Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 43, Sayfalar 219 - 236 2014-09-10

DETERMINING SOCIAL AND CULTURAL RESOURCES BEING USED IN SOCIAL STUDIES COURSE
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ

Tuba ÇENGELCİ [1]

295 1931

Abstract It is very important to use social and cultural resources in social studies since it focuses on people, their society and life. This paper aims at determining social and cultural resources being used in social studies. Data of this survey model designed study were collected via questionnaire implemented to 595 grades 6th and 7th primary school students in the Eskisehir. At the end of the study, it was determined that guest speakers were used as learning resources in social studies. Additionally, especially historical places were visited among the outdoor classroom places. Students used Internet and television related social studies learning, and they read biographies of important people in the scope of integrating literature and social studies. Students stated that they did not benefit from cultural activities in social studies. Consequently, it might be said that outdoor places, literature, and cultural activities were not integrated with social studies adequately. Key Words: Social studies, social resource, cultural resource
Öz Sosyal bilgiler insanı, içinde yaşadığı toplumu ve yaşamı ele alan bir ders olduğundan bu derste toplumsal ve kültürel kaynakların kullanımı önemlidir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersinde yararlanılan toplumsal ve kültürel kaynakların belirlenmesidir. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın verileri Eskişehir il merkezinde altıncı ve yedinci sınıfta öğrenim gören 595 öğrenciye uygulanan anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler dersinde kaynak kişilerden yararlanıldığı, sınıf dışı mekânlara özellikle tarihi eserleri görmek için gidildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ile ilişkili olarak İnternet ve televizyondan yoğun biçimde yararlandıkları, edebi ürünler kapsamında da önemli kişilerin biyografilerini öğrenme kaynağı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler sosyal bilgiler dersi kapsamında kültürel etkinliklerden yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı mekânlardan, edebi ürünlerden ve kültürel etkinliklerden yeterince yararlanılmadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, toplumsal kaynak, kültürel kaynak
 • Açıkgöz, M. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde gezi-gözlem ve inceleme yönteminin etkinliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Altın, N. & Demirtaş, S. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf dışı eğitim etkinlikleri (müze ve arazi çalışmaları). M. Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.508539). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Çulha, B. (2006). Tarihsel mekânlarda keşfederek öğrenme yoluyla sosyal bilgiler öğretimine yönelik öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Deveci, H. (2005). Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımı. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 4 (3), 159-166.
 • Dinç, E., Erdil, M. & Keçe, M. (2011). Uşak Üniversitesi öğrencilerinin tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 267-285.
 • Er, H. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinin "biyografi" kullanımına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Farris, P. J. (2004). Elementary & middle school social studies. (4th ed.). New York: McGraw Hill.
 • Fertig, G. (2008). Using Biography to help young learners understand the causes of historical change and continuity. Social Studies, 99 (4), 147-154.
 • Gültekin, M. (2008). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ş. Yaşar (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.57-78). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 290-310.
 • Kaya, A. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde 6. ve 7. sınıflarda internet kullanımı (Kütahya-Simav örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Keskin, S. & Kaplan, E. (2012). Sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzeleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (41), 95-115.
 • Luccasen, R. A. & Thomas, M. K. (2010). Simpsonomics: Teaching economics using episodes of the Simpsons. The Journal of Economic Education, 41(2), 136–149.
 • Martorella, P. H. (1998). Social studies for elementary school children. New Jersey: PrenticeHall.
 • Maxim, G. W. (2006). Dynamic social studies for constructivist classrooms. (8th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Mazman, F. (2007). Sosyal bilgiler eğitiminde gezi-gözlem metodunun uygulanmasına ilişkin bir araştırma (Tokat örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Morris, R. V. (2005). The Clio Club: An extracurricular model for elementary social studies enrichment. Gifted Child Today, 28 (1), 40-48.
 • Oruç, Ş. ve Erdem, R. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde biyografi kullanımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 215-229.
 • Otluoğlu, R. (2001). İlköğretim okulu 5. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk, C. & Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi. C. Öztürk (Ed.). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde (s.1-40). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Palmer, J. & Burroughs, S. (2002). Integrating children’s literature and song into the social studies. Social Studies, 93 (2), 73-78.
 • Penna, S.C. (2007). Beyond planning a field trip: A case study of the effect a historical site's educational resources have on the practices of four urban eighth grade social studies teachers. Unpublished Master Thesis, University of Massachusetts Lowell, AAT 325275 Haziran 19, 2012 tarihinde ttp://proquest.umi.com veritabanından alınmıştır. Petitt, E. & Ochoa, A. S. (1991). The 4th R: The Bill of Rights for young children. Social Studies, 82 (6), 223-226.
 • Romero, J. (1996). Integrating visual and performing art into social studies. California State University Long Beach. Haziran 19, 2012 tarihinde http://www.eric.ed.gov veri tabanından alınmıştır.
 • Seefeldt, C. (1989). Social Studies for the pre-school-primary child. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Seefeldt, C., Castle, S. & Falconer, R. C. (2010). Social Studies for the pre-school-primary child. New Jersey: Merrill Publishing Company.
 • Selanik Ay, T. ve Deveci, H. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yerel toplum çalışmalarından yararlanma: bir eylem araştırması. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 82-1
 • Sözer, E. (2008). Sosyal bilgiler dersinin tanımı, kapsamı ve ilköğretim programındaki yeri. Ş. Yaşar (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.41-55). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Sunal, C. S. & Haas, M. E. (2002). Social studies for the elementary and middle grades. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tekgöz, M. (2005). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde edebiyat temelli öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Tunç Şahin, Ç. (2011). Yerel tarih uygulamalarının başarıya ve öğrenci ürünlerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16), 453-462.
 • Virtue, D. C. (2007). Folktales as a resource in social studies: possibilities and pitfalls using examples from Denmark. Social Studies, 98 (1), 25-27.
 • Weiser, E. (2000). Gender differences in ınternet use patterns and internet application preferences: a two-sample comparison. CyberPsychology & Behavior, 3 (2), 167-178.
 • Wilson, E. K.; Rice, M. L.; Bagley, W. & Rice, M. K. (2000). Virtual field trips and newsrooms: integrating technology into the classroom. Social Education, 64 (3), 15215
 • Yaşar, Ş. & Gültekin, M. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araç- gereç kullanımı. C. Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.307-342). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Yaşar, Ş. & Ünlüer, G. (2011). Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımının dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 109-1
 • Yaylak, E. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde internet tabanlı öğretim yönteminin ders başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Zarrillo, J. J. (2004). Teaching elementary social studies principles and applications. (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuba ÇENGELCİ

Bibtex @ { esosder82756, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {219 - 236}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇENGELCİ, Tuba} }
APA ÇENGELCİ, T . (2014). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 219-236. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82756
MLA ÇENGELCİ, T . "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 219-236 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6157/82756>
Chicago ÇENGELCİ, T . "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 219-236
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ AU - Tuba ÇENGELCİ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 236 VL - 12 IS - 43 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ %A Tuba ÇENGELCİ %T SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 43 %R %U
ISNAD ÇENGELCİ, Tuba . "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARARLANILAN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 43 (Eylül 2014): 219-236.