Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 44, Sayfalar 31 - 51 2014-09-10

MATHEMATICS TEACHER TRAINEES' TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND THEIR PERCEPTION OF THE FREQUENCY OF TECHNOLOGY USE
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ

Kemal ÖZGEN [1] , Serkan NARLI [2] , Hüseyin ALKAN [3]

402 435

The purpose of the present study was to investigate primary and secondary school mathematics teacher trainees' level of technological pedagogical content knowledge (TPACK) and the effects of their perception of the frequency of technology use on TPACK. The participants were 340 teacher trainees studying at primary and secondary mathematics teacher education departments. The data was collected via the TPACK scale and a personal information questionnaire. The data was analysed using frequency, percentage, mean and multivariate analysis of variance calculations. The results indicated that teacher trainees' TPACK scores differed significantly in relation to their perception of the frequency of technology use. A comparison among the factors of the TPACK according to the participants' perception of the frequency of technology use revealed significant differences between technological knowledge (TK), technological pedagogical knowledge (TPK), technological content knowledge (TCK) and TPACK. However, no significant differences were observed for the factors pedagogical knowledge (PK), content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK). Another finding of this study suggested that teacher trainees who had a positive perception of the frequency of technology use had a higher level of TK, TPK, TCK and TPACK compared to other teacher trainees. Keywords: Technological Pedagogical Content Knowledge, Frequency of Technology Use, Mathematics Teacher Trainees
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini belirlemek ve teknoloji kullanım sıklığı algısının TPAB üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 340 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler, deneklere uygulanan TPAB ölçeği ve bireysel bilgi formu ile derlenmiştir. Verilerin analizinde, frekans, yüzde, ortalama ve çok değişkenli varyans analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar, öğretmen adaylarının TPAB puanlarında, teknoloji kullanım sıklığı algısına göre anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. TPAB alt faktörlerinde teknoloji kullanım sıklığı algısına göre yapılan karşılaştırmalarda, teknolojik bilgi (TB), teknolojik pedagojik bilgi (TPB), teknolojik alan bilgisi (TAB) ve TPAB faktörleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklara rastlanmıştır. Buna karşılık pedagojik bilgi (PB), alan bilgisi (AB) ve pedagojik alan bilgisi (PAB) alt faktörleri arasında anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen başka bir bulgu da teknoloji kullanım sıklığı algısı olumlu olan öğretmen adaylarının diğer öğretmen adaylarına göre, TB, TPB, TAB ve TPAB alt faktörlerinde daha üst düzeyde olmalarıdır. Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknoloji Kullanım Sıklığı, Matematik Öğretmen Adayları
 • Akkoç, H. (2011). Investigating the development of prospective mathematics teachers’ technological pedagogical content knowledge. Research in Mathematics Education, 13(1), 75-76.
 • Akkoç, H., Bingölbali, E., & Özmantar, M.F. (2008). Investigating the technological pedagogical content knowledge: A case of derivative at a point. 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, Mexico, July 17-21, 2008.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.
 • Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 • Aydın, M., Baki, A. ve Köğce, D. (2008). Altı ortaöğretim matematik öğretmeninin matematik öğretiminde teknolojinin rolü hakkındaki inanışları. International Educational Technology Conference (IETC), May 06-08, Eskişehir, 639-644.
 • Baki, A., Yalçınkaya, H.A., Özpınar, İ. ve Uzun, S.Ç. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 67
 • Bozkurt, A., Bindak, R. ve Demir, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin bilgisayarı etkin kullanma yeterlilikleri ve çalıştıkları ortamların uygunluğu. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Türkiye, 930-934.
 • Bozkurt, A. ve Cilavdaroğlu, A.K. (2011). Matematik ve Sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Büyükimdat, B.K. (2010). Primary mathematics teachers’ perspectives towards technology use in classrooms. International Educational Technology Conference (IETC), April 26-28 İstanbul, 1220-1225.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çelik, H.C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(1), 273-291.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C.-C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13(4), 63–73.
 • Chai, C.S., Koh, J.H.L., Tsai, C.C., & Tan, L.L.W. (2011). Modeling primary school preservice teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) for meaningful learning with information and communication technology (ICT). Computers & Education, 57(1), 1184–1193.
 • Çoklar, A.N. ve Bağcı, H. (2010). Öğretmen adaylarının görüşü ile eğitim teknolojilerinin yararları ve sorunları: Bir metafor çalışması. International Educational Technology Conference (IETC), April 26-28 İstanbul, Turkey, 1086-1090.
 • Demir, S. ve Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-8
 • Demir, S., Özmantar, M.F., Bingölbali, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ-Turkey.
 • Doğan, M. (2010). Primary trainee teachers’ attitudes to and use of computer and technology in mathematics: The case of Turkey. Educational Research and Reviews, 5(11), 69070
 • Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina-Phelan, E., & Roussos, P. (2010). Researching technological and mathematical knowledge (TCK) of undergraduate primary teachers. International Journal Technology Enhanced Learning, 2(4), 3723
 • Erdoğan, A., & Şahin, İ. (2010). Relationship between math teacher candidates’ technological pedagogical and content knowledge (TPACK) and achievement levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2707-2711.
 • Ferdig, R.E. (2006). Assessing technologies for teaching and learning: understanding the importance of technological pedagogical content knowledge. British Journal of Educational Technology, 37(5), 749–760.
 • Grandgenett, N.F. (2008). Perhaps a matter of imagination: Technological pedagogical content knowledge in mathematics education. Chapter 7, Koehler & Mishra, (Eds), The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching. AACTE Monograph on TPCK.
 • Guzey, S. S., & Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25-45.
 • Hastings, T.A. (2009). Factors that predict quality classroom technology use. Unpublished Ph.D. Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 72-91.
 • İşman, A. & Canan, Ö. (2008). Barriers of adapting technology by teacher candidates. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, 193-199.
 • İpek, A.S., Berigel, M., & Albayrak, M. (2007). Prospective mathematics teachers’ attitudes towards learning mathematics with technology. International Educational Technology Conference (IETC), May 03-05, Nicosia, T.R.N.C.
 • Jang, S.J., & Tsai, M:F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327–338.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kiraz, E. vd. (2010). Öğretmen adaylarının eğitim görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 526-540.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Leatham, K.R. (2007). Pre-service seco0ndary mathematics teachers’ beliefs about the nature of the technology in the classroom. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 7(2-3), 183-207.
 • Li, Q. (2007). Student and teacher views about technology: A tale of two cities? Journal of Research on Technology in Education, 39(4), 377-397.
 • MEB. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 28 Kasım 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • MEB. (2011). Ortaöğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara.
 • Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teacher College Record, 108(6), 1017-1054.
 • NCTM. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • NCTM. (2008). The role of technology in the teaching and learning of mathematics. http://www.nctm.org/about/content.aspx?id=14233 adresinden 15.02.2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Niess, M.L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523.
 • Niess, M. L. (2006). Guest Editorial: Preparing teachers to teach mathematics with technology. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 6(2), 195– 20
 • Niess, M. L., Ronau, R. N., Shafer, K. G., Driskell, S. O., Harper S. R., Johnston, C., Browning, C., Özgün-Koca, S. A., & Kersaint, G. (2009). Mathematics teacher TPACK standards and development model. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 4-24.
 • Özgen, K. ve Obay, M. (2008). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının eğitim teknolojisine ilişkin tutumları. International Educational Technology Conference (IETC), May 06-08, Eskişehir, Turkey, 583-588.
 • Özgün-Koca, S.A., Meagher, M., & Edwards, M.T. (2010). Preservice teachers’ emerging TPACK in a technology rich methods class. The Mathematics Educator, 19(2), 10-20. Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Şahin, İ. (2011). Development of survey of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.
 • Tekin, H. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (18.Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tuncel, M., Argon, T., Kartallıoğlu, S. ve Kaya, S. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin derslerinde araç-gereçleri kullanma sıklığı ve bu sıklığı etkileyen faktörler. 2nd International Conference on New Trends in Education and their Implications, 27-29 April, 2011, Antalya, Turkey.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1336-1349.
 • Uyangör, S.M., & Ece, D.K. (2010). The attitudes of the prospective mathematics teachers towards instructional technologies and material development course. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 213-220.
 • Vacirca, E. (2008). How do teachers develop their technological pedagogical content knowledge in the context of system-wide pedagogical and curriculum reform? AARE Conference Brisbane Nov 30 - December 4, 2008.
 • Wachira, P. & Keengwe, J. (2011). Technology ıntegration barriers: Urban school mathematics teachers perspectives. Journal of Science Education and Technology, 20(1), 17–25. Yenilmez, K. ve Çam, B. (2005). Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı ve gerekliliği. International Educational Technology Conference (IETC), September 21-23, Sakarya, Turkey.
 • Yeşilyurt, E. (2006). Öğretmenlerin öğretim araç ve gereçlerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kemal ÖZGEN

Yazar: Serkan NARLI

Yazar: Hüseyin ALKAN

Bibtex @ { esosder82763, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {31 - 51}, doi = {}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {NARLI, Serkan and ÖZGEN, Kemal and ALKAN, Hüseyin} }
APA ÖZGEN, K , NARLI, S , ALKAN, H . (2014). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 31-51. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82763
MLA ÖZGEN, K , NARLI, S , ALKAN, H . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 31-51 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82763>
Chicago ÖZGEN, K , NARLI, S , ALKAN, H . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 31-51
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Kemal ÖZGEN , Serkan NARLI , Hüseyin ALKAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 51 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ %A Kemal ÖZGEN , Serkan NARLI , Hüseyin ALKAN %T MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD ÖZGEN, Kemal , NARLI, Serkan , ALKAN, Hüseyin . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ VE TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2014): 31-51.