Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 44, Sayfalar 234 - 254 2014-09-10

POLITICAL REFLECTIONS OF VILLAGE DISCHARGINGS EXPERIENCED IN SOUTHERNEAST REGION AND ITS AFFECTS ON VOTER PREFERENCES AT ŞIRNAK PROVINCIAL SCALE
GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ

Gökhan TUNCEL [1] , Bekir GÜNDOĞMUŞ [2]

241 1206

Abstract On his ideas, behaviors and preferences of human beings as social entities, environmental conditions have a determinant effect. Environmental conditions, in which human beings are born and live, have effects on political sphere as they have on other spheres. The fact of migration resting of change of localization has a great effect on political sphere since it carries multi-dimensional relations in its structure. At effects of migration on political sphere, reasons for migration are important as much as quantitative aspects. People who are coerced to migrate because of political reasons, experience socialization and polarization processes which differ from the people who migrate voluntarily. At political preferences studies in Turkey after transition to multi-party system, one of the election districts which must be analyzed preferably is maybe Southeastern Anatolian Region. Because, election results from 1990 to recent dates, differ from several dimensions. Analyze of these differences from the perspective of coerced migration in general and especially town discharges is expected to have positive effects to political sphere in the country and to the future of democracy in the country. Key Words: Migration, coerced migration, political system, polarization, political preference.
Öz Sosyal bir varlık olan insanın düşünce, davranış ve tercihleri üzerinde çoğu zaman çevresel koşulların belirleyiciliği söz konusu olmaktadır. İnsanın içinde doğup büyüdüğü ve hayatını sürdürdüğü çevresel koşulların diğer alanlara olduğu gibi siyasal alana da etkisi söz konusudur. İnsanların mekan değişimini esas alan göç olgusu içinde barındırdığı çok boyutlu ilişkiler ağıyla siyasal alan üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Göçün siyasal alan üzerindeki etkisinde yaşanan göçün niceliği kadar göç neden(ler)inin de belirleyici bir yanı bulunmaktadır. Siyasal nedenlerle zorunlu göçe tabi tutulan insanlar diğer nedenlerle ve gönüllü olarak göçen insanlardan farklı bir toplumsallaşma ve siyasallaşma süreci yaşamaktadır. Çok partili hayata geçişten itibaren Türkiye'de siyasal tercihler üzerine yapılan değerlendirmelerde belki de en çok irdelenmeye muhtaç seçim bölgelerinden birisi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Çünkü bu bölgede özellikle 1990 sonrasında ortaya çıkan seçim sonuçları birçok yönden farklı bir seyir izlemektedir. Bölgede oluşan seçim sonuçlarının ülke geneline göre farklı bir seyir izlemesinin nedenlerinden olduğu düşünülen genelde göç özelde ise köy boşaltmaları üzerinden irdelenmesi ülke siyaseti ve demokrasisinin geleceği açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Göç, zorunlu göç, siyasal sistem, siyasallaşma, siyasal tercih
 • ANDERSON, Benedict (2004), Hayali Cemaatler, (Çev. İ. Savaşır), Metis Yayınları, İstanbul ABADAN-UNAT, Nermin (2006) Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • AKTAY, Yasin (1999), Umut ve Kaygı Arasında Güneydoğu’da Lise Gençliğinin Yaşam Dünyaları Üzerine, Batman ve Siirt’teki Lise Öğrencileri Örneği, Araştırma Raporu, Konya
 • AKER, Tamer, vd. (2002), Zorunlu İç Göç: Ruhsal ve Toplumsal Sonuçları, Anadolu Psikiyatri Dergisi,Sayı: 3, (s.97- 103)
 • AYDIN, Suavi (2000), Modernleşme ve Milliyetçilik, Gündoğan Yayınları, İstanbul
 • BAHARÇİÇEK, Abdulkadir (2010), “Radikalleşmenin Önlenmesi ve Terörle Mücadele Üzerinde Demokratikleşmenin Rolü”, Terörün Sosyal Psikolojisi, Edt: Murat Sever, Hüseyin Cinoğlu, Oğuzhan Başıbüyük, Ankara: Polis Akademisi Yayınları
 • DAĞI, İhsan D. (2005), “Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization”, Turkish Studies, v. 6, n.1, (pp.1-16)
 • DİKA (Dicle Kalkınma Ajansı), (2011), Şırnak Sosyo- Ekonomik Göstergeler Raporu, DİKA Şırnak Yatırım Destek Ofisi
 • EKİNCİ, Ayşe Çiğdem (2008), Kente Göç Yoluyla Gelenlerin Kente İntibakında Yerel Siyasetin Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı
 • FAIST, Thomas (2003), Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, (Çev. A. Z. Gündoğan ve C. Nacar), Bağlam Yayınları, İstanbul
 • GÜVENÇ, Selahattin (2011), Göç-Der Raporu “Zorla Yerinden Edilenler İçin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Araştırma Raporu, Can Matbaa, İstanbul
 • KARPAT, Kemal (2003), Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Ankara: İmge Kitabevi.
 • MANNİNG, Patrick (2005), Migration in World History, Routledge, Newyork
 • ÖZER, Ahmet (2010), Beş Büyük Tarihi Kavşakta Kürtler ve Türkler, İstanbul: Hemen Kitap. PETERSEN, William (1958), A General Typology of Migration, American Socialogical Review, Vol:23
 • SAYDAM, Abdullah (1993), “Orta Anadolu’daki Aşiretlerin İskanı (1839- 1853)”, Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan, (Ed. M. A. Ünal), Eser Matbaacılık, Samsun, (227- 256)
 • SMITH, Anthony D. (1998), “Milliyetçilik ve Kültürel Kimlik”, (Çev. S. Şener), Türkiye Günlüğü, s.50, (s.76-93)
 • SEVİM, Yelda (2010), “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Terör Nedeniyle Boşaltılan, Yeniden Yerleşime Açılan Köylerde Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir
 • Değerlendirme”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak Üniversitesi Yayınları SOLAK, Adem (2010), Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Genel Projesi Kapsamında Sosyal Risk Haritası, Ankara: HEGEM Yayınları
 • STAVROPOULOU, Maria (1998), “Displacement and Human Rights Reflections on UN Practice” Human Rights Quarterly, Cilt 20, sayı 3, (s.515-554)
 • TEKELİ, İlhan (1990), “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Değiştirmesi ve İskan Sorunu”, Toplum ve Bilim, Sayı:50, (s.49-71)
 • YEĞEN, Mesut ve KURBAN, Dilek (2012), Adaletin Kıyısında, Zorunlu Göç Sonrasında Devlet ve Kürtler/ 5233 Sayılı Tazminat Yasası’nın Bir Değerlendirmesi- Van Örneği, TESEV Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan TUNCEL

Yazar: Bekir GÜNDOĞMUŞ

Bibtex @ { esosder82772, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {234 - 254}, doi = {}, title = {GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {TUNCEL, Gökhan and GÜNDOĞMUŞ, Bekir} }
APA TUNCEL, G , GÜNDOĞMUŞ, B . (2014). GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 234-254. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82772
MLA TUNCEL, G , GÜNDOĞMUŞ, B . "GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 234-254 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6158/82772>
Chicago TUNCEL, G , GÜNDOĞMUŞ, B . "GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 234-254
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ AU - Gökhan TUNCEL , Bekir GÜNDOĞMUŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 254 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ %A Gökhan TUNCEL , Bekir GÜNDOĞMUŞ %T GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD TUNCEL, Gökhan , GÜNDOĞMUŞ, Bekir . "GÜNEYDOĞUDA YAŞANAN KÖY BOŞALTMA HADİSELERİNİN SİYASAL YANSIMALARI VE ŞIRNAK İL ÖLÇEĞİNDEKİ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2014): 234-254.