ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
DEVELOPMENT STUDY OF ORGANIZATIONAL SILENCE SCALE FOR TEACHERS

Gökhan KAHVECİ [1] , Zülfü DEMİRTAŞ [2]

477 568

Öz Bu araştırma öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarını belirlemeye yönelik Örgütsel Sessizlik Ölçeğini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ ilinde bulunan 20 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 426 öğretmen oluşturmaktadır. Örgütsel Sessizlik Ölçeği için 30 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek için toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğunu belirmek amacıyla yapılan KMO test değeri, 876'dır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin açıkladığı varyans oranı ise % 57,16'dır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin beş faktörden oluştuğu görülmüştür. Bu faktörler sırasıyla "Okul Ortamı", "Duygu", "Sessizliğin Kaynağı", "Yönetici" ve "İzolasyon" şeklindedir. Örgütsel Sessizlik Ölçeği için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı ,89'dur. Bunun yanında ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen değerler ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimler: Sessizlik, Öğretmen, Ölçek, Örgütsel Sessizlik Ölçeği
Abstract This study aimed to develop scales which determine teachers' perceptions of organizational silence. Population of the study covers 426 teachers who work in 20 primary schools in Elazığ. An item pool was developed which consist 30 items for teachers' perceptions of organizational silence scale. Professionals' suggestions were taken for scales content validity. The KMO test was used for the data suitability for the factor analysis. According to test result KMO value was found as ,876. Also explained variance is % 57,16 by organizational silence scale. Five factors has been obtained from the scale as a result of exploratory factor analysis. These factors are; "School Environment"," emotion ", "Source of Silence", "Administrator " and " Isolation. The internal consistency of organizational silence scale is .89. In addition to test construct validity of organizational silence scale, first and second order confirmatory factor analysis was conducted. The obtained values of the scales show that scale is valid and reliable. Key Words: Silence, Teacher, Scale, Organizational Silence Scale
 • Alparslan, A., M. (2010). Örgütsel sessizlik iklimi ve işgören sessizlik davranışları arasındaki etkileşim: mehmet akif ersoy üniversitesi öğretim elemanları üzerinde bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Arbucle, J.L. (2007). Amos 16.0 user’s guide. SPSS Inc., Chicago, p.585-611.
 • Ayık, A. (2007). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki (Erzurum İli Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş amos uygulamaları. Ezgi Kitabevi, İstanbul.
 • Bayram, T., Y. (2010). Üniversitelerde örgütsel sessizlik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bowen, F. & Blackmon, K. (2003). Spirals of silence: the dynamic effects of diversity on organizational voice, Journal of Management Studies 40:6.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 8. Basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 145-162.
 • Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessiz kalınan konular, sessizliğin nedenleri algılanan sonuçlar üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1): 117-1
 • Dyne, L., V., Ang, S. & Botero, I., C. (2003). Conceptualizing employeesilence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies 40:6.
 • Erdoğan, E. (2011). Etkili liderlik örgütsel sessizlik ve performans ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Erenler, E. (2010). Çalışanlarda sessizlik davranışının bazı kişisel ve örgütsel özelliklerle ilişkisi: turizm sektöründe bir alan araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. http://elazig.meb.gov.tr/istatistik.php 17/05/2010 Erişim Tarihi.
 • Hu, L. & Bentler, M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kline, R., B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, (Third Editon), The Guildfor Press, New York, London.
 • Milliken, F., J., Morrison E., W. & Hewlin, P., E. (2003). An exploratory study of employee silence: ıssues that employees don't communicate upward and why, Journal of Management Studies 40:6.
 • Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000), Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706-725.
 • Morrison, E., W. ve Milliken, F., J. (2003). Speaking up, remaining silent: the dynamics of voice and silence in organizations, Journal of Management Studies, 40 (6):1353-1358. Park, C. W. & Keil, M. (2009). Organizational silence and whistle-blowing on ıt projects: an integrated model, Decision Sciences 40 (4): 901-919.
 • Pinder, C., C. & Harlos, K., P. (2001). Quıescence and acquıescence as responses to perceıved ınjustıce, Research İn Personnel And Human Resources Management, Volume 20, 331-369.
 • Premeaux, S., F. & Badeian, A., G. ( 2003). Breaking the silence: the moderating effects of self-monitoring in predicting speaking up in the workplace, Journal of Management Studies 40:6.
 • Rusch, A. (2005). Institutional barriers to organizational learning in school systems: the power of silence, Educational Administration Quarterly, 41(1): 83-120.
 • Scott, R. L. (1993). Dialectical tensions of speaking and silence, Quarterly Journal of Speech, 79 (1), 1-18.
 • Shojaie, S., Matin, H., Z. & Barani, G. (2011). Analyzing the ınfrastructures of organizational silence and ways to get rid of it, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1731 – 17
 • Somers, M. (2009). The sounds of silence: a perspective on applied research on organizational justice, Industrial and Organizational Psychology, 2, 215–216.
 • Soycan, Ş., H. (2010). Bankalarda birleşme sonrası örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3 (5), 49-74.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ekinoks, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara.
 • Vakola, M. & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investig. employee relations, ABI/Inform Global 4 (5): 445-527.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan KAHVECİ

Yazar: Zülfü DEMİRTAŞ

Bibtex @ { esosder82753, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = { - }, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Zülfü and KAHVECİ, Gökhan} }
APA KAHVECİ, G , DEMİRTAŞ, Z . (2014). ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82753
MLA KAHVECİ, G , DEMİRTAŞ, Z . "ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82753>
Chicago KAHVECİ, G , DEMİRTAŞ, Z . "ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI AU - Gökhan KAHVECİ , Zülfü DEMİRTAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %A Gökhan KAHVECİ , Zülfü DEMİRTAŞ %T ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD KAHVECİ, Gökhan , DEMİRTAŞ, Zülfü . "ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): -.