Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 66, Sayfalar 675 - 687 2018-04-15

ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF ACADEMIC INCENTIVES OF TEACHING STAFF

İbrahim GÜL [1] , İmam Bakır ARABACI [2]

152 221

Örgütler, çalışanlarını örgüt amaçlarına ulaştırmak için motivasyonu özendirici çeşitli faktörler kullanırlar. Ancak bir özendirici herkes için aynı etkiyi yapmayabilir. Özendirici faktörler; ekonomik, örgütsel-yönetsel ve psiko-sosyal olmak üzere üç grupta incelenebilir. Ekonomik faktörler, ücret artışı, ekonomik ödül ve karara katılma; örgütsel-yönetsel faktörler, amaç birliği, yetki-sorumluluk dengesi, iş genişletme ve zenginleştirme iken psiko-sosyal faktörler çalışmada bağımsızlık ve sosyal katılma olarak özetlenebilir. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneğine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma bu yönüyle nitel bir çalışmadır. Araştırmanın kavramsal kısmı literatür taranarak oluşturulmuştur. Uygulama kısmı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde çalışan öğretim üyeleriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda öğretim üyelerine konuyla ilgili sorular sorulmuş ve alınan cevaplar kaydedilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşmecilere belli rakamlar verilerek kodlama yapılmıştır. Görüşme formları incelenerek burada önemli kavramlar çıkarılmıştır. Bu kavramlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Bu temalar çerçevesinde konu ele alınarak belli yorumlamalar yapılmıştır. Böylece birtakım genellemelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta ilgililere bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Öğretim elemanı, akademik teşvik ödeneği
 • Akbulak, Y., Akbulak, S. (2010). Türkiye’nin rekabet gücü bağlamında araştırma ve geliştirme (ar-ge) faaliyetlerinin özendirilmesi, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47 (544), 7-14.
 • Balcı, E. (1989). Yönetimde güdüleme, ödüller ve Türk Eğitim Sisteminde durum, Hacettepe, Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 127-135.
 • Can, E. (2017). Türkiye’de yükseköğretimde “akademik teşvik” uygulamasının değerlendirilmesi, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler kitabı içinde (ss.980-981) , 20-23 Nisan 2017, Antalya.
 • Clark, B. R. (1983). The higher education system: Academic organization in crosscultural perspective. London: University of California Press.
 • Dayıoğlu, E. ve Erdoğan, M. G. (2016). İş Psikolojisi, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Eisenberger, R. ve Rhoades, L. 2001. Incremental effects of reward on creativity. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 728 – 741.
 • Ergül, H.,F. (2005). Motivasyon ve motivasyon teknikleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 30.03.23017 tarihinde www.e-sosder.com, adresinden erişildi.
 • Gizir, S. (2007). Üniversitelerde örgüt kültürü ve örgüt içi iletişim üzerine bir derleme çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Bahar, 50, 247-268.
 • Güçlü, A. (2017). Akademik teşvik ödeneğine dava açıldı!, 9.7.2017 tarihinde http://www.egitimajansi.com/haber/akademik-tesvik-odenegine-dava-acildi-haberi- 57097h.html adresinden erişildi.
 • Günday, M. (1998). İdare Hukuku, (3. Baskı), Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Kabaoğlu, İ,Ö. (2000). Bilim ve Sanat Özgürlüğü, İnsan Hakları, İstanbul.
 • Kaplan, Y. selim (2017). Akademik teşvikte tam metin- özet metin problemi, 9.7.2017 tarihinde http://www.kamuhaber.com/Akademik-tesvikte-tam-metin--ozet-metin-problemi- 50125h.htm adresinden erişildi.
 • Kılıç, Muharrem (2015). Akademik Teşvik ve Etik Boyut, 9.7.2017 tarihinde http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-muharrem-kilic/589499.aspx adresinden erişildi
 • Mottaz, J. C. (1985. The relative ımportance of ıntrinsic and extrinsic rewards as determinants of wok satisfaction, The Sociological Quarterly. 26 (3), 365-385. Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 470
 • Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma hizmet ve endüstri işletmesi örneği, Yönetim ve Ekonomi, 1 (1), 85-97.
 • Özdemir, M (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1),323-343.
 • Sevinç, H. (2015). Kamu çalışanlarının motivasyonunda kullanılan araçlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (39), 944-964.
 • Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • Toker, B. (2008). Motivasyonda kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna etkileri: beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama, Ege Akademik Bakış, 8(1), 69-91.
 • Tozlu, A. (2015).Kamu görevlilerinin performansa dayalı ödül tercihler, Maliye Dergisi,168, 249-272.
 • Yenipınar, U. (2005). Özendirme ve ödül yönetimi, Konaklama İşletmelerinde insan Kaynaklarının Yönetimi: ilkeler ve uygulamalar, (Ed.C. Demir), Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • YÖK (1981). Yükseköğretim Kanunu, Resmi Gazete: 6/11/1981, Sayı : 17506.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim GÜL
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: İmam Bakır ARABACI
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder349216, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {675 - 687}, doi = {10.17755/esosder.349216}, title = {ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ARABACI, İmam Bakır and GÜL, İbrahim} }
APA GÜL, İ , ARABACI, İ . (2018). ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 675-687. DOI: 10.17755/esosder.349216
MLA GÜL, İ , ARABACI, İ . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 675-687 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/34439/349216>
Chicago GÜL, İ , ARABACI, İ . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 675-687
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - İbrahim GÜL , İmam Bakır ARABACI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.349216 DO - 10.17755/esosder.349216 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 675 EP - 687 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.349216 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.349216 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A İbrahim GÜL , İmam Bakır ARABACI %T ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.349216 %U 10.17755/esosder.349216
ISNAD GÜL, İbrahim , ARABACI, İmam Bakır . "ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (Nisan 2018): 675-687. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.349216