Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 82 - 115 2014-09-10

YOUTH TROUBLES:SAMPLE OF PROVINCE OF SIIRT
GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ

Zuhal CAFOĞLU [1] , Veysel OKÇU [2]

409 450

Abstract The purpose of that research is to determine woes like domestic affairs and communication, unemployment, political agenda, participation to social activities, making use of leisure, and other factors which affect youth and their families, and to determine their expectation and demands, and to make an assessment based on these. The research has been done by means of descriptive and general scanning method. Questionnaire has been used as quantitative data gathering mean. To prepare the questionnaire form in the research, the related literature has been reviewed, and 3 male & 2 female university students who live in Siirt have been interviewed and a draft has been built up. All teenagers ranging between 12-24 who live in Siirt have been accepted as the population of the research. Exemplification of the research has been selected by random sampling from the population of the research. The research has been developed based on data from total 537 youngsters whose age ranges are between 12-24. At the end of the research, it has been observed that parents show sexual discriminating; they are conservative toward opposite sex friendships, females are have difficulties in articulating themselves, and parents involves in their taking decision. Besides, it has been determined that the biggest problem among youngsters is unemployment, education, and getting a profession, political parties and government are not interested in youngsters' trouble, there are not enough social facilities in Siirt for youngsters to realize themselves, youngsters are partly susceptible to their clan and opinion leaders while taking a political choice, and ignorance of parents is the chief reason of not sending female children to school. Some suggestions have been offered toward these results. Key Words: Youth, youth and social exchange, youth woes
Öz Bu araştırmanın amacı Siirt ilindeki gençlerin özelde aile içi ilişkiler ve iletişime, işsizliğe, siyasi gündeme, sosyal aktivitelere katılıma, boş zamanlarını değerlendirmeye, gençleri ve ailelerini etkileyen diğer faktörlere yönelik sorunlarını tespit etmek, genelde ise gençlerin beklenti ve isteklerini saptamak ve buna dayalı olarak bir değerlendirme yapmaktır. Araştırma betimsel niteliktedir. Araştırmada nicel veri toplama araçlarından ankete başvurulmuştur. Araştırmada kullanılan anket formunun hazırlanması için, ilgili literatür incelenmiş ve anket soruları hazırlanmadan önce Siirt ilinde yaşayan 3 erkek ve 2 kız olmak üzere toplam 5 üniversite öğrencisiyle görüşme yapılmış ve anket sorularıyla ilgili bir taslak oluşturulmuştur. Araştırma için Siirt ili merkezinde yaşayan tüm 12-24 yaş grubundaki gençler evren olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise araştırmanın evreninden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırma grubundaki toplam 537 kişiden elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ise Siirt ilinde ailelerin gençlere cinsiyet bazında farklı tutumlar sergiledikleri, karşı cins arkadaşlık ilişkilerinde kızlara yönelik ailelerin daha müdahaleci tutum sergiledikleri, kızların kendilerini ifade etmede zorlandıkları ve ailelerin büyük oranda kararlarına karıştıkları gözlenmiştir. Ayrıca gençlerin en önemli sorunları arasında işsizlik, eğitim ve meslek edinme güçlüğü olduğu, siyasi partilerin ve devletin gençlik sorunlarıyla pek ilgilenmediği, Siirt ilinde gençlerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri sosyal ortamların oldukça yetersiz olduğu, belli orandaki gençlerin siyasi tercihlerini aşiret lideri ya da kanaat önderinin etkisi altında kullandıkları ve kızların okula gönderilmeme nedeninin ise büyük oranda anne-baba eğitimsizliğinden kaynaklandığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler:Gençlik, gençlik ve sosyal değişme, gençlik sorunları
 • Aktuna, Y. (1988). Gençlik döneminde toplumsallaşma ve kuşak çatışması. II. Milli Gençlik Kongresi (Tebliğler). Konya:Selçuk Üniversitesi Yayınları, Yayın No:44.
 • Arıkan, Z. ve Coşar, B. (1996). Alkol bağımlılığında demografik ve epidemolojik bir bakış. Kriz Dergisi, 4(2), 81-91.
 • Armağan, İ. (2004). Gençlik gözüyle gençlik. İstanbul:Lider Ekol Basım ve Yayıncılık.
 • Aslan, N. ve Arslan Cansever, B. (2009). Ailenin sosyo-demografik özelliklerinin çocuğun okuldaki sosyal etkinliklere katılımı üzerindeki etkileri:Türkiye ve Hollanda arasında karşılaştırmalı bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 5 (2), 210-226.
 • Bayhan, V. (1997). Üniversite gençliğinde anomi ve yabancılaşma. (1. Baskı). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bayhan, S. ve Bulduk, S. (1990). Yükseköğretim gençliğinde sigara içme alışkanlığı. Eğitim ve Bilim, 14(75), 65-77.
 • Bayraktar, F. ve Gün, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychol Behaviour, 10, 191-197.
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları İle Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Araştırması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1).
 • Burcu, E. (1998). Gençlik teorilerinin sınıflandırılmasına ilişkin bir çalışma. Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 1 (1-2), 105-136.
 • Can, N. (2008). Gençlik sorunlarında medyanın etkisi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 62-76.
 • Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15( 2).
 • Çolak, H. ve Dönmez, K. H. (2009). Giresun ilinde lise öğrencilerinin sigara, alkol ve Uyuşturucu alışkanlıklarının araştırılması. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18-20 Kasım, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Giresun.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2010). Binyıl kalkınma hedefleri raporu Türkiye 2010. Ankara.
 • Doğan, İ. (2007). Sosyoloji Kuramlar ve Sorunlar. (7. Baskı). Ankara:PegemA Yayınları.
 • Ekşi, A. (2003). Gözden geçirme: Beş kıtada genç sorunları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,10(2).
 • Geçtan, E. (1981). Ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemi olarak gençlik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 14 (1).
 • Gauthier, M. (2003). The Inadequacy of concepts: The rise of youth interest in civic participation in quebec. Journal of Youth Studies, 6 (3), 265-276.
 • Gökçe, B. (1984). Ortaöğretim gençliğinin beklenti ve sorunları. İstanbul:MEB Yayınları.
 • Gürol, A. ve Dilli, C. (2007). Zorunlu eğitim çağında bulunan kız çocuklarının okula gitmeme sebepleri (Şırnak İli örneği). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Tam Metinler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Tokat.
 • Hatunoğlu, B.Y. ve Hatunoğlu, H. K. A. (2008). Gelişim özellikleri. Eğitim psikolojisi. (Ed. Zuhal, Cafoğlu ve Mehmet Aksüt). 1. Baskı. Ankara:Grafiker Yayıncılık.
 • İlhan Tunç, A. (2009). Kız çocuklarının okula gitmeme nedenleri:Van ili örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI (I), 237-269. http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Kale, N. (1990). Türkiye’deki gençlik sorunlarının kaynakları ve bu sorunların çözüm yolları Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2).
 • Karasar, N., Hakan, A., Can, G., Özdaş, K., Sözer, E. ve Diğ. (1999). Anadolu Üniversitesi
 • öğrencilerinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile beklenti ve sorunları. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3, Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:51, Eskişehir. Kıran Esen, B. (2003). Ergenlerin akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre sigara içme davranışlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 169-1
 • Kieselbach, T. ve Beelmann, G. (2003). Arbeitslosigkeit als Risiko sozialer Ausgrenzung bei Jugendlichen in Europa. Aus Politik und Zeitgeschichte, B6-/2003, 32-39.
 • Koç, Y. ve Palabıyık, A. (2012). Üniversite gençliğinin toplumsal ve siyasal sorunlara bakışı: Muş Alparslan üniversitesi ve Bitlis Eren üniversitesi öğrencileri örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 322-346. www.esosder.org
 • Komisyon. (2001). Üniversite gençliği 2001.Üniversite gençliğinin sosyo-kültürel profili üzerine bir alan araştırması. Gazi üniversitesi örneği. Ankara:Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Komisyon. (2003). Üniversite gençliği 2003.Üniversite gençliğinin sosyo-kültürel profili üzerine bir alan araştırması. Gazi üniversitesi örneği. Ankara:Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Komisyon. (2006). Üniversite gençliğinin sosyo-ekonomik profili araştırması. Erzurum:Atatürk Üniversitesi Yayın No:955.
 • Mütevellioğlu, N., Zanbak, M. ve Mert, M. (2010). İşsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: Bir alan araştırmasının bulguları.C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1),207-229. Ögel, K., Taner, S. ve Eke, C.Y. (2006). Onuncu sınıf öğrencileri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı:İstanbul örneklemi. Bağımlılık dergisi, 7(1), 18-23.
 • Ökten, Ş. (2009). Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplumsal cinsiyet düzeni. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 302-312.
 • Özdemir, M. Ç. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,5(2), 185-198.
 • Özer, Ö. A. (1991). Ortaöğretim öğrencilerinin proaktif madde kullanımına yaklaşımı ve demografik özellikler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul.
 • Özyurt, S. ve Doğan, M. S. (2002). Gençlik problemleri açısından üniversite gençliği. Adapazarı:Değişim Yayınları
 • Piko, B. (2001). Gender differences and similarities in adolescents’ ways of coping. Phchological Record, 51, 223-236.
 • Poyraz, T., Zorlu, A., Şahin, B. ve Arıkan, G. (2003).Üniversite gençliğinin güncel sorunlara bakışı: H.Ü. sosyoloji bölümü öğrencileri örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20(1), 1-32.
 • Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. British Journal of Educational Studies, 55 (3), 325-345.
 • Siyez, D. M. (2009). Ergenlerde problem davranışlar. Ankara:Pegem Akademi Yayınları.
 • Stamm, M. (2006). Jugendarbeitslosigkeit–Konturen einer psychosozialen Betrachtung. Europäische Zeitschrift für Berufsbildung, 39(3), 121-131.
 • Şemin, R. (1992). Gençlik psikolojisi. İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • Şener, S. (1991). Türkiye ve gençlik olayı:Beklentileri, problemleri ve düşünce.İstanbul:Timaş Yayınları.
 • Tezcan, M.(1991). Gençlik sosyolojisi yazıları. Ankara:Gündoğan Yayınları.
 • Türkbay, T., Özcan, C., Doruk, A. ve Sekmen, K. (2005). Ergenlerde kimlik bocalaması üzerine cinsiyetin etkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(2).
 • Tsai, C. C. ve Lin, S.S. (2003) Internet addiction of adolescents in Taiwan: An interview study. Cyberpsychol Behaviour, 6, 649-652.
 • Uyar Bozdağlıoğlu, Y. (2008). Türkiye’de işsizliğin özellikleri ve işsizlikle mücadele politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 45-65.
 • Yang, S. C.ve Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Comput Human Behaviour, 23, 79-96.
 • Özçomak, M. S. ve Aktürk, E. (2006). Üniversite gençliğinin sosyo-ekonomik profili araştırması. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 955.
 • Yörükoğlu, A. (1999). Gençlik çağı. (6. Basım). İstanbul:Acar Matbaacılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zuhal CAFOĞLU

Yazar: Veysel OKÇU

Bibtex @ { esosder82750, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {82 - 115}, doi = {}, title = {GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {CAFOĞLU, Zuhal and OKÇU, Veysel} }
APA CAFOĞLU, Z , OKÇU, V . (2014). GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 82-115. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82750
MLA CAFOĞLU, Z , OKÇU, V . "GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 82-115 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82750>
Chicago CAFOĞLU, Z , OKÇU, V . "GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 82-115
RIS TY - JOUR T1 - GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ AU - Zuhal CAFOĞLU , Veysel OKÇU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 115 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ %A Zuhal CAFOĞLU , Veysel OKÇU %T GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD CAFOĞLU, Zuhal , OKÇU, Veysel . "GENÇLİK SORUNLARI:SİİRT İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 82-115.