). Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).
 • Uşun, S. ve Gökçen, E. (2010). İlköğretim İkinci Kademede Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 532- 561
 • Veenman, S., van Benthum, N., Bootsma, D., van Dieren, J., & van der Kemp, N. (2002). Cooperative learning and teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 87-103.
 • Watson, A. (2008). Task transformation is the teacher’s responsibility. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, 147-153). Morelia, Michoacán, Mexico.
 • Yeo, J. B. W. (2007). Mathematical tasks: Clarification, classification and choice of suitable tasks for different types of learning and assessment, Mathematics and Mathematics Education technical report series (Tech. Rep. ME2007-01).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, V. (1999). İşbirlikli öğrenme ile geleneksel öğrenme grupları arasındaki farklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17).155-163
 • Zawojewski, J. S., Lesh, R. A., & English, L. D. (2003). A models and modeling perspective on the role of small group learning activities. In Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching (pp. 337-358). Lawrence Erlbaum Associates.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Bozkurt
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder342636, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {535 - 548}, doi = {10.17755/esosder.342636}, title = {ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Ali} }
APA Bozkurt, A . (2018). ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 535-548. DOI: 10.17755/esosder.342636
MLA Bozkurt, A . "ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 535-548 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/342636>
Chicago Bozkurt, A . "ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 535-548
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ali Bozkurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.342636 DO - 10.17755/esosder.342636 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 548 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.342636 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.342636 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ali Bozkurt %T ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.342636 %U 10.17755/esosder.342636
ISNAD Bozkurt, Ali . "ORTAOKUL 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN AMAÇ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA BİÇİMİ VE UYGULANABİLİRLİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 535-548. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.342636