Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 116 - 144 2014-09-10

CHOICE OF VOCABULARY AND SYNTAX MISTAKES OF NOVICE TEACHERS IN WRITING
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI

Nihat BAYAT [1]

227 438

Abstract The purpose of this research was to define the word choice and syntax errors of teacher candidates in writing. No matter in which branch a teacher works s/he is already a language teacher. Therefore, they are supposed to meet all the requirements of the standard language in writing. The data in this study was gathered from 189 teacher candidates who were studying in six different disciplines in Education Faculty of Akdeniz University, in 2010-2011 academic years. Word choice and syntax errors in academic writings of these participants were determined. These errors were categorized according to their structures. Six types of errors in dimensions of word choice and five types of errors in dimensions of syntax were defined. The frequency of errors in different dimensions, rates of errors in terms of different disciplines and differences among these disciplines in terms of rates of errors were calculated using frequency, percentage, and variance analysis. The results showed that errors of the participants in word choice were more than their errors in syntax and 96.8% of the participants made errors in their writings. In conclusion, it was suggested that studies must be carried out to correct the errors of these types in Turkish courses given in the different disciplines of education faculties. Key Words: Writing, word choice, syntax, coordination errors, expression errors.
Öz Bu çalışmada öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarında yer alan sözcük seçimi ve sözdizim boyutunda yapılan hatalar betimlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adayları hangi alanda öğretmenlik yaparsa yapsın her biri aynı zamanda bir dil öğretmenidir. Bu bakımdan yazılı anlatımlarında ölçünlü dilin tüm gereklerini yerine getirmeleri beklenir. Bu doğrultuda çalışmanın verileri 2010-2011 öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde altı değişik anabilim dalında öğrenim gören 189 öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Katılımcıların yazdıkları akademik yazılarda yer alan sözcük ve sözdizim boyutundaki hatalar saptanmıştır. Bu hatalar yapısal özelliklerine göre sınıflandırılmış ve sözcük boyutunda altı, sözdizim boyutunda ise beş hata türü belirlenmiştir. Yapılan frekans, yüzde hesaplamaları ve varyans çözümlemesi doğrultusunda öğretmen adaylarının hangi düzlemde ne sıklıkta hata yaptıkları, anabilim dallarına göre hata oranları ve hata yapma oranı açısından anabilim dalları arasındaki fark belirlenmiştir. Çözümlemeler sonucunda sözcük boyutunda sözdizimsel boyuta oranla daha çok hata yapıldığı ve toplamda katılımcıların % 96.8'inin yazılı anlatımlarında hata yaptığı saptanmıştır. Buna bağlı olarak anabilim dallarında verilen Türkçe derslerinde, belirlenen bu hata türlerini gidermeye dönük çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yazılı anlatım, sözcük seçimi, sözdizim, koordinasyon hataları, söyleyiş hataları.
 • Adalı, O. (2004). Türkiye Türkçesinde biçimbirimler. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Aksan, D. (1996). Türkçenin sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Arıcı, A.F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ üniversitesi eğitim fakültesi dergisi. XXI (2). s.209-220.
 • Aslan, C. (2010). Türkçe ders kitaplarında “Türkçe olmayan sözcükler”in kullanımı üzerine bir inceleme. Ankara üniversitesi TÖMER dil dergisi, 133, s. 7-19.
 • Büyükkantarcıoğlu, N. (2006). Toplumsal gerçeklik ve dil. İstanbul: Multilingual.
 • Büyüköztürk, Ş. ve arkadaşları (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cook, V.J., ve Newson, M. (1996). Chomsky’s universal grammar: An introduction. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2003). An introduction to language. Boston: Thomson Heinle.
 • Günay, V.D. (2007). Sözcükbilime giriş. İstanbul: Multilingual.
 • Hofmann, Th.R. (1997). Realms of meaning. New York: Longman.
 • Jakobson, R. (1998). Dilbilim ve yazınbilim. XX. yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları, 2. temel metinler içinde, Hazırlayan: Mehmet Rifat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2009). Bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeyi ile tutarlı metin yazma arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 13, s.373-385.
 • Kempson, R.M. (1977). Semantic theory. New York: Cambridge University Pres.
 • Leech, G. (1983). Semantics: The study of meaning. New York: Penguin Books.
 • Lund, N. (2003). Language and thought. New York: Routledge.
 • Martinet, A. (1998). İşlevsel genel dilbilim. Çev: Berke Vardar. İstanbul: Multilingual.
 • Ong, W.J. (2003). Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi. Çev: Sema Postacıoğlu Banon. İstanbul: Metis.
 • Özdemir, S. (2008). Ortaögretim seçme sınavında başarılı olan öğrencilerin yazılı anlatım becerileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ramchand, G.C. (2008). Verbal meaning and the lexicon. New York: Cambrıdge.
 • Sallabaş, M.E. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin çeşitli değişkenler bakımından değerlendirilmesi. Milli eğitim dergisi, Sayı: 181, Kış. Saussure, F. de. (1998). Genel dilbilim dersleri. Çev: Berke Vardar. İstanbul: Multilingual.
 • Steinberg, D.D. (1993). An introduction to psycholinguistics. London: Longman.
 • Türkyılmaz, M. (2008). Dil ve anlatım dersinde bir ölçme aracı olarak yazılı sınavların kullanımı konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). Cilt: 9, Sayı: 3, s. 1-14.
 • Topuzkanamış, E. (2009). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin imla başarıları. Turkish studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/3 Spring.
 • Uzun, N.E. (2006). Biçimbilim: Temel kavramlar. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yule, G. (2003). The study of language. Edinburgh: Cambridge University Press.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nihat BAYAT

Bibtex @ { esosder82751, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {116 - 144}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI}, key = {cite}, author = {BAYAT, Nihat} }
APA BAYAT, N . (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 116-144. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82751
MLA BAYAT, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 116-144 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82751>
Chicago BAYAT, N . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 116-144
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI AU - Nihat BAYAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 144 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI %A Nihat BAYAT %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD BAYAT, Nihat . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZCÜK SEÇİMİ VE SÖZDİZİM HATALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 116-144.