Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1374 - 1385 2018-10-24

EVALUATION OF PROSPECTS ABOUT CONTRIBUTION OF STUDENT PROJECTS IN LIFE SCIENCE COURSE TO “SENSE of RESPONSIBILITY”
ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevlüt GÜNDÜZ [1]

91 206

Responsibility is a skill that can be learned. From very young ages, children can gain responsibilities by giving them responsibilities appropriate to their age and abilities, giving them the opportunity to see the results of their work. The purpose of this study is to have primary school students make various projects and reveal the changes in their views on their sense of responsibility. The case study (case study) which is one of the qualitative research methods was used in the research. The data were collected through interview form developed by the researcher in accordance with qualitative research techniques. A descriptive analysis approach was used in the analysis of the collected qualitative data. As a result of the research, it was seen that the projects made contributed positively to the sense of responsibility of the students and the students felt themselves responsible for the project.

Sorumluluk duygusu, öğrenilebilen bir beceridir. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara yaşlarına ve yeteneklerine uygun sorumluluklar vererek, yaptıklarının sonuçlarını görme fırsatları sağlayarak sorumluluk duygusu kazandırılabilir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilere çeşitli projeler yaptırarak, onların sorumluluk duygusuna yönelik görüşlerindeki değişimleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum araştırması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmada veriler, nitel araştırma tekniklerine uygun olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yaptırılan projelerin öğrencilerin sorumluluk alma duygusuna olumlu yönde katkı sağladığı ve öğrencilerin proje yaparken kendilerini sorumlu hissettikleri görülmüştür.

 • Akbaş, O. (2009).İlköğretim Okullarında Görevli Branş Öğretmenlerinin Değer Öğretimi Yaparken Kullandıkları Etkinlikler: 2004 ve 2007 Yıllarına İlişkin Bir Karşılaştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs 2009,Cilt: 17, No: 2, 403–414
 • Aladağ, S. (2009).İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Aslantaş, S. (2008).İlköğretim II. Kademe Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Görsel Sanatlar Dersine Katkısı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara
 • Astill, B.R., Feather, N.T and Keeves, J.P. (2002). A multilevel analysis of the effects of parents, teachers and schools on student values, social psychology education. 5, 345-363
 • Avcı, A.(2006). Elektronik Eğitim Seti Tasarımında Entegre Programlama Yazılımı İle Desteklenen Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Elektronik Devre Tasarımı Yapma ve Geliştirme Performanslarına ve Kalıcılığa Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Babadoğan, C. (2003).“Sorumlu Davranış Geliştirme Stratejileri Bağlamında Öğrenen Sınıf’ Milli Eğitim Dergisi, 157 (Kış-2003)
 • Barak, M and Raz, E. (2000). Hot-air balloons: project-centered study as a bridge between science and technology education. Science education, 84(1), 27- 42
 • Başbay, A. (2006). Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
 • Curtis, D. (2002). Power of Projects. Educational Leadership, Vol. 60, No:1
 • Cüceloğlu, D. (1996).İçimizdeki Çocuk, İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Cüceloğlu, D. (2002). Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı, İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş
 • Çakallıoğlu, S. N. (2008). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Fen Bilgisi Öğretiminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Demirhan, C ve Demirel, Ö. (2003). Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, s.48-61
 • Erdoğan, G.(2007).Çevre Eğitiminde Küresel Isınma Konusunun Öğrenilmesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Etkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak
 • Karasu, M ve Aktepe, V. (2009). Öğretmenlerin Değerler Eğitimine Bakış Açıları,8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 21-23 Mayıs, s.397-413
 • Kazak, N.(2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Koçoğlu, Ç. (2003).Öğrencilerin Hiperortam Tasarımcısı Olarak Katıldığı Öğrenme Çevresinin Yaratıcı Düşünmeye Etkisi, Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Korkmaz, H. (2002).Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Kuş, E. (2003). Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Lomigo, J. (2002).A study of the reported long term attitudinal and behavioral effects of an eight-grade environmental education project and the development of an innovation configuration to promote environmental education, Unpublished Ph.D Thesis, Andrews University
 • MEB. (2006). Okulöncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin),Ankara
 • Meyerson, P and Adams, S. (2003). Designing A Project-Based Learning Experience For An İntroductory Educational Psychology Course: A Quasi- Experiment. Report No. TM 035 072, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association Chicago, IL, April 21-25, 2003, ERIC Document Reproduction Service, No. ED 478205
 • Miles, M. B and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Moti, F and Barzilai A.(2004). Integrating alternative assessment in a project based learning course for pre-service science and technology teachers,Assessment & Evaluation In Higher Education, 29(1), 41-61
 • Muniandy, B., Mohamad, R., Fook, F. S and Idrus, R. M. (2009). Technology application in projectbased learning,Journal of Communication and Computer, 6 (12): 74-84
 • Perry, A.D and Wilkenfeld, B.S.(2006). Using an Agenda Setting Model to Help Students Develop & Exercise Participatory Skills and Values,Journal of Political Science Education, 2, 303-312
 • Ramey, C. L. (1997). The effect of project-based learning on the achievement and attitudes of calculus students: a case study, Unpublished Ph.D Thesis, University of Missouri, Kansas City
 • Rosenfeld, S and Ben-Hur, Y.(2001).Project Based Learning (pbl) İn Science Technology: A Case Study of Professional Development, Science and Technology Education: Preparing Future Citizens Paralimni, Kyprus
 • Ruyter, D. (2002).“The Virtue of Taking Responsibility”, Educational Philosophy and Theory,34,1,25 - 36
 • Scales, P.C., Blyth, D.A., Berkas, T.H and Kielsmeier, J.C.(2000).The Effects of Service-Learning On Middle School Students’ Social Responsibility and Academic Success, [Electronic Version],Journal of Early Adolescence, Vol.20, No.3, 332-358
 • Shacter, A. M and Edgerly, J. S.(1999). Campus environmental resource assessment projects for non-science majors,Journal of Chemical Education, 76(12), 1667- 1670
 • Snook, I. (2007). Values Educatıon in Context. D.N. Aspin and J.D. Chapman (eds.), Values Educatıon and Lifelong Learning, pp. 80-92
 • Solomon, G.(2003). Project-Based Learning: A Primer, Technology and Learning, 23, 6, 20-30
 • Such, E and Walker, R. (2004).“Being Responsible and Responsible Beings: Children’s Understanding of Responsibility” Children & Society, Volume 18, s.231-242
 • Suh, B. K and Traiger, J. (1999). Teaching values through elementary social studies and literature curricula,Education, 119(4), 723–727
 • Sürücü, Ö.(2007). “Çocuklarda Otokontrol ve Sorumluluk Bilinci”, Çoluk Çocuk Dergisi Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi, Nisan (69), s. 16-17
 • Tepecik, B.( 2008).Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • Toci, M. J. (2000). The Effect of A Technology Supported, Project- Based Learning Environment on Instrinsic and Extrinsic Motivational Orientation, The Pennsylvania State University, Pennsylvania
 • Turan, S ve Aktan, D. (2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259
 • Vaiz, O.(2003). Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların (Öğrenci Gelişim Dosyalarının) Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Wolk, S. (1994). Project Based Learning: Pursuits With a Purpose. Educational Leadership, 52: 3
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2005).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri, Seçkin Yayınları, Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara
 • Yontar, A. (2007). Sorumluluk Eğitiminde Ceza Uygulamalarına İlişkin İlköğretim 5.Sınıf Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Lisansüstü Tezi, Adana
 • Yurtal, F ve Yontar, A. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerinden Bekledikleri Sorumluluklar ve Sorumluluk Kazandırmada Kullandıkları Yöntemler, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5823-190X
Author: Mevlüt GÜNDÜZ
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder341436, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1374 - 1385}, doi = {10.17755/esosder.341436}, title = {ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜNDÜZ, Mevlüt} }
APA GÜNDÜZ, M . (2018). ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1374-1385. DOI: 10.17755/esosder.341436
MLA GÜNDÜZ, M . "ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1374-1385 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/39008/341436>
Chicago GÜNDÜZ, M . "ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1374-1385
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mevlüt GÜNDÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.341436 DO - 10.17755/esosder.341436 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1374 EP - 1385 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.341436 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.341436 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mevlüt GÜNDÜZ %T ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.341436 %U 10.17755/esosder.341436
ISNAD GÜNDÜZ, Mevlüt . "ÖĞRENCİLERİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPTIKLARI PROJELERİN “SORUMLULUK” DUYGUSUNA KATKISI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1374-1385. https://doi.org/10.17755/esosder.341436