Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1548 - 1569 2018-10-24

INVESTIGATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S MEASUREMENT SKILLS
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Tuğba AVCILAR [1] , Oğuz Serdar KESİCİOĞLU [2]

94 401

The purpose of this research is to determine whether the measurement skills of preschool children differ according to some variables and to determine the causes of inadequacy of measurement skills. This research is important in terms of determining which variables influence the measurement skills and the causes of inadequacy and finding solutions. The universe of the research in which the descriptive research model is used is the students who attend private kindergartens attached to the Ministry of Family and Social Policy in Çankaya province of Ankara in 2015-2016 academic year. The case study group sampling method was used. Sampling has taken 99 children from two different schools. As a means of data collection in the research, the measurement skill test developed by the researcher and the student observation form were used. The interpretation of findings in the study was based on a significance level of 0.05. Analyzes were made using the SPSS program. According to the results of the research, it was determined that the measurement skill scores did not show normal distribution. The total scores of area-volume and measuring ability of children were statistically significant (p <0.05). Gender and educational year status were not statistically significant (p> 0.05).

Okul öncesi eğitimi alan çocukların ölçme becerilerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma çocukların ölçme becerilerini hangi değişkenlerin etkilediğini ve yetersizlik nedenlerini tespit etmek ve çözüm yolları bulmak açısından önem taşımaktadır. Betimsel araştırma modelinin kullanıldığı araştırmanın evreni 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinin Çankaya ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı özel anaokullarına devam eden çocuklardır. Örneklemin belirlenmesinde Uygun durum çalışma grubu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme iki farklı okuldan 99 çocuk alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme becerileri testi ve çocuk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada bulguların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Analizler SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre ölçme becerisi puanlarının normal dağılım göstermediği saptanmıştır. Çocukların alan-hacim ve ölçme becerisi toplam puanlarında, yaşa göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet ve eğitim yılı durumları ise istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

 • Akman, B. (2002). Okulöncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248
 • Arseven, A. (2001). Alan Aratırma Yöntemi . Gündüz Eitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • Avcı, N., ve Dere, H. (2002). Okul Öncesi Çocuğu ve Matematik, https://www.researchgate.net/publication/242365376_OKULONCESI_COCUGU_VE_MATEMATIK adresinden 21.03.2017 tarihinde indirilmiştir
 • Avcı, K. (2015). Okul öncesi eğitimi alan 48-66 aylık çocukların matematik becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ayvacı, H. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 4(2). s. 4-24.
 • Baroody, A. J., & Lai, M. (2007). Preschoolers' Understanding of the Addition–Subtraction Inverse Principle: A Taiwanese Sample. Mathematical Thinking and Learning, 9(2), 131-171.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün-Erkan, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Charlesworth, R. Ve Lind, K. K. (2007). Math and science for young children. (Fifth edition). New York: Thomson Delmar Learning.
 • Clements, D. H., Swaminathan, S., Hannibal, M. A. Z., & Sarama, J. (1999). Young children’s concepts of shape. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 192-212.
 • Clements, D. H., and Stephan, M. (2004). Measurement in Pre-K to Grade 2 Mathematics. In D. H. Clements and J. Sarama(Eds.). Engaging, Young Children in Mathematics Standards for Early Childhood Mathematics Education. (pp. 299-317). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London.
 • Clements, D. H., Sarama, J., & DiBiase, A. M. (Eds). (2004). Engaging young children in mathematics: Standarts for early childhood mathematics education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
 • Clements, D. H., Sarama, S. (2007). “Early Childhood Mathematics Learning” Secont Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, Farnk K. Lester(Ed.), İnformation Age Publishing, US.
 • Copley, J. V. (2000). The young child and mathematics. National Association for the Education of Young Children. Washington D. C.
 • Cross, C. T., Woods, T. A. & Schweingruber, H. (2009). Mathematics Learning in Early Childhood: Paths toward Excellence and Equity. Washington D.C.: National Academies Press. http://www.nap.edu/download.php?record_id=12519 adresinden 15.04.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Ceylan, M. (2016). Okul öncesi dönemde erken matematik yeteneği düzeyleri(Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çelik, M., Kandır, A. (2013). The Effect of “Big Maths for Little Kids” Curriculum on Mathematical Development of 61-72 Month-Old Children. Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 551-567.
 • Çelik, M. (2015). Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların matematik gelişimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-18.
 • Dağlı, A. (2007). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dere, H., Ömeroğlu, E. (2001). Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Doğa Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Develi, M. H.,& Orbay, K. (2002). İşlem öncesi dönem çocuklarında sayı kavramının gelişimi üzerine. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi (s.222). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Duru, A., Savaş, E. (2005). Matematik öğretiminde cinsiyet farklılığı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 35-46.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ergün, S. (2003). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan birinci sınıf öğrencilerinin matematik yetenek ve başarılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Geist, E. (2008). Children are Born Mathematicians. New Jersey: Pearson Education.
 • Ginsburg, H., Greenes, C., and Balfanz, R. (2003). Big Math for Little Kids. “Program Overwiev “ Dale Seymour Publications. Pearson Learning Group. New Jersey.
 • Gülaçtı, F. (2012). Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim. F. Gülaçtı ve S. Tümkaya(Ed.). Erken Çocukluk Eğitimi. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güven, Y. (1997). Erken matematik yeteneği testi-2’nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyokültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güven, Y. (1998). Kız ve erkek çocuklarda matematik yeteneği ve matematik başarısı konusunda okul öncesi ve ilkokul (ilköğretim) öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi. 10, 121-138.
 • Heddens, J. W.,Speer, W. R. (2001). Today’s Mathematics, John Wiley & Sons, USA.
 • İşlik, L. (2011). Okulöncesi çocuk ve matematik. M. Ormanlıoğlu-Uluğ ve G. Karadeniz(Editörler). Okul Öncesi Çocuk ve Matematik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 245-274
 • Jordan, N. C., Kaplan, D., Ramineni, C.,& Locuniak, M. N. (2009). Early math matters: kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental psychology, 45(3), 850.
 • Kandır, A., ve Orçan, M. (2010). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık
 • Kandır, A., ve Koçak-Tümer, N. B. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki beş- altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları. 13(7), 45-60.
 • Klein, P. S., Adi-Japha, E., & Hakak-Benizri, S. (2010). Mathematical thinking of kindergarten boys and girls: Similar achievement, different contributing processes. Educational Studies in mathematics, 73(3), 233-246.
 • Karasar, N. (2007). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayınevi
 • Kartal, H. (2007). Erken Çocukluk Eğitimi Programlarından Anne-Çocuk Eğitimi Programının Altı Yaş Grubundaki Çocukların Bilişsel Gelişimlerine Etkisi. İlköğretim Online 6(2), 234-248.
 • Kesicioğlu, O. S., Alisinanoğlu, F. (2012). Okul Öncesi Dönemde Uzay, Geometri ve Geometrik Şekiller, B. Akman(Ed.). Okul Öncesi Matematik Eğitimi, (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Kuru, N. (2015). 48-66 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerileri ve Matematik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Lopez, E. M., Gallimore, R., Garnier, H., & Reese, L. (2007). Preschool Antecedents of Mathematics Achievement of Lations the Influence of Family Resources, Early Literacy Experiences and Preschool Attendance. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 29(4), 456-471.
 • McGrath, C. (2010). Supporting early mathematical development: practical approaches to play-based learning. London: Routledge.
 • Ohio Department of Education. (2004). Early learning content standarts. Web: http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Early-Learning-Content-Standards adresinden 26.04.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Oktay, A., Güven, Y. (1998). Sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneği ile ilişkisi üzerine bir araştırma. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Pedük, B. Ş. (2007). Altı Yaş Grubundaki Çocuklara Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Olarak Verilen Matematik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat Unutkan, Ü. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından İlköğretime Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 243-254
 • Singer, D. G. & Revenson, T. A. (1996). A Piaget Premier: How a Child Thinks. New York: Penguin Books.
 • Smith, S. S. (2006). Early Childhood Mathematics (3rd Ed.). USA:Pearson
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık
 • Sperry-Smith, S. (2009). Early Childhood Mathematics. (Fourth edition). Boston: Pearson.
 • Starkey, P., Klein, A. & Wakelley, A. (2004). Enhacing young children’s mathematical knowledge through a pre-kindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly. 19(2004), 99-120
 • Şeker, P. T. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimine Yönelik İnanç ve Özyeterliklerinin 48-60 Aylık Çocukların Matematik Yeteneklerine Etkisinin İncelenmesi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tokgöz, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, B. (2012). Matematik İlkeleri ve Standartları, Akman, B.(Ed.). Okul Öncesi Matematik Eğitimi, 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi
 • Yoleri, S. (2010). Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği İfade Edici Türkçe Formu’nun oluşturulması ve temel kavramlarla kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Young- Loveridge, J. M. (2004). Effects on early numeracy of a program using number boks and games. Early Childhood Research Quarterly. 19(2004), 82-98.Wadsworth, B. J. (2004). Piaget’s theory of cognitive and affective development. Foundations of constructivism. Boston: Allyn & Bacon.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9323-7784
Author: Tuğba AVCILAR
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1176-1887
Author: Oğuz Serdar KESİCİOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder394639, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1548 - 1569}, doi = {10.17755/esosder.394639}, title = {OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AVCILAR, Tuğba and KESİCİOĞLU, Oğuz Serdar} }
APA AVCILAR, T , KESİCİOĞLU, O . (2018). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1548-1569. DOI: 10.17755/esosder.394639
MLA AVCILAR, T , KESİCİOĞLU, O . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1548-1569 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/39008/394639>
Chicago AVCILAR, T , KESİCİOĞLU, O . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1548-1569
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Tuğba AVCILAR , Oğuz Serdar KESİCİOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.394639 DO - 10.17755/esosder.394639 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1548 EP - 1569 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.394639 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.394639 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ %A Tuğba AVCILAR , Oğuz Serdar KESİCİOĞLU %T OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.394639 %U 10.17755/esosder.394639
ISNAD AVCILAR, Tuğba , KESİCİOĞLU, Oğuz Serdar . "OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1548-1569. https://doi.org/10.17755/esosder.394639