Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 200 - 218 2014-09-10

THE CONTRIBUTION OF GRADUATE PROGRAMS TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS, ADMINISTRATORS AND INSPECTORS
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI

Muhammed TURHAN [1] , Zübeyde YARAŞ [2]

326 812

Abstract The main purpose of the paper is to determine the contribution of graduate programs in the field of Educational Administration, Supervision, Planning and Economy to professional development of teachers, school administrators and inspectors. In this context, data were collected by using interview form from a total of 25 teachers, school administrators and inspectors continuing graduate programs in the field of Educational Administration, Supervision, Planning and Economy at the University of Fırat. According to findings of the research is concluded that participants are to prefer graduate programs to specialize and build an academic carrier and graduate programs is to contribute to solving the problems of application and development leadership behaviors. The main challenge limiting the contribution to professional development of graduate programs is off to change the culture of participants' organizations. Key Words: Educational administration, teacher, inspector, school administrator, professional development, graduate programs.
Öz Bu çalışmanın amacı; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE) alanındaki lisansüstü programlarda öğrenim gören öğretmen, yönetici ve denetmelerin görüşleri ışığında bu programın mesleki gelişimlerine katkısını belirlemektir. Bu kapsamda; Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden 25 öğretmen, okul yöneticisi ve denetmenden görüşme formu vasıtasıyla veri toplanmıştır. Görüşme formlarından elde edilen bulgulara göre; katılımcıların EYTPE lisansüstü programlarını tercih sebepleri arasında en önemlilerinin uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma olduğu, alınan eğitimin uygulama sorunlarını çözmede ve liderlik davranışlarının gelişmesinde katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Lisansüstü programların katılımcıların mesleki gelişimlerine olan katkısını sınırlandıran en önemli faktör ise görev yaptıkları kurumun kültürünün değişime kapalı olmasıdır. Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, öğretmen, denetmen, okul yöneticisi, mesleki gelişim, lisansüstü programlar.
 • Acar, H. (2002), 21.Yüzyıla Girerken Milli Eğitim Bakanlığı’nda Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesinde Yeni Yaklaşımlar, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 179-193 Atay, Kenan. (2001), İlköğretim Okulu Müdürlerinin Genel ve İş Tutum ve Davranışları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı:28, 471-482
 • Balcı, A ve Çınkır, Ş. (2002). Türkiye’de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 211- 236.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Bilimleşme Düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2008, Sayı 54, ss: 181-209
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Alanlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı:1, 129-135.
 • Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2003, cilt: 36, sayı: 1-2, Büyüköztürk, Ş. ve diğerleri. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelik, V. (2002). Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasına Yön Veren Temel Eğilimler. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 16-17 Mayıs 2002, Ankara Üniversitesi.
 • Doğusan, F. (2003). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Öğretmenlerin Lisansüstü Öğrenimi Konusundaki Tutumları. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karakütük, K. (2000). Öğretmenlerin Lisansüstü Öğretimi Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.12(2000), 193-209. Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği. http.www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet11.html adresinden 02012 tarihinde indirildi.
 • MEB (2002) Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 2002.
 • MEB. (2002). Okul Gelişim Modeli: Planlı Okul Gelişimi. Ankara: EARGED
 • Nayır, F. (2011). Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmekte Olan Müfettiş, Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2011, cilt: 44, sayı: 2, 199-222
 • Oluk, S. ve Çolak, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Öğretmen Olarak Çalışan Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştıkları Bazı Sorunlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı:1, 141-144.
 • Özdem G., Bülbül, T. ve Güngör, S. (2002). Eğitim Yönetimi Planlaması Teftişi ve Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Programa ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 21. yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 165-177
 • Sabancı, A. (2011). Lisansüstü Öğrenim Gören Öğretmenlerin Öğrenimlerine Yönelik Karşılaştıkları Sorunlar, Bu Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri ve Beklentileri. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 7-8 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara. Üstüner, M. ve Cömert, M. (2007). Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yaz 2008, Sayı 55, ss: 497-515
 • Varış, F. (1984). “Lisansüstü Düzeyde Eğitim Elemanı Yetiştirme”. Eğitim Bilimleri Sempozyumu. 49-54. Ankara: Ankara Üniversitesi. Eşitim Bilimleri Fakültesi Yayınları:136
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kanunu. http://www.yok.gov.tr/content/view/1002 adresinden 14.05.2012 tarihinde indirildi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhammed TURHAN

Yazar: Zübeyde YARAŞ

Bibtex @ { esosder82755, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {200 - 218}, doi = {}, title = {LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI}, key = {cite}, author = {YARAŞ, Zübeyde and TURHAN, Muhammed} }
APA TURHAN, M , YARAŞ, Z . (2014). LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 200-218. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82755
MLA TURHAN, M , YARAŞ, Z . "LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 200-218 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82755>
Chicago TURHAN, M , YARAŞ, Z . "LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 200-218
RIS TY - JOUR T1 - LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI AU - Muhammed TURHAN , Zübeyde YARAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 218 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI %A Muhammed TURHAN , Zübeyde YARAŞ %T LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD TURHAN, Muhammed , YARAŞ, Zübeyde . "LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE DENETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 200-218.