Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 23 - 46 2014-09-10

PERFORMANCE EVALUATION AT PRIMARY SCHOOLS:
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kemal KAYIKÇI- Şenol ŞARLAK [1]

304 390

Abstract The purpose of this study is to reveal how teachers regard the use of personal records, a well-established staff evaluation system in Turkish educational system, to detect the flaws and shortcomings of the use of personal records on the basis of teachers' opinions, and to contribute to the attempts to come up with new staff evaluation systems. The population of the study is comprised of the teachers who worked for the state-run primary schools in the centre of Antalya during the Educational Year 2009-2010. 367 of The teachers participated in the study. The data collection tool was a 5-point Likert-type survey. As for the reliability, the Cronbach's alpha was 0.93. Arithmetic mean, t-test and variance analysis (one-way) were employed for data analysis and interpretation. Branch teachers have a more positive view of personal records than classroom teachers. The teachers somewhat agreed that personal records have an effect on their morale and job satisfaction, and positive personal records motivate them and increase their performance. They somewhat disagreed that personal records are arranged fairly, properly or objectively. Not all civil servants should be exposed to the same evaluation form. Key words: Performance evaluation, personal records, primary school, teacher, personal
Öz Bu araştırmanın amacı, sicil uygulaması hakkında öğretmenlerin görüşlerini belirlemek, bu görüşlere dayalı olarak sicil uygulamalarındaki aksaklık ve eksiklikleri saptayarak bundan sonra yapılacak yeni personel değerlendirme çalışmalarında bu aksaklık ve eksikliklerin görülmemesi için uygulayıcılara bilimsel öneriler sunmaktır. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2009–2010 öğretim yılında Antalya il merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından beşli likert tipinde hazırlanan bir "Sicil Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, sicil uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bununla beraber öğretmenler, sicil notlarının adil bir şekilde verildiğine, sicillerin amacına uygun olarak objektif ölçütlere göre doldurulduğuna "az" düzeyde katılmışlardır. Bundan sonra yapılacak performans değerlendirme çalışmalarında değerlendirme raporlarındaki kıstaslar kişisel özellikleri değil personelin performansını ölçücü nitelikte olmalıdır. Anahtar sözcükler: performans değerlendirme, sicil, ilköğretim okulu, öğretmen, personel
 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karaköse, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliliklerine Đlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya ili örneği). Eğitim ve Bilim, 37 (64), 159-175
 • Alay, G. (2006). Đlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2001). Đnsan Kaynakları Yönetimi. Đzmir: Fakülteler kitabevi barış yayınları.
 • Anagün,Ş. (2002). Eğitimde performans değerlendirme süreci ve insan kaynakları yönetiminde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aykaç, B. (1986). Kamu personelinin değerlendirilmesi. (yayımlanmamış doktora tezi). Ankara. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bartlett,J. E., Kotrlik, J. W and Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate simple size in survey research Information Technology, Learning,and Performance Journal, Spring (19) http://www.osra.org/itlpj/bartlettkotrlikhiggins.pdf Erişim:05/09/2011.
 • Başar, H. (1995). Öğretmenlerin değerlendirilmesi. Pegem yayınları. Ankara.
 • Başaran, A. (2003). Yönetici ve öğretmen sicil raporları. Eğitim ve Denetim Dergisi.Tem-Sen yayını.(11).44-46.
 • Başbakanlık ( 1965). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete.
 • Başbakanlık (1986). Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği. 18/10/1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete
 • Başbakanlık (2003) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 24/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete.
 • Başbakanlık (2011a) SGK ve Diğer Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hk Kanun. 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete.
 • Başbakanlık (2011b) MEB Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Đlişkin Yönetmelik. 24/04/2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete.
 • Bostancı, A. (2004). Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara : Pegem Yayınları
 • Can, H.; Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve Özel Kesimde Đnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi. 4. baskı.
 • Canman, D. (1993). Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kamu Personelinin Değerlendirilmesi. Ankara: TODAĐE yayınları.
 • Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen Performansının Arttırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü. Milli Eğitim Dergisi. Ankara. Sayı:153-154.
 • Crane, D, P. (1979). Personel: The Management Of Human Resources. 2.nd Edition USA:Wadswourth Publishing Company
 • DPT (2000) Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. Ankara: TC Başbakanlık DPT yayını.
 • Duran, G. C. (2008). Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin görüşleri (Isparta ili örneği). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Dündar, D. (2007). Eğitim Yöneticisi Olan Ortaöğretim Kurumları Okul Müdürlerinin Performans Yönetimi Yeterliklerinin Toplam Kalite Yönetimi Açısından Đncelenmesi (Bakırköy Đlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Đstanbul.
 • Ekinci, F. (2008). Kamu Personel Yönetiminden Đnsan Kaynakları Uygulamasına Geçişin Çalışanların Verimliliğine Etkisi, Maliye Dergisi, (155) 175-185.
 • Erken, V. (1990). Öğretmenlerin Siçil Sistemini Değerlendirmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi.Gazi Üniversitesi. SBE. Ankara.
 • Fındıkçı, Đ (1999). İ nsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Đpek, C. (1997). Kamu işgörenlerinin sicil sorunları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.(30) 253-276
 • Karaarslan, B. (2008). Đlköğretim Okullarındaki Đngilizce Öğretmenlerinin Ders Denetimine Đlişkin Görüşleri (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla.
 • Kaya, O. (1998) Đlköğretim kurumlarında sicille değerlendirme. Ankara: Ankara ili örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kayıkçı, K. (2008). Personel hizmetlerinin yönetimi. (Editör: R. Sarpkaya) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı yayıncılık.ss.189-240.
 • Kayıkçı, K. ve Kuralay, M. E. (2011) Eğitim Müfettişlerinin Đlköğretim Okullarındaki Rehberlik ve Đşbaşında Yetiştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi..III. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Kongresi. Haziran 2011. Mersin Üniversitesi-TEM-SEN Yayını
 • Levy, P E. & Williams, J. R. (2004). The social context of performance appraisal: A review and framework for the hitwe. Joumal of Management, 20(6), 881-905;
 • McCourt W ve Eldridge D.(2003). Global Human Resource Mangement Managing People in Developing and Transitional Countries, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, Mclellan.H.,H. Bateman, ve P. Bailey, (2005) The place of 360 degree Appraisal within A Team Approach to Professional devalopment” Journal of Interprofessional Care, 19(2)137-148
 • Mulvaney, A. M., McKinney, W.R. ve Grodsky, R. (2012). The Development of a Pay-forPerformance Appraisal System for Municipal Agencies: A Case Study. Public Personnel Management. 41 (3), 505-533.
 • MEB (2010) Đlköğretim Kurumları Standartları(ĐKS) Eğitim Dokümanı. MEB-UNICEF, Đlköğretim Genel Müdürlüğü, Haziran, 2010.
 • MEB (2011). Eğitim Müfettişleri Başkanlıları Yönetmeliği.23.Haziran.2011 tarihli Resmi Gazete.
 • MEB (1991). Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği. 03/06/1991 ve 20890 sayılı Resmi Gazete.
 • Memişoğlu, S. P. ve Altun, S. A. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (53) 7-24.
 • EARGED (2001) Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı yayını
 • EARGED (2006). Okulda Performans Yönetimi Modeli. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı yayını
 • Sabuncuoğlu, Z. (1988). Personel yönetimi: politika ve yönetsel teknikler. Bursa; teknografik matbaacılık.
 • Sayan, Đ.Ö. (2007) Sicil sisteminden performans değerlendirmesine. Ş. Aksoy ve Y. Üstüner (Edt).Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar. (ss.521-536). Nobel yayınları.
 • Selvarajan, T.T. ve Cloninger, Peggy, A. (2012). Can performance appraisals motivate employees to improve performance? A Mexican study The International Journal of Human Resource Management, 23 (15) 3063–3084
 • Stroh, L. K., Northcraft, G. B ve Neale, M. A. (2002). Organizational Behavior: A Management Challenge. Third Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. London.
 • Tangut, E. (2005). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Balıkesir ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Sakarya Üniversitesi SBE.
 • Taşdan, M. ve Oğuz, E. (2007). Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Perf ormans Değerlendirmesine Đlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Đnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 7 (13) 87-103 Tavşancıl, E. (2006) Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tortop, N.; Đsbir, G. E.; Aykaç, B.; Yayman, H. ve Özer, A. (2007). Yönetim Bilimi. Ankara: Nobel Yayınları, 7. basım.
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2010). Đnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları, 3. baskı.
 • Uçar, A. (2001). Đstanbul ili ilköğretim okul öğretmenlerinin performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Urfalı, P. (2008). Đlk ve ortaöğretim kurularında görev yapan öğretmenlerin, Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine ilişkin görüşleri (Eskişehir ili örneği), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Üzmez, Đ. T. (1996) Đlk ve ortaöğretim kurumlarında performans değerlendirme süreci-sicil raporu düzenlenmesine ilişkin sorunlar ve beklentiler (Elazığ ili örneği). Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Yalçın S.(1994). Personel Yönetimi. Đstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal KAYIKÇI- Şenol ŞARLAK

Bibtex @ { esosder82747, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {23 - 46}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ŞARLAK, Kemal KAYIKÇI- Şenol} }
APA ŞARLAK, K . (2014). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 23-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82747
MLA ŞARLAK, K . "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 23-46 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82747>
Chicago ŞARLAK, K . "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 23-46
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Kemal KAYIKÇI- Şenol ŞARLAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 46 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Kemal KAYIKÇI- Şenol ŞARLAK %T İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD ŞARLAK, Kemal KAYIKÇI- Şenol . "İLKÖĞRETİM OKULLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMENLERİN SİCİL UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 23-46.