Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 67, Sayfalar 1109 - 1119 2018-07-20

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON IMPROVING THE MENTAL LEXICON OF PRIMARY SCHOOL 4th GRADE STUDENTS
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ

Seda VARAN [1] , Süleyman Erkam SULAK [2]

65 197

The purpose of this research is to examine the effect of educational games on developing mental lexicon of the 4th grade primary school students. This research was designed with a semi-experimental model. The study group of the study constitutes 36 4th grade students who were studying at Budakdüzü primary school in Bartın province in the second half of 2016-2017 academic year. The "Vocabulary Knowledge Scale" developed by Wesche and Paribakht (1996) and adapted to Turkish by İlter (2015) was used as data collection tool in the research. In the analysis of the research data, arithmetic mean, frequency, percent, Mann Whitney U test was used. As a result of the research, it was concluded that there was a significant difference between pre-test and post-test scores of the experimental group students who had been taught vocabulary with educational games in favor of post-test scores. The results of this study show that the vocabulary teaching activities carried out by educational games have a positive effect on the development of mental lexicons of students.


Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sözlüğünü geliştirmede eğitsel oyunların etkisinin incelenmesidir. Yarı deneysel modelle desenlenen araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında Bartın ilinin Budakdüzü ilkokulunda öğrenim gören 36, 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Wesche ve Paribakht (1996) tarafından geliştirilmiş ve İlter (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Kelime Bilgisi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, aritmetik ortalama, frekans, yüzde, Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitsel oyunlar ile kelime öğretimi yapılan deney grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test puanları arasında son-test puanları lehine anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda eğitsel oyunlarla yürütülen kelime öğretimi çalışmalarının, öğrencilerin zihinsel sözlüklerinin geliştirilmesinde olumlu yönde etkisinin olduğu görülmektedir.

 • Akandere, M. (2013). Eğitici okul oyunları. (3. Baskı), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Başar, M., Batur, Z. ve Karasu, M. (2014). Kukset tekniğinin öğrencilerin zıt ve eş anlamlı sözcükleri anlamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 909-922.
 • Bayırtepe, E. ve Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cesur, O. (2005) Pansiyonlu ilköğretim okulu öğrencileri üzerinde kelime serveti araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Gökbulut, Y. ve Yumuşak, Y. E. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etkisi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2), 673-689.
 • Graves, M. F. (2006). The vocabulary book learnıng and ınstructıon. New York: Teachers College Press.
 • Gülsoy, T. (2013). 6. Sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Güneş, F. (2015). Oyunla öğrenme yaklaşımı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 773-786.
 • İlter, İ. (2015). Sosyal bilgilerde kelime hazinesinin geliştirilmesinde frayer modelinin etkisinin incelenmesi. Elementary Education Online, 14(3), 1106-1129, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • Kara, M. (2010). Oyunlarla yabancılara Türkçe öğretimi, TÜBAR-XXVII, 407-421.
 • Karabacak, N. (1996). Sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin erişi düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, S. ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.
 • Özdenk, Ç. (2007). 6 yaş grubu öğrencilerinin psikomotor gelişimlerinin sağlanmasında oyunun yeri ve önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Ed. Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu). Gerçek Dünya Araştırması (1. Basım). 97-134. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şenol, M. (2007). Teaching vocabulary to secondary school students through games. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Yaz
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8052-9278
Yazar: Seda VARAN
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-4042-891X
Yazar: Süleyman Erkam SULAK
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { esosder350455, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1109 - 1119}, doi = {10.17755/esosder.350455}, title = {İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {VARAN, Seda and SULAK, Süleyman Erkam} }
APA VARAN, S , SULAK, S . (2018). İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 1109-1119. DOI: 10.17755/esosder.350455
MLA VARAN, S , SULAK, S . "İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1109-1119 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/37393/350455>
Chicago VARAN, S , SULAK, S . "İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1109-1119
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ AU - Seda VARAN , Süleyman Erkam SULAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.350455 DO - 10.17755/esosder.350455 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1109 EP - 1119 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.350455 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.350455 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ %A Seda VARAN , Süleyman Erkam SULAK %T İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.350455 %U 10.17755/esosder.350455
ISNAD VARAN, Seda , SULAK, Süleyman Erkam . "İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL SÖZLÜĞÜNÜ GELİŞTİRMEDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (Temmuz 2018): 1109-1119. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.350455