Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1410 - 1430 2018-10-24

EXPECTATIONS OF THE RETAIL BUSINESSES FROM DISTRIBUTION CHANNEL, ITS ANALYSIS IN THE DIMENSION OF VARIABLES AFFECTING THE SIZE OF BUSINESS
PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ

Hasan GEDİK [1] , İsa ÇİMEN [2]

87 157

Distribution channels are critically vital for retailers in order to provide continuity of supply chains and products demanded. The purpose of this study is to determine the expectations of the companies on distribution channels and to analyze the variables that have impact on the size of the company in terms of company qualification and demographic dimension of participant. The staff of 114 retail tire companies, among of 137, were interviewed face-to-face, which were located in Konya during September 01- October 20, 2016. The required data was collected by using the questionnaire method during this interview. The limitation of this study can be said that the data was obtained only companies located in Konya region. As a result of study, among factors that could affect the distribution channel subject, it was observed that finance, technique, product are the most important factors whereas the firm, advertisement, order and shipment are the least important factors. Product quality at product factor, ease of payment at finance factor, on-time delivery at shipment factor, quick response for the stock inquiries at order factor, compliance for the warranty terms at technique factor, ad support at advertisement factor and lastly commitments that were realized at company factor were the most important aspects considered by participants.  There was a significant relationship between the educational status of the participants and the number of employees of the company. This study is important, as results of the study would contribute to the future plans of both retail and distribution channels. 

Lastik otomotiv endüstrisi için vazgeçilmez bir girdi kalemi olup birçok kullanıcıya bu sayede ulaşmaktadır. Otomotiv endüstrisi için olan önemi, geniş kitlelere ulaşan bir sektör olması, elde edilen nicel verilerin yorumlanıp perakende noktalarının büyüklüğünün katılımcı özelliği ve firma niteliği boyutunda analiz yapılması ve katılımcıların dağıtım kanallarından olan beklenti düzeylerini ölçüp hem lastik perakende noktalarına hem de dağıtıcılarına gelecekteki sektör planlarına katkı sağlayacak olması araştırmayı önemli kılmıştır.

Araştırma katılımcı özelliklerini, firma niteliklerini belirlemek ve bunları hem çalışılan firma hem de dağıtıcı büyüklüğünü belirleyen değişken boyutlarında analiz etmek ve perakende noktalarının dağıtıcılarına verdikleri önemlilik boyutlarına dair ölçümlemeler yapmayı amaçlamıştır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda Konya bölgesinde faaliyet gösteren 137 firmadan 114’ü ile 01Eylül–20 Ekim 2016 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek, anket çalışması ile veriler toplanmış ve uygulamalı nicel bir araştırma yapılmıştır. Konya bölgesinde ve bu bölgedeki lastik perakende noktaları üzerinde yapılmış olmasını araştırmanın sınırlılıkları oluşturmuştur.

Katılımcı demografik özelliklerinden eğitim durumu, çalıştıkları firmanın büyüklüğünü belirleyen çalışan sayısına göre anlamlı farklık göstermiş olduğu, merkezi eğilim istatistik analizine göre dağıtım kanalı boyutunda finans, teknik ve ürün en fazla önemsenen olurken, reklam, sipariş ve sevkiyat en az önemsenen boyutları oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lastik perakende firma işletmecilerine bir takım eğitim programlarına dahil olmalı ve dağıtıcıları finans teknik ve ürün boyutunda onları desteklemelerinin gerekli olduğu görülmüştür.

 • KAYNAKÇA Çoksezen, Özlem Z. (2010). Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından Dağıtım Kanalında Müşteri Odaklılığın İncelenmesi ve Otomotiv Sanayii'nde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özgül, Pelin (2007). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • Sezen, Bülent (2001). Dağıtım Kanallarında Lojirtik Performanss, Adalet Algısı Ve Kanal Üyesi Memnuniyeti, Doktora Tezi, T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Rushton, Alan, Croucher, Phil, ve Baker, Peter (2010). The Hand Book Of Logistıcs & Dıstrıbutıon Management (Cilt 4.). New Delhi: Replika Press Pvt Ltd.
 • Gedik, Hasan (2009). Kobiler’de E-Pazarlamanın Önemi; Konya Kobilerinde E-Pazarlama Uygulamaları, Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (2005). T.C. Resmi Gazete, 2005/9617, 19.10.2005
 • Lewison , Dale M. (1997). Retailing. New Jersey (6.Baskı). U.S.A.: A Simmon&Schuster Company.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1990). T.C Resmi Gazete, 20539, 5 Haziran 1990
 • Tek, Ömer B. Türkiye 'de Perakendecilik Çağı ve Büyük ölçekli Perakendeci Mağzaların Gelişimi. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FPer%25c5%259fembe%2BKonferans%25c4%25b1%2BYay%25c4%25b1n%2Fperskonfyyn24.pdf, Erişim Tarihi: 23.05.2016
 • Pala, Mehmet ve Saygı, Birol Y. (2004). Gıda Sanayinde Büyük Mağazaların Özel Markalı Ürün Uygulamaları. İstanbul: Mega Ajans Reklamcılık Matbacılık Ve Fuar Hizm. Ltd.Şti.
 • Park, Youngsu and Sternquist, Branda (2008), The global retailer’s strategic proposition and choice of entry mode International Journal of Retail &Distribution Management Vol. 36 No. 4, pp. 281-299
 • Atikeler, Göksel (2008). Perakende Sektöründe Teknolojik Yenilikler ve Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Tönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özgüven, Nihan (2011), Kriz Döneminde Küresel Perakendeci Aktörlerin Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2
 • Pal, John ve Medway, Dominic (2013). What İs A Retailer? http://www.tandfonline.com/loi/rirr20, 357-359, Cilt: 23(3), 357-361, Erişim Tarihi: 20.05.2017
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası) (İstanbul, 2007). Küreselleşen Ekonomi İçerisinde Ortaya Çıkan Yeni Dağıtım Kanalları. İstanbul: Entegre Matbaacılık A.Ş.
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası) (İstanbul, 2004). Sorularla Acentelik(Mümessillik) ve Distribütörlğk Kılavuzu. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık San. Tic. Ltd.Şti.
 • Zengin, Hayrettin. Pazarlama İlkeleri. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66199/37253/pazarlama_ilkeleri_9._hafta.pdf, Erişim tarihi: 24.05.2016
 • Bagherlou, Muhammad. (2014). Arz - Talep Ağları Perspektifinden Dağıtım kanallarının Tasarımı ve Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi,T.C. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Aysuna, Ceyda (2011). Dağıtım Kanallarında Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Bağlılığın Uzun Dönemli İlişki Odaklılıktaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Maramara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • www.ito.org.tr (2015). Lastik Sektör Araştırması. http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-61.pdf, Erişim Tarihi: 14.06.2016
 • Lasid ( Lastik Sanayicileri ve İthalatcıları Derneği) (2016). Türk Lastik Sektörü. http://www.lasid.com.tr/sektor/uyeler, Erişim: 22.06.2016
 • Norusis M. J. (2002). SPSS 11.0 Guıde To Data Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
 • Erdoğan İ. (2003). Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum, Ankara: Erk.
 • Bryman A, ve Cramer D. (2001). Quantitative Data Analysis with SPSS Release for Windows, London: Routledge Management. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Gürsel, Volkan (2009), Perakendecililerin Ölçeğindeki Büyümenin Sebepleri ve Ekonomik Sonuçları, Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2009, C.14, S.2 s.407-423.
 • İskenderoğlu, Ömer (2008), İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Adana
 • Yapraklı, Şükrü ve Yılmaz M. Kemal, Dağıtım Kanallarına Sunulan Destek Faaliyetleri: Beyaz Eşya ve Gıda Ürünleri Dağıtım Kanalları Üzerine Bir saha Araştırması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 61-4, Ankara
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan GEDİK
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İsa ÇİMEN

Bibtex @research article { esosder347848, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1410 - 1430}, doi = {10.17755/esosder.347848}, title = {PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ}, key = {cite}, author = {GEDİK, Hasan and ÇİMEN, İsa} }
APA GEDİK, H , ÇİMEN, İ . (2018). PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1410-1430. DOI: 10.17755/esosder.347848
MLA GEDİK, H , ÇİMEN, İ . "PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1410-1430 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/39008/347848>
Chicago GEDİK, H , ÇİMEN, İ . "PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1410-1430
RIS TY - JOUR T1 - PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ AU - Hasan GEDİK , İsa ÇİMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.347848 DO - 10.17755/esosder.347848 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1410 EP - 1430 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.347848 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.347848 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ %A Hasan GEDİK , İsa ÇİMEN %T PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.347848 %U 10.17755/esosder.347848
ISNAD GEDİK, Hasan , ÇİMEN, İsa . "PERAKENDE İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR ve DAĞITIM KANALINDAN BEKLENTİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1410-1430. https://doi.org/10.17755/esosder.347848