Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1691 - 1702 2018-10-24

AN EMPIRICAL STUDY ON THE ASSOCIATIONS AMONG MEANINGFUL WORK, JOB SATISFACTION, SUBJECTIVE VITALITY AND SUBJECTIVE HAPPINESS
İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Hasan Hüseyin UZUNBACAK [1] , Tahsin AKÇAKANAT [2]

55 166

The purpose of this study is to determine the level of meaningful work, job satisfaction, subjective vitality and subjective happiness of private security officers. It is also another purpose to investigate the effect of these variables on each other. In addition, it has been tested whether job satisfaction has an mediating effect on meaningful work and subjective vitality. For this purpose, a questionnaire was applied to 238 private security officers in Isparta. The results were analyzed with SPSS 21.0 and Lisrel 8.80. The results show that meaningful work, job satisfaction and subjective vitality have positive and significant relations with each other. And also, there is positive and significant relation between subjective vitality and subjective happiness. Besides, job satisfaction has partial mediating effects between the meaningful work and subjective vitality. 

Bu çalışmanın amacı, özel güvenlik hizmetlerinde çalışanların işini anlamlı bulmasının, işten duydukları tatmin düzeyi, zindelikleri ve mutlulukları üzerine etkisinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada ayrıca iş tatmininin, işin anlamı ile zindelik arasındaki ilişkide aracılık etkisi gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Isparta ilinde aktif olarak çalışan 238 özel güvenlik görevlisine anket uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 21.0 ve Lisrel 8.80 ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, işin anlamının çalışanların iş tatmini ve zindelikleri üzerinde, zindeliklerinin ise çalışanların mutlulukları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, işin anlamının zindelik üzerine etkisinde iş tatminini kısmi aracılık rolü oynadığı anlaşılmıştır.

 • Altuğ, D. (1997). Örgütsel Davranış, Ankara: Haberal Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Aşan, Ö., ve Erenler, E. (2008). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2): 203-216.
 • Bekmezci, M. (2017). “İş Karakteristikleri Teorisi”. Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım. Ed. Ö. Turunç ve H. Turgut. Ankara: Siyasal Kitabevi. 199-204.
 • Bilgiç, R. (2008). İş Özellikleri Kuramı: Geniş Kapsamlı Gözden Geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22): 66-77.
 • Borman, W. C, Penner, L. A. Allen, T. D., ve Motowidlo, S. J. (2001). Personality Predictors of Citizenship Performance. International Journal of Selection and Assessment, 9(1-2): 52-69.
 • Büyükdüvenci, S. (1993). Aristoteles’te Mutluluk Kavramı. Felsefe Dünyası, 9: 41-45.
 • Chacko, T. I. (1983). Job and Life Satisfactions: A Causal Analysis of Their Relationships. Academy of Management Journal, 26(1): 163-169.
 • Chaiprasit, K., ve Santidhirakul, O. (2011). Happiness at Work of Employees in Small and Medium-sized Enterprises, Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25: 189-200.
 • Davis, K. (1984). İşletmede İnsan Davranışı- Örgütsel Davranış. (Çev: Kemal Tosun vd.), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları: İstanbul.
 • Dik, B. J., ve Steger, M. F. (2008). Randomized Trial of a Calling-Infused Career Workshop Incorporating Counselor Self-Disclosure. Journal of Vocational Behavior, 73(2): 203-211.
 • Doğan, T., ve Eryılmaz, A. (2013). İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1): 107-117.
 • Ergeneli, A., ve Eryiğit, M. (2001). Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: Ankara’da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 159-178.
 • Hackman, J. R. ve Oldham, G. R. (1975). Development of The Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60(2): 159-170.
 • Kangal, A. (2013). Mutluluk Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme ve Türk Hane Halkı İçin Bazı Sonuçlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44): 214-233.
 • Lama, D. ve Cutler, H. C. (2008). İş Hayatında Mutluluk Sanatı. (Çev: Meltem Tayga), İstanbul: Klan Yayınları.
 • Lyubomirsky, S., King, L. ve Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?. Psychological Bulletin, 131(6): 803-855.
 • Michaelson, C. (2005). I Want Your Shower Time!: Drowning in Work and The Erosion of Life. Business and Professional Ethics Journal, 24(4): 7–26.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. ve Barret, K. C. (2004). Spss for Introductory Statistics: Use and Interpretation. Second Edition. London: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Özaydın, M. ve Özdemir, Ö. (2014). Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 251-281.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in The Workplace: Dimensions, Measurement and Validation. Academy of Management Journal, 38(5): 1442-1465.
 • Steger, M. F., Dik, J. B., ve Duffy, R. D. (2012). Measuring Meaningful Work: The Work and Meaning Inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3): 322-337.
 • Thomas, K. W., ve Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intristic Task Motivation. Academy of Management Review, 15(4): 666-681.
 • Tok, T. N., ve Bacak, E. (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu ile Yöneticileri İçin Algıladıkları Dönüşümcü Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişki. International Journal of Human Sciences, 10(1): 1135-1166.
 • Uysal, R., Sarıçam, H., ve Akın, A. (2014). Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(Güz): 136-146.
 • Wrzesniewski, A., McCauley, C., Rozin, P. ve Schwartz, B. (1997). Jobs, Careers and Callings: People’s Relations to Their Work. Journal of Research in Personality, 31(1): 21–33.
 • Yılmaz, V. (2004). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modelleri: Tüketici Şikâyetlerine Uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 77-90.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3297-1659
Author: Hasan Hüseyin UZUNBACAK (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9414-6868
Author: Tahsin AKÇAKANAT
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder432208, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1691 - 1702}, doi = {10.17755/esosder.432208}, title = {İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {UZUNBACAK, Hasan Hüseyin and AKÇAKANAT, Tahsin} }
APA UZUNBACAK, H , AKÇAKANAT, T . (2018). İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1691-1702. DOI: 10.17755/esosder.432208
MLA UZUNBACAK, H , AKÇAKANAT, T . "İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1691-1702 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/39008/432208>
Chicago UZUNBACAK, H , AKÇAKANAT, T . "İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1691-1702
RIS TY - JOUR T1 - İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA AU - Hasan Hüseyin UZUNBACAK , Tahsin AKÇAKANAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.432208 DO - 10.17755/esosder.432208 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1691 EP - 1702 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.432208 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.432208 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %A Hasan Hüseyin UZUNBACAK , Tahsin AKÇAKANAT %T İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.432208 %U 10.17755/esosder.432208
ISNAD UZUNBACAK, Hasan Hüseyin , AKÇAKANAT, Tahsin . "İŞİN ANLAMININ, ZİNDELİK, MUTLULUK VE İŞTATMİNİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1691-1702. https://doi.org/10.17755/esosder.432208