Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1788 - 1800 2018-10-24

ADAPTATION OF THE “ORGANIZATIONAL COMMITMENT SCALE” INTO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bünyamin HAN [1] , Abidin DAĞLI [2] , Zakir ELÇİÇEK [3]

103 872

The aim of this research is to adapt the Commitment Scale developed by Meyer, Allen and Smith (1993) to Turkish language. Because of the incompatibilities and complexities related to validity and reliability encountered in the scale adaptations in the literature it has been decided to make the adaptation again. As part of the adaptation process of the scale, first, translation studies were carried out from English to Turkish and vice versa. Preliminary application form has been prepared in accordance with the expert opinion by comparing the existing translations in the literature. The forms were applied to a group of teachers to test their comprehension and then the actual practice was started. The results of the exploratory and confirmatory factor analysis within the scope of the validity studies of the 226 teachers showed that the original structure had the same structure and validity in the Turkish form. In addition, Anti-image Correlation Matrix values, which are one of the criteria used to decide whether or not each item will stay in factor analysis, showed that it can be found in factor analysis by taking values above expected values. The results of the reliability studies, Cronbach Alpha and item total correlation values, also exceeded the expected values, indicating that the scale is a reliable measurement tool. As a result of the validity and reliability analyzes, it was determined that the scale is a valid and reliable tool that can be used in determining the perceptions of the teachers in the schools of the Ministry of  National Education in Turkey related to "Organizational Commitment".

Bu araştırmanın amacı, Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilmiş olan Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ni (Commitment Scale) Türkçeye uyarlamaktır. Literatürde ölçeğe ilişkin uyarlamalarda geçerlik ve güvenirlikle ilgili yetersizliklere ve karmaşaya rastlanıldığından bu uyarlamanın yapılmasına karar verilmiştir. Ölçeğin uyarlama çalışmaları kapsamında öncelikle, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviri çalışmaları yapılmıştır. Literatürdeki mevcut çevirilerle karşılaştırılıp uzman görüşü doğrultusunda ön uygulama formu hazırlanmıştır. Daha sonra öğretmenler tarafından anlaşılırlığını test etmek üzere bir grup öğretmene uygulandıktan sonra asıl uygulamaya geçilmiştir. 226 öğretmene uygulanan ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları, orijinal yapının Türkçe formda da aynı yapıda karşılık bulduğunu ve doğrulandığını göstermiştir. Ayrıca, her bir maddenin faktör çözümlemesi içinde kalıp kalmayacağına karar verilmesi için kullanılan ölçütlerden biri olan “Anti-image Korelasyon Matrisi değerleri de beklenen değerlerin üstünde değerler alarak her maddenin faktör çözümlemesi içinde kalabileceğini göstermiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan Cronbach Alpha ve madde toplam korelasyon değerlerine ilişkin sonuçlar da beklenen değerler üzerinde çıkarak ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Böylece yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, ölçeğin Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görevli öğretmenlerin “Örgütsel Bağlılık” la ilgili algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.

  • Afşar, S. T. (2011). Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 63(1), 1-18.Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal of Vocational Behavior. 49, 252–276.Balay, R. (2014). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Bentler, P. M. & Bonett, D. G. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88 (3), 588-606.Bozoğlu, G. (2011). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Açısından Eğitim Sektöründe Yalova İlinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.Bülbül, M. (2007). Örgütsel Bağlılık ve Kamu Kuruluşlarına Yönelik Araştırma. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. Büyüköztürk. Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.Byrne, B. M. & Campbell, T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equıvalent measurement and theoretical structure: a look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 555-574.Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Costello, A.B. & Osborne, J.W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10 (7), 1-9.Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesi Temel Kavramlar Uygulamalar Programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.Çetin, F. (2011). Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Açıklanmasında Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Kişilik ve Örgüt Kültürünün Rolü. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Çoban, Ü. (2011). İş Değerlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi ve Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Çokluk, Ö., Şekercioğlu G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayın. Doll, W. J., Xia, W. & Torzadeh, G. ( 1994). A confirmatory factor analysis of theend-user computing satisfaction instrument. MİS Quarterly. 18 (4), 453-461Fraenkel, J. R.,Wallen, N. E. &Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGrawHill.Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53 –60.Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.Lee, K., Allen, N. J., Meyer, J. P. & Rhee, K. Y. (2001). The Three-Component Model of Organisational Commitment: An Application to South Korea. Applied Psychology: An International Review. 50 (4), 596-614. Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD’s Brief Self-Report Measure of Educational Psychology’s Most Useful Affective Constructs: Cross-cultural, Psychometric Comparisons across 25 Countries. International Journal of Testing, 6 (4), 311- 360.Martin, C.R. & Newell, R.J. (2004). Factor Structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in Individuals with Facial Disfigurement. Psychology Health and Medicine, 9 (3), 327- 336.McInnis, K. J., Meyer, J. P. & Feldman, S. (2009). Psychological contracts and their implications for commitment: A feature-based approach. Journal of Vocational Behavior, 74 (2), 165-180.Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay YayıncılıkMeyer, J. P. & Maltin, E. R. (2010). Employee commitment and well-being: A critical review, theoretical framework and research agenda. Journal of Vocational Behavior, 77 (2), 323-337.Meyer, J. P., Allen, N. J. & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extensionand test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.Meyer, J. P., Stanley, L. J. & Parfyonova, N. M. (2012). Employee commitment in context: The nature and implication of commitment profiles. Journal of Vocational Behavior, 80 (1), 1-16.Meyer, J. P., Stanley, D. J., Jackson, T. A., McInnis, K. J., Maltin, E. R. & Sheppard, L. (2012). Affective, normative, and continuance commitment levels across cultures: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 80 (2), 225-245.Nunnaly, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory. McGraw Hill.Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Australia: Australian Copyright.Raykov, T. & Markoulides, G. A. (2006). A First Course in Structural Equation Modeling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.Schriesheim, C.A. & Eisenbach, R.J. (1995). An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Investigation of Item Wording effects on Obtained Factor Structures of Survey Questionnaire Measures. Journal of Management, 21 (6), 1177-1193.Segars, A. H. & Grover, V. (1993). Re-examining perceived ease of use and usefulness: A confirmatory factor analysis. MIS Quarterly, 17 (4), 517-525.Starnes, B. J. & Truhon, S. (2006). A Primer on Organizational Commitment. Human Development an Leadership Division. http://asqhdandl.org/index.html.Steiger, J.H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42 (5), 893-898.Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.Şen, R. ve Yılmaz, V. (2013). Model Belirlemesi, Örneklem Hacmi ve Tahmin Yönteminin Yapısal Eşitlik Modelleri Uyum Ölçütlerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 38, 239-252.Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: Ekinoks Yayınları.Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Wasti, S. A. (2000). Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi.Wasti, S. A. (2017). awasti@sabanciuniv.edu adresinden 23 Ocak 2017 tarihinde bunyaminhan@gmail.com adresine gönderilen cevap maili ve ekleri. Yücel, I. & Bektaş, C. (2012). Job Satisfaction, Organizational Commitment and Demographic Characteristics among Teachers in Turkey: Younger is Better?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1598-1608.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0204-5686
Author: Bünyamin HAN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0204-5686
Author: Abidin DAĞLI (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-4469-2243
Author: Zakir ELÇİÇEK

Bibtex @research article { esosder445932, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1788 - 1800}, doi = {10.17755/esosder.445932}, title = {ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {HAN, Bünyamin and DAĞLI, Abidin and ELÇİÇEK, Zakir} }
APA HAN, B , DAĞLI, A , ELÇİÇEK, Z . (2018). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1788-1800. DOI: 10.17755/esosder.445932
MLA HAN, B , DAĞLI, A , ELÇİÇEK, Z . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1788-1800 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/39008/445932>
Chicago HAN, B , DAĞLI, A , ELÇİÇEK, Z . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1788-1800
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Bünyamin HAN , Abidin DAĞLI , Zakir ELÇİÇEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.445932 DO - 10.17755/esosder.445932 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1788 EP - 1800 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.445932 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.445932 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Bünyamin HAN , Abidin DAĞLI , Zakir ELÇİÇEK %T ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.445932 %U 10.17755/esosder.445932
ISNAD HAN, Bünyamin , DAĞLI, Abidin , ELÇİÇEK, Zakir . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1788-1800. https://doi.org/10.17755/esosder.445932