Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 183 - 199 2014-09-10

EXAMINATION OF PRECEPTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES IN RELATION TO PRESCHOOL EDUCATION
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuz Serdar KESİCİOĞLU [1]

347 412

Abstract The purpose of this study is to reveal the perceptions ofprimary school teacher candidates in relation to the period preschool. As samples for this study, 200 teacher candidates of the Giresun University Faculty of Education, Department of Primary School Education were selected. In order to collect data for the survey, first of all the scale "Preschool perception" was determined. After determining the articles of this scale, the Lawshe technique was used for the scope validity. The reliability analysis of the scale was made, according to the statistics it was seen that the Cronbach Alfa value of the whole scale was defined as .62. There was seen a significant difference between lower dimensions of class levels of primary school teacher candidates and the preschool perception (p0.05). However there was found a significant difference at the lower dimension in relation to the gender of primary school teacher candidates and the preschool content. (p
Öz Araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının okul öncesine ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 200 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için öncelikle "Okul Öncesine İlişkin Algı" ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin maddeleri oluşturulduktan sonra kapsam geçerliği için Lawshe tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi yapılmıştır, yapılan istatistiklere göre ölçeğin tamamının Cronbach Alfa değeri .62 olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile okul öncesi algı ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p0.05). Ancak, sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile okul öncesi eğitimin içeriğine ilişkin alt boyutu arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p
 • Aral, N., Kandır, A.,Yaşar, M. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı, Ya-Pa Yayınları, İstanbul
 • Başer, M.G. (1996). Anasınıfı eğitimi alan ve almayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bekman, S. (1990). Okul öncesi eğitimde süreklilik. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 11.
 • Bumin, A. (1993). Anaokulu eğitimi alan ve almayan 61–72 aylık çocukların sayı kavramlarındaki başarı düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çataloluk, C. (1994). Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel ortamlarda yetişen çocukların okul olgunluğu açısından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cömert, D. (2000). Okul öncesi eğitim programlarında uygulanan Türkçe dil faaliyetlerinin ilköğretim Türkçe dersi okuma-anlamaya etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, M., Köse, E. (2007). Okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mesleğe ilişkin görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 16, 19120
 • Dereli, E. (2012). Okulöncesi öğretmenleri ile ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık süreci ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. Sayı:30, Mayıs-haziran: 1-20.
 • Einarsdottir, J. (2003). The role of preschools and preschool teachers: İcelandic preschool educators discourses. Early Years, Vol. 23, No. 2.
 • Ellen, S. P.F., Noreen Y. (2004). The relation of preschool child care quality to children’s longitudinal school success through sixth grade. Child Care Research Policy Consortium. http://www.fpg.unc.edu , Washington, DC s.7
 • Ergün, S. (2003). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematik yetenek ve başarılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Jinchul, J. (2004). Analysis of the factors and the roles of hrd ın organizational learning styles as identified by key ınformants at selected corporations ın the republic of Korea. Yayınlanmamış doktora tezi. Amerika:Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource Development.
 • Kandır, A., Tezel -Şahin, F., Dilmaç, B., Yazıcı, Elçin. ( 2010). İlköğretime geçiş sürecinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2022 Mayıs 2010), Elazığ, s. 207-210
 • Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F. (2009). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1. s.74-86.
 • Mccallum, Robert C., Keith F. Widaman, Shaobo Zhang, Sehee Hong. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, Vol.4. No. 1.84-99.
 • Meisels, S.J. (1998). Asessing readiness: how should we define readiness? NCEDL Spotlight, No: MEB (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. MEB, İstanbul.
 • MEB (2012).12 yıl zorunlu eğitim sorular-cevaplar. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf adresinden 0 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Oktay, A ve Unutkan Polat, Ö. (2005). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitim ile ilköğretimin karşılaştırılması. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Cilt (Ed. M. Sevinç), İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Öztürk, Ş., Şahin Ş., Mercan, Ş. (2010). Üniversite öğrencilerinin okul öncesi eğitime ilişkin görüşleri (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği), Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 11,1,175-186.
 • Pianta, Robert C., Kraft-Sayre, M. (1999). Parents' observations about their children's transitions to kindergarten. Young Children, 54(3), 47-52. EJ 586 491
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (İkinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tuğrul (Atik), B. (1992). Anaokulu eğitimi alan ve almayan çocukların ilkokul birinci sınıftaki akademik başarı ve ruhsal uyum davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Unutkan, Ö. P. (2006). Okul öncesinde ilköğretime hazırlık, İstanbul: Morpa Yayınları. Üstün, E.,B.,Akman. (2003) Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 24: 137-141.
 • Yapıcı, M., Ulu, F.B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (1), 43-55.
 • Yeboah, D. A. (2002). Enhancing transition from early childhood phase to primary education: Evidnece from the research literature. Early Years, 22(1).
 • Yekta, M. (2005). Okul öncesi eğitimi almış ilköğretim 2. kademe 7. sınıf öğrencilerinin resim derslerindeki başarı durumu. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yiğit Orhan, A., Tuğrul, B. (2007). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim hakkındaki görüşleri ve beklentilerinin incelenmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, 15-16-17 Kasım, Ankara.
 • YÖK. Sınıf öğretmenliği lisans programı. http://www.yok.gov.tr/component/option, com_docman/task,cat_view/gid,134/Itemid,88/ adresinden 02012 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 DENİZLİ.
 • Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. Okul Öncesi eğitimde güncel konular, (Yayıma Hazırlayanlar: A. Oktay ve Ö.P. Unutkan), s: 25-44, İstanbul: Morpa Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oğuz Serdar KESİCİOĞLU

Bibtex @ { esosder82754, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {183 - 199}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KESİCİOĞLU, Oğuz Serdar} }
APA KESİCİOĞLU, O . (2014). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 183-199. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82754
MLA KESİCİOĞLU, O . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 183-199 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82754>
Chicago KESİCİOĞLU, O . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 183-199
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Oğuz Serdar KESİCİOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 199 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ %A Oğuz Serdar KESİCİOĞLU %T SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD KESİCİOĞLU, Oğuz Serdar . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 183-199.